2017-08-27 18:22
 Oceń wpis
   

Z dniem 25.08.2017 r. wszelka moja zawodowa działalność w mediach społecznościowych zostaje zaprzestana. Za odbiór, krytykę, komentarze - wszystkim dziękuję.2017-07-26 23:35
 Oceń wpis
   

Któż by przypuszczał jak ogólnokrajowe dolegliwości potrafią nagłym trafem dotknąć gminnej rzeczywistości. A to wszystko wskutek byłej przewodniczącej Rady Gminy z dwóch ubiegłych kadencji, ramię w ramię współdzielącej władzę z również byłym wójtem naszej Gminy A.Kaszubskim. Oto bowiem urażona artykułem w miejscowym "Czasie Kobylanki", traktującym na jej własny temat, uzyskała pozytywny dla siebie wyrok sądu okręgowego. Sąd w wyroku wydanym w dniu 24 lipca orzeka, że miała rację oskarżając redaktora gazety o kłamstwo. Ale czy na pewno? Na marginesie pozwów, sądów itp., to w konkurencyjnym wydawnictwie chylącym się właśnie ku upadkowi, w co drugim zdaniu znaleźć można powód do pozwu sądowego w podobnym stylu... Niemniej wyrok zapadł. Problem w tym, że to wyrok w obecnym polskim sądownictwie... Czytając go ma się wrażenie jakby słuchając audycji w Radio Erewań, cyt.: "Do Radia Erewań zadzwonił słuchacz, pytając: - Czy to prawda, że na Placu Rewolucji rozdają mercedesy? - Tak to prawda, ale nie na placu Rewolucji, a na Placu Czerwonym. - To prawda, ale nie mercedesy, tylko rowery. - To prawda, ale nie rozdają, tylko kradną...". Podobnie w wyroku, którym na miejscu p.Rybarczyk i Radia z nie wiadomo skąd, wcale bym się nie chwalił. Co bowiem czytamy w wyroku?

  • Ano, że podobno nieprawdą jest, że Gmina zaciągnęła w latach 2012-2013 kredyty w parabankach, ale tylko w jednym parabanku. Szkoda, że sąd nie zbadał, że było tego dwie pożyczki o horrendalnych wysokościach kosztów. A zatem trwoniono gminne pieniądze w tylko w jednym, a nie w dwóch parabankach.
  • Sąd orzeka, że podobno nieprawdziwe jest stwierdzenie, że ktokolwiek jest oskarżony. To akurat prawda. Marne to jednak pocieszenie i mam wrażenie, że tylko do czasu.
  • Sąd wyrokuje, że podobno nieprawdziwe jest stwierdzenie, że dług Gminy został zredukowany przez obecnego Wójta o ponad połowę. Szkoda, że sąd nie zapoznał się z oficjalnymi dokumentami Gminy Kobylanka publikowanymi w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, gdzie widnieje stan zadłużenia wraz z roszczeniami do uregulowania w wysokości 23.426.628,46 zł (tutaj). Biorąc pod uwagę tę kwotę - dług zredukowano o ponad połowę! Czy zatem wykonanie wyroku przez oświadczenie redaktora, że wtedy kłamał, nie będzie kłamstwem teraz?
  • Po czwarte sąd orzeka, że podobno nieprawdą jest, że dopiero wskutek kontroli wyszło na jaw, że pobierano pożyczki bez upoważnień Rady Gminy i pozytywnych opinii RIO. Za kuriozum należy uznać stwierdzenie sądu, cyt.: "Pożyczki i zobowiązania zaciągane przez gminę nie zostały ujawnione w trakcie kontroli, ponieważ od początku były jawne." Problem sądu w tym, że to właśnie druga - ponowiona (poprawiana) kontrola RIO w 2016 r. ujawniła nieprawidłowości w zakresie zaciągania zobowiązań, a redaktor cytował jedynie wyniki kontroli RIO. Bezspornie bowiem każda pożyczka zaciągnięta przez gminę bez ważnej uchwały jest przekroczeniem granic prawa. Tu np.uchwała Rady była uchylona przez RIO, w konsekwencji nie uzyskawszy pozytywnej opinii RIO do pożyczki, a zarząd Gminy pomimo tego poszedł po pożyczkę do WFOŚ (lub też aneksował umowę pożyczki bez wspomnianych, wymaganych prawem dokumentów)... Mało tego, ten sam WFOŚ owej pożyczki bez wymaganych prawem dokumentów udzielił. W następstwie i RIO i Rada udawała, że nic się nie dzieje (wiedząc przecież, np. że uchwała była uchylona przez organ nadzoru), udzielając Wójtowi w kolejnym roku i pozytywnej opinii do sprawozdania z wykonania budżetu i głosując za absolutorium. Oj pani przewodnicząca, wstyd!

Wnioski nasuwają się same. W sposób oczywisty była przewodnicząca Rady nie poniesie odpowiedzialności karnej za przeszłość w organach Gminy Kobylanka. Jednakże ciemna plama na sumieniu pozostaje, z której na pewno nie wyzwolą pozwy sądowe. Dla uważnych czytelników publikowany wyrok będzie obciążeniem byłych władz. Bo jeśli nawet zaciągano długi tylko w jednym parabanku, zadłużono się nie na 23 a na 16 mln (ponad 80% dochodów) i twierdziło ponadto, że o tym wszyscy wiedzieli, to naprawdę żadna to chluba w obliczu tego, że doprowadzono Gminę w listopadzie 2014 r. na skraj przepaści finansowej.

Redaktora za popełnioną w jednym przypadku nieścisłość usprawiedliwia młody wiek i naiwna wiara w rzetelność polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Sądu za to nie usprawiedliwia nic, ponieważ do jego obowiązków należało dokładne zbadanie sprawy, choćby na podstawie publicznie dostępnych dokumentów.

Tagi: sądownictwo, Gmina Kobylanka, Irena Rybarczyk


2017-05-22 23:05
 Oceń wpis
   

Choć to tylko ranking (aczkolwiek kolejny bardzo korzystny), ale w tej dziedzinie jest najbardziej radującym potwierdzeniem prawidłowości dotychczasowej pracy kadr pedagogicznych naszych szkół jak również działań władz Gminy Kobylanka w oświacie. Uznanie dla Gminy poprzez sklasyfikowanie jej na 12 miejscu prestiżowego rankingu "Miejsc przyjaznych edukacji", a przede wszystkim jej awans z 1061 miejsca w 2014 roku na miejsce 12 w skali 2 tysięcy gmin w naszym kraju, pozwala z optymizmem spojrzeć w przyszłość, zapewnioną dobrym poziomem nauczania w Gminie.

Czy rzeczywiście jednak coś się pozytywnego stało z oświatą, czy to tylko zbieg okoliczności? Czy naprawdę w obecnej kadencji władz nastąpiły w Gminie kluczowe zmiany na lepsze i czy polegały one jedynie na wymianie zardzewiałego godła w holu szkoły w Reptowie? Znamy odpowiedzi na te pytania, a wspomniany ranking niech będzie zaistnienia pewnych faktów pierwszym symptomem. I nie jest to objaw buty i chwilowej euforii po odsłuchaniu dzisiejszej audycji w Radio Szczecin, a pewności nad planem działań i świadomości celu w zarządzaniu oświatą.

 

Instytucją rankingową jest, jak czytamy na jej witrynie internetowej, cyt.: "Evidence Institute jest fundacją zajmującą się rzetelnymi badaniami oświatowymi oraz promowaniem najlepszych praktyk edukacyjnych. Wspieramy szkoły i samorządy oraz rozwijamy nowoczesne rozwiązania łączące edukację ze światem IT i badań. Nasz dorobek akademicki i przygotowanie metodologiczne idą w parze z praktyką. Stawiamy na najlepsze sprawdzone rozwiązania. Mamy bogate doświadczenie międzynarodowe, a nasza kadra zajmowała się realizacją największych badań oświatowych na świecie PISA. Eksperci Evidence Institute związani są z czołowymi polskimi uczelniami i współpracują z instytucjami badawczymi z Europy i USA. Nasze działanie kierujemy do szkół, samorządów, firm i organizacji, którym zależy na podniesieniu jakości edukacji w Polsce."

Ranking EI w 2017 r.

Dalej: "Celem rankingu jest wskazanie tych samorządów, gdzie edukacja jest na najwyższym poziomie. Nie zawsze oznacza to najwyższe wyniki, bowiem szkoły i samorządy pracują z uczniami o różnym potencjale i borykają się z odmiennymi wyzwaniami. Metodologia rankingu bierze to pod uwagę i dzięki niej możemy wskazać miejsca o wysokiej jakości nauczania. Miejsca, gdzie wysiłek szkół, nauczycieli i samorządów jest większy i przynosi lepsze efekty. Są to wreszcie miejsca, które znalazły klucz do tego, żeby współpracować dla dobra uczniów tworząc nową jakość."

Ranking 2017

Audycja w Radio Szczecin, cz.1

Audycja w Radio Szczecin, cz.2

Tagi: ranking, Gmina Kobylanka, Miejsce Przyjazne Edukacji


2017-05-01 13:19
 Oceń wpis
   

 Gmina Kobylanka wraz z innymi wybranymi 31 samorządem, bierze udział w pilotażu projektu pn. Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów. Projekt ten realizowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 10i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Udział kadry zarządzającej oświatą gminną ma na celu jej wsparcie we wspomaganiu szkół, a wymiernym efektem pilotażu będzie sporządzenie dla Gminy Kobylanka planu podnoszenia jakości oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów. Projekt potrwa do 2018 r.

 
Tagi: Gmina Kobylanka, pilotaż ORE, kompetencje kluczowe


2017-04-21 18:12
 Oceń wpis
   

 Pomimo tegorocznej blokady w organie stanowiącym, sam budżet w swoim wykonaniu nie ustaje, czego dowodem wyniki jego wykonania w I kwartale. Dochody wykonano w wysokości 6.767.838,49 zł i gdyby utrzymać ich dynamikę do końca roku, to odnotowalibyśmy kolejny rekordowy wynik dla Gminy Kobylanka. Wydatki wykonano w wysokości 5.393.272,06 zł, co powoduje iż wynik w I kwartale jest dodatni = 1.374.566,43 zł, a co należy podkreślić, to że już w pierwszych trzech miesiącach udało się uzyskać niemal aktualnie planowaną nadwyżkę roczną.
Stałym objawem, dającym dowód na racjonalność prowadzonej w Gminie gospodarki finansowej, jest utrzymująca się na wysokim poziomie nadwyżka operacyjna. Po I kwartale tego roku wynosi ona 1.551.343,27 zł, stanowiąc 22,92% wykonanych dochodów.
Gmina Kobylanka w dalszym ciągu redukuje dług publiczny, który wynosi 10.509.096,97 zł, tj. 40,41% planowanych dochodów. Niestety składnikiem długu stały się zobowiązania wymagalne w kwocie 45.279,05 zł, a wynikające z nieuchwalenia budżetu przez Radę Gminy (niepłacone dotacje i faktury z uwagi na brak upoważnienia dla Wójta do ich opłacenia). Dalsza blokada budżetu w Radzie Gminy w tym zakresie powodować będzie narastaniem długu Gminy Kobylanka.

Tagi: dług, budżet Gminy Kobylanka, Rada Gminy Kobylanka


2017-04-18 23:29
 Oceń wpis
   

Gminy złożyły sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016. W Gminie Kobylanka w ubiegłym roku po raz kolejny główny nacisk w realizacji budżetu położono na redukcję długów odziedziczonych z poprzednich kadencji samorządowych. Odnotowano rekordowo wysokie dochody i wydatki niefinansowane deficytem, a wykonanie budżetu w roku ubiegłym podniosło go o poziom wyżej niż w roku 2014. Wspomniany dług obniżono z 23,4 mln zł (rejestrowanych i ujawnionych) do 11,06 mln zł (48,27% dochodów ogółem).

Dochody w 2016 r. wykonano na poziomie 22.907.782,07 zł, tj. w 91,2% planu, z tego : dochody własne (podatki i opłaty, dzierżawy, usługi, sprzedaż nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami) 13.605.510,05 zł; subwencje 4.632.093,00 zł; dotacje celowe z budżetu państwa 4.573.227,93 zł; dotacje rozwojowe i inne 96.951,09 zł. Największym źródłem dochodów w Gminie Kobylanka był podatek od nieruchomości w wysokości 5.848.387,42 zł, następnie udziały we wpływach z podatku PIT w kwocie 4.674.684,00 zł, wpływy z opłaty śmieciowej i innych za gospodarowanie odpadami 807.241,66 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych 363.835,99 zł oraz z podatku leśnego 250.486,15 zł i podatku rolnego 241.920,53 zł.

Wydatki w 2016 r. wykonano na poziomie 22.448.406,69 zł, tj. w 90,17% planu, z tego: wynagrodzenia i pochodne - 7.028.211,99 zł (w tym w szkołach 4.132.083,53 zł), wydatki bieżące 5.484.398,35 zł, świadczenia (zasiłki z pomocy społecznej i dodatki dla nauczycieli) 4.501.066,00 zł, inwestycje 3.076.866,53 zł, dotacje (przedszkola, stowarzyszenia, porozumienia z innymi samorządami) 1.981.471,13 zł, obsługa długu 376.392,69 zł. Największa część wydatków budżetu poniesiona została w dziale 801 Oświata i wychowanie (szkoły i przedszkola), tj. 6.142.922,04 zł (27,36% wydatków ogółem).

W ubiegłym roku udało się znacznie obniżyć koszty obsługi zadłużenia jak też utrzymać pozytywną tendencję w budżetowaniu oświaty.

Dług Gminy na koniec 2016 r. wynosi 11.058.324,71 zł, z tego: kredyty, pożyczki i emisja obligacji 10.279.234,42 zł; umowy wykupu wierzytelności i inne 779.090,29 zł (w tym 439.637,68 zł tytułem kosztów oświetlenia na drodze krajowej nr 10 za lata 2010-2014).

Wynik budżetu w kwocie 459.375,38 zł wykonano na koniec roku w 204,18% planu. Nadwyżka operacyjna budżetu wyniosła +3.504.287,89 zł, tj. 15,30% dochodów. Wyniki te decydują o odzyskaniu dużej wiarygodności i zdolnościach finansowych Gminy Kobylanka.

Tagi: Gmina Kobylanka, dług Gminy Kobylanka, budżet Gminy Kobylanka


2017-03-11 08:35
 Oceń wpis
   

Będzie to głos uzupełniający do licznych publikacji medialnych na ten temat. Wspomnieć należy, że stosowne teksty ukazały się w Dzienniku Stargardzkim (Nie ma budżetu, nie będzie inwestycji - 21-23.02.2017 r.) i Czasie Kobylanki. Po wypowiedzi radnego dla TVP Szczecin (radnego zrywającego obrady Rady Gminy w dniu 26 stycznia), postronny obserwator mógł odnieść wrażenie, że Wójt Gminy przedłożył projekt budżetu dopiero w dniu sesji Rady Gminy. "Kolejna lokalna wojenka" - zapewne pomyślał. Jak to jednak było z tą procedurą budżetową tak w ogóle jak i w szczególe?

Wójt w ogóle, nie podszedł przy tworzeniu budżetu, w ogóle z nami nie współpracował, nie przedstawił go wcześniej. Dał nam ten budżet z opóźnieniem ponad miesięcznym - to wypowiedź dla TVP Szczecin, udzielona przez radnego Krzysztofa Kleinowskiego w dniu 13 lutego 2017 r., uzasadniająca zachowanie grupy radnych, zrywających obrady sesji Rady Gminy w dniu 26 stycznia tego roku, jeszcze przed dyskusją nad uchwaleniem budżetu na rok bieżący. Skutkiem nieuchwalenia budżetu jest jego ustalenie w ograniczonym zakresie przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie. W konsekwencji wszelkie strategiczne decyzje inwestycyjne i rozwojowe Gminy Kobylanka zostały przesunięte o kilka miesięcy.

Proces tworzenia budżetu gmin regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Ustawy) i na jej podstawie formułowane są wewnętrzne zasady dla każdej z nich. Rada Gminy Kobylanka ustaliła taką procedurę w 2010 r. uchwałą Nr XLVI/311/10 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz dokonywania zmian budżetu Gminy Kobylanka. Uchwała ta, zgodnie z art. 234 Ustawy, określa wymaganą szczegółowość projektu budżetu Gminy, terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej, wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które Wójt przedkłada Radzie Gminy wraz z projektem uchwały budżetowej. Organ nadzorujący samorządy Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO), opiniując projekt budżetu Gminy, weryfikuje go pod względem zgodności z zasadami ustalonymi wcześniej przez Radę Gminy. Projekt budżetu na rok 2017 w dniu 22.12.2016 r. uzyskał pozytywną opinię RIO w Szczecinie. Sama ustawa określa, kto opracowuje projekt uchwały budżetowej, a także przypisuje kompetencje do dokonywania jego zmian. Wyłączność w tym zakresie posiada jedynie Wójt (przepis art. 233 Ustawy). Rada Gminy posiada prawo tylko do wprowadzania zmian, polegających na zmniejszeniu dochodów lub zwiększeniu wydatków, o ile nie powodują one zwiększenia deficytu (art. 240 ust. 2 Ustawy). W związku z tym Rada Gminy, czy też poszczególni radni, nie mają prawa żądania uwzględnienia swoich wniosków przez Wójta Gminy w złożonym przez niego projekcie budżetu, a co za tym idzie również żądania uzasadnienia dla ewentualnego nieujęcia ich wniosków w tym projekcie. Mają za to prawo składać wnioski o przegłosowanie zmian przez całą Radę podczas sesji budżetowej, z uwzględnieniem przepisów art. 240 ust. 2 Ustawy. Dla prawomocności tak przegłosowanych wniosków wystarcza zwykła większość głosów radnych.

Ustawodawca wyznacza Wójtowi termin na złożenie projektu budżetu do RIO (celem zaopiniowania) oraz Rady Gminy na dzień 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy (art. 238 ust. 1 Ustawy). Jednakże z prawnego punktu widzenia termin ten ma charakter jedynie instrukcyjny, w myśl czego ustawodawca nie określa w przepisach sankcji za jego niedotrzymanie. Czy jednak Wójt Gminy może wcale nie złożyć projektu? Otóż nie, bowiem w sytuacji nieuchwalenia budżetu w terminie do końca roku poprzedzającego, z dniem 1 stycznia, Gmina prowadzi gospodarkę finansową właśnie na podstawie jego projektu, a zatem faktyczny nieprzekraczalny termin na złożenie projektu budżetu na rok następny mija 31 grudnia, ponieważ z nastaniem roku kalendarzowego nie byłoby podstaw funkcjonowania finansów samorządu. Niezłożenie projektu w ustawowym terminie nie decyduje o niemożliwości uchwalenia go w gminnej procedurze, ani nie stanowi pretekstu do wydłużenia procedury ponad ustawowe ramy. Skoro zatem Rada Gminy otrzymała projekt budżetu na rok 2017 w dniu 12 grudnia, Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie wydała pozytywne opinie już w dniu 22 grudnia, a wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy z przedstawieniem projektu budżetu przez Wójta Gminy nastąpiło 27 grudnia, to można zaryzykować tezę, że przy dobrej woli Rady Gminy nie było przeciwwskazań, aby budżet Gminy Kobylanka na rok 2017 uchwalić już w dniu 29 bądź 30 grudnia.

Ustawodawca wyznacza Radzie Gminy termin na uchwalenie budżetu do 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach do dnia 31 stycznia roku budżetowego (art. 239 Ustawy). Z akceptacją więc przystano, z uwagi na późniejsze niż zwykle złożenie projektu, że Rada Gminy potrzebuje dłuższego czasu na jego rozpatrzenie. Wójt Gminy nie oponował zatem na tak ustanowiony przez Przewodniczącego Rady (w dniu 14.12.2016 r.) harmonogram prac nad projektem, choć był on w tym i innym względzie niezgodny z ustawową i gminną procedurą budżetową.

O skali dyskusyjności nieprzekraczalności terminu 15 listopada świadczy fakt, iż np. w latach 2008-2012 w skali całego kraju, tylko odpowiednio 60%, 57%, 51%, 64% i 75% organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego wypełniło terminowo ciążący na nich obowiązek w procedurze budżetowej (źródło: samorządy.pap.pl). Przyczyny złożenia tak ważnego dokumentu jakim jest projekt budżetu nie mogą być jednak błahe. W tym przypadku, z uwagi na skomplikowany proces konstruowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, czyli dokumentu komplementarnego budżetowi zwłaszcza w zakresie wzajemnego bilansowania się w kolejnych latach prognozy z zachowaniem relacji, o której mowa w art. 243 Ustawy, większą ilość czasu poświęcono na projekcję finansową Prognozy. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że w Gminie Kobylanka po dwóch latach normowania sytuacji finansowej, w tym spłat zadłużenia i restrukturyzacji złych długów z poprzednich kadencji, należało przebudować od podstaw plany inwestycyjne na przyszłość. Stąd zupełnie na nowo skonstruowany wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych, rozbudowany do 75 zadań o łącznej wartości do roku 2028 w kwocie 78.092.056,68 zł, dodatkowo o zróżnicowanej inżynierii finansowej. Gwoli ścisłości dodać należy, iż w poprzedniej kadencji władz samorządowych Kobylanki projekt budżetu zawsze był składany po terminie 15 listopada, tj. odpowiednio: 6.12.2010 r., 23.11.2011 r., 22.11.2012 r., 25.11.2013 r. i 28.11.2014 r.

Procedura budżetowa ułożona według zasady, iż Wójt Gminy, do którego należy inicjatywa w zakresie projektowania i zmian budżetu, przedkłada jego projekt, a Rada Gminy budżet zatwierdza - sprawia, że oba gminne organy władzy współpracują ze sobą. I w tym przypadku, aż do kluczowego momentu, tj. do dnia 26 stycznia bieżącego roku w procesie uchwalania budżetu na rok 2017 w Gminie Kobylanka wszystko przebiegało zgodnie. Wójt Gminy bowiem, oprócz samej inicjatywy budżetowej, odpowiadał na wnioski Komisji składając uzupełnienia oraz informacje uszczegóławiające projekt budżetu (pisemnie w dniach 20 grudnia 2016 r. i 4 stycznia 2017 r.), wraz ze Skarbnikiem Gminy przedstawił budżet z uzasadnieniem w dniu 27 grudnia 2016 r. na wspólnym posiedzeniu Komisji, umożliwiając składanie pytań, udzielając na nie odpowiedzi, notując złożone wnioski, jak również uczestnicząc w posiedzeniu Komisji w dniu 23 stycznia 2017 r. (Skarbnik Gminy). Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy w trakcie trwania procedury była informowana o nieprawności żądania przez radnych wobec Wójta Gminy w sprawie ujęcia w autopoprawce złożonych przez nich wniosków do budżetu. Wobec powyższego za dalece nieprawdziwe należy uznać stwierdzenia o braku współpracy czy też nie przedstawieniu projektu przez Wójta Gminy Kobylanka w trakcie prac nad uchwaleniem budżetu na rok 2017.

Sprzeciw grupy radnych budził fakt nieujęcia przez Wójta w projekcie budżetu złożonych przez nich wniosków. Wnioski owe w zakresie formalnym były nieprecyzyjne i niezgodne przepisami ustawy o finansach publicznych (wykreślenie zakupu samochodu dla OSP Kobylanka powodowało obniżenie kwoty dochodów, powodując zwiększenie deficytu, co stoi w sprzeczności z art. 240 Ustawy), ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (gdyby zmniejszenie rezerwy dotyczyło zmniejszenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (w zakresie zachwiania bilansowania się gospodarki odpadami). Nadto próba wymuszenia na Wójcie, aby projekt budżetu w zakresie merytorycznym sporządził zgodnie z propozycjami grupki radnych była całkowicie sprzeczna z prawem!

Po wydarzeniach z dnia 26 stycznia, czyli gremialnym wyjściu sześciu członków Rady Gminy z obrad sesji, obniżającym stan osobowy gwarantujący prawomocność obrad, Gmina na określony czas odebrała sobie prawo do samostanowienia kluczowego dla niej prawa, blokując jednocześnie na czas nieokreślony możliwość podejmowania decyzji o charakterze strategicznym. Wbrew pozorom to nie Wójt Gminy był stroną konfliktu w sprawie tegorocznego budżetu. Niezaprzeczalnym faktem jest bowiem, że to Rada Gminy w demokratyczny sposób uchwala ten akt prawny.

Co dalej? Wójt Gminy co prawda, po 1 stycznia do dnia ustalenia budżetu przez RIO, prowadził gospodarkę finansową na podstawie projektu budżetu, jednak musiał brać pod uwagę, iż wszelkie zobowiązania podejmowane mogły być w sposób ograniczony, na pewno bez wydatkowania środków na inwestycje. Poza tym Gmina straciła możliwość aplikowania o środki pozabudżetowe, jak również możliwość pozyskania źródeł przychodowych dla finansowania przewidywanych jeszcze w tym roku inwestycji.

W dniu 15 lutego Kolegium RIO ustaliło budżet zastępczy Gminy Kobylanka na rok 2017. Plan dochodów ustanowiono na poziomie 25.971.607,00 zł, a limity wydatków na poziomie 24.407.091,00 zł. Budżet w tej chwili jest nadwyżkowy z planowanym wynikiem w kwocie 1.564.516,00 zł i nie zawiera upoważnień do zaciągania zobowiązań. Limity wydatków przewidzianych do współfinansowania ze środków z budżetu UE zapisano w rezerwach (2.345.483,00 zł - ujęcie tylko wkładu unijnego na realizację tych zadań blokuje możliwość aplikowania o środki UE). Błędnie wykreślono część wydatków funduszy sołeckich, uniemożliwiając redystrybucję do mieszkańców. Kolegium RIO ustaliło również rezerwę ogólną w kwocie 244.071,00 zł. Budżet oprócz zadań kontynuowanych nie zawiera jednak pozostałych zadań inwestycyjnych jak też zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi samorządami.

Od tamtego momentu, na wniosek Wójta możliwe były jego zmiany. Na kolejnej sesji (już 28.02.) Wójt złożył projekt zmian budżetu ustalonego przez Kolegium RIO. Niestety po raz kolejny Rada nie doszła do porozumienia. Nie padły też żadne wnioski, propozycje czy zasadne merytorycznie uwagi do przedłożonych zmian. Mieszkańcy czekają nadal na opamiętanie siedmiu radnych.

Tagi: Rada Gminy Kobylanka, Kleinowski Krzysztof, budżet Gminy na rok 2017, procedura budżetowa


2017-02-28 00:18
 Oceń wpis
   

Konstatacją zakończyć można by bieg ostatnich zdarzeń w Gminie Kobylanka, że po raz kolejny jesteśmy świadkami historycznych wydarzeń w życiu małej wspólnoty samorządowej. Czy jednak przysłowie Obyś w ciekawych czasach żył  stanie się jej przekleństwem, naznaczonym tą kadencją organu stanowiącego?

Próba wplecenia w prowokację nieuchwalenia budżetu Gminy na rok 2017 Wójta Gminy tylko laikom może się wydać wiarygodna. Ten bowiem, wykonując wszystkie swoje obowiązki w tym zakresie, jest poza wszelkim nawet pozorem zarzewia konfliktu. To Rada Gminy bowiem władna jest zatwierdzić plan dochodów i wydatków na ten rok, decydując również o kierunkach rozwoju Gminy na lata późniejsze. Jutro nastąpi kolejna jej szansa na pozytywne decyzje, a jakiekolwiek one na pewno będą lepsze niż żadne.

Po raz pierwszy w Gminie Kobylanka jej budżet ustaliło Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. Samo ustalenie tak formalnego dokumentu nie załatwia jednak wszystkiego. O sferze samostanowienia JST i oddania ważnej części suwerenności pisałem wcześniej, poza tym nie jest też tak, że sprawa jest rozwiązana i Gmina może funkcjonować dalej bez przeszkód. Jest wręcz przeciwnie, bowiem oprócz tego, że brak jest podstaw do kolejnych kroków o charakterze inwestycyjnym (rozwojowym), to zachwiane jest również bieżące funkcjonowanie Gminy Kobylanka. W tle majaczy tajemnicą poliszynela rzeczywiste podłoże puczu ze stycznia tego roku, w postaci wyborów uzupełniających do organu stanowiącego i próby rozgrywania tej sprawy przez niektórych. Tych niech jednak oceni sama historia.

Wydawałoby się, że organ wykonawczy zostanie poinformowany o terminie obrad Kolegium w tej sprawie. Tak się jednak nie stało pomimo tego, że Wójt składał merytoryczne wnioski, celem uwzględnienia środków finansowych w budżecie, dla zapewnienia ciągłości działania Gminy. Jak się później okazało, w posiedzeniu Kolegium RIO brali udział nieokreśleni przedstawiciele Rady (Kto? Ilu? W jakim proceduralnym celu?). Przedstawiciele ci nie poinformowali również nikogo w Urzędzie o swojej obecności w czasie procedury w RIO, ani o skutkach działania Kolegium RIO. Czy przedstawiciele Rady Gminy mieli wpływ na tak kształtowany budżet? Czy składali i jakie wnioski? Osobiście dziwi mnie postawa władz RIO w tej sprawie i ich sposób procedowania. Faktem jest, że ustawa o finansach publicznych w ograniczony sposób określa ten przypadek przyjmowania budżetu JST, orzecznictwo jest nader ubogie, a jednak postępowanie Kolegium RIO wydaje się mało przejrzyste. Dokumentacja planistyczna do RIO została przekazana przez Urząd w dniu 09.02., a budżet ustalono już w dniu 15.02.

W dokumencie ustalonym przez Kolegium RIO (uchwała nr IV.23.2017) ujęte zostały wnioski Wójta, jak również wydatki inwestycyjne kontynuowane, zidentyfikowane na podstawie WPF, jednak nie uwzględniono obu autopoprawek Wójta (z dnia 17.01. i 30.01.), w tym autopoprawek uwzględniających sugestie RIO, co do kompletnej poprawności formalnej składanego wcześniej projektu, wskutek czego zastopowano szereg przedsięwzięć o charakterze nieinwestycyjnym. Wadą merytoryczną jest niezgodność załączników nr 2 i 12 w zakresie planów finansowych Funduszy Sołeckich, w wyniku czego wycięto tę część funduszy, które zaplanowane zostały w projekcie Wójta jako wydatki majątkowe. Uniemożliwiono w ten sposób realizację części zadań nałożonych na Gminę i partycypacji społecznej. Ponadto, tym razem ustawową wadą budżetu stanowionego przez Kolegium RIO jest to, iż nie ustalone zostały limity na porozumienia między Gminą Kobylanka a innymi samorządami na takie zadania jak: uczęszczanie uczniów do przedszkoli w innych gminach, zapewnienie miejsca w schroniskach dla bezdomnych zwierząt, zapewnienie edukacji katechetycznej, czy najważniejsze:  komunikację autobusową liniami 4 i 5 do Stargardu. Urząd z dniem 15.02. wstrzymał finansowanie powyższych zadań. Nie mamy więc do czynienia z sytuacją, że w sprawie nieuchwalenia budżetu przez Radę Gminy Kobylanka na rok 2017 nie ma żadnego problemu. Potrzebne są zatem rychłe decyzje w trybie zmiany budżetu, aby nie dopuścić do sytuacji, kiedy mieszkańcy Gminy podróżować będą do Stargardu na... piechotę!

Tagi: budżet, Gmina Kobylanka, Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie


2017-01-29 00:43
 Oceń wpis
   

Nie są to zwyczajne okoliczności, kiedy regionalna izba obrachunkowa, wskutek zaistnienia przesłanek wymienionych w art. 240 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, ustala budżet jednostki samorządu terytorialnego. Na pytanie zewsząd: Co to będzie? - Odpowiadam, że oprócz wstydu (!), również żal z powodu poczucia, że samorząd oddaje część swojej konstytucyjnej niezależności na zewnątrz, czyli instytucji, która nie ma pojęcia o jego rzeczywistych potrzebach i zaangażowaniu w przedsięwzięcia. A to wszystko jako skutek przedłożenia partykularnych interesów ponad dobro Gminy Kobylanka.

Niejednokrotnie jako ludzie, przeceniamy swoją rolę w historii, nie odczytując jej właściwie i nie rozumiejąc w odniesieniu, jaka została nam w niej (własnym życiu) przypisana. W przypadku osób publicznych jednak jest ona bardzo łatwa do zdefiniowania. Jest to służba - służba społeczeństwu, mieszkańcom, wspólnocie samorządowej. Zaprzysiężeni przedstawiciele wspólnoty samorządowej, dumnie zwani Radnymi, powinni znać swoje obowiązki wobec niej. Niestety sześciu (oczywiście a nie siedmiu) spośród nich w ubiegły czwartek, w jawny sposób sprzeniewierzyło się interesom mieszkańców Gminy Kobylanka. Oto bowiem dokonali oni zerwania prawomocnych obrad organu stanowiącego, uniemożliwiając uchwalenie budżetu Gminy na rok 2017.

Dla odmiany podziękowania należą się pozostałym radnym, którzy pomimo tego, do końca uczestniczyli w głosowaniach, na końcu pozyskując świadomość o nieskuteczności swoich intencji.

Formalistom zaś pragnę zwrócić uwagę, że pretekst o nieuwzględnieniu wniosków do budżetu, złożonych przez opozycję jest skrajnie nietrafiony, ponieważ wnioski te są niezgodne z procedurą budżetową w zakresie przepisu art. 240 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Nadto część wniosków opozycji, ubranych w poprawnej formalnie formie, zostało na tej sesji uwzględnionych. Wskutek nieprawomocności uchwały zaś, Wójt Gminy Kobylanka uwzględnił je w autopoprawce do budżetu. Reszta należy do kolegium RIO.

Zwracam uwagę, że projekt budżetu ustalony przez szczecińską Izbę, obejmie jedynie podstawowe zadania w ramach zadań bieżących własnych i zleconych. Decyzje rozwojowe (zatwierdzenie planów inwestycyjnych) dla Gminy Kobylanka zostały zatem odłożone w czasie na okres dwóch lub trzech miesięcy, przy zastopowaniu możliwości aplikowania z wnioskami o pozyskanie środków zewnętrznych do budżetu. Stawia to Gminę Kobylanka w bardzo złej sytuacji rozwojowej. Pozostaje tylko jedno pytanie, czy prowodyrzy wezmą na siebie odpowiedzialność za skutki swoich działań?

P.S. Do dziś nie mogę zrozumieć rajcy, który mając w budżecie na rok 2017 ewidentną korzyść dla swojego okręgu wyborczego w postaci modernizacji szkoły i modernizacji świetlicy (której od wieków zresztą nie można się było doczekać), wychodzi z niej zrywając obrady, zaprzepaszczając cel swoich dążeń. O co mu zatem chodziło?

Tagi: budżet, regionalna izba obrachunkowa, rada gminy


2017-01-27 23:19
 Oceń wpis
   

Polskę samorządową ogarnął popłoch, związany z propozycją prezesa Prawa i Sprawiedliwości w sprawie zmian Prawa wyborczego w zakresie ograniczenia czasowego pełnienia funkcji z wyboru, w tym wyboru bezpośredniego, a więc funkcji wójtów, burmistrzów, prezydentów. Ograniczona kadencyjność nie dotyczyłaby jednak funkcji np. marszałka województwa czy starosty powiatowego. Na pierwszy rzut oka propozycja zdaje się być z rodzaju kuriozalnych. W chwili jej wprowadzenia bowiem, należałoby się liczyć z katastrofalną zmianą strukturalną i kaskadowym spadkiem poziomu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego. W obliczu jednak niezaprzeczalnych patologii w zarządzaniu w ośrodkach metropolitarnych w Polsce, czy chociażby w pobliskim Gminie Kobylanka samorządzie miejskim, trudno jednoznacznie negatywnie ją ocenić. Na pewno zaś, należałoby ją rozciągnąć również na "kariery" marszałków i starostów, a kto wie czy nie na wszystkie wybieralne funkcje, włącznie z radnymi samorządowymi wszystkich szczebli, posłami na Sejm RP, a tym bardziej członkami kolegiów i prezesami regionalnych izb obrachunkowych. Można również przy tym zastanowić nad wydłużeniem okresu kadencji do 5 lat. Zmiana to istotna, pod warunkiem kompleksowości jej zastosowania.

Tagi: Gmina Kobylanka, samorząd terytorialny, kadencyjność wójta