2007-11-19 19:14
 Oceń wpis
   
Budżet gminy już od trzech lat, czerpiąc z i stając się równocześnie częścią nowej „unijnej” rzeczywistości, zmienił się na coraz bardziej rozwojowy, a jego konstrukcja wymuszona koniecznością pozyskiwania dodatkowych metod finansowania, stała się złożona.

Wiele kontrowersji wzbudził przed niemal trzema laty, sposób ujęcia w budżecie Gminy Kobylanka, zadań współfinansowanych ze środków UE (w ramach ZPORR), polegający na zapisaniu po stronie dochodów – przewidywanych refundacji z tytułu zrealizowanych wydatków. Jak się później okazało, jest to jedyna skuteczna metoda na zaplanowanie zadań inwestycyjnych również po stronie wydatków, a w rezultacie na pomyślne przebrnięcie procesu weryfikacji wniosków aplikacyjnych w Urzędzie Marszałkowskim.

Budżety w świadomych rozwoju gospodarczego gminach, w tym czasie zmieniły się na proinwestycyjne, gdzie udział wydatków majątkowych przekracza nawet połowę wszystkich wydatków. Gmina Kobylanka w 2008 roku powieli, sprawdzony w ubiegłych latach, sposób budżetowania oparty w głównej mierze o środki zewnętrzne.

Charakterystyczne dla tegoż budżetu, że bezzwrotne pozabudżetowe wpływy wynosić mają 33,07% dochodów ogółem. Największym jednak źródłem finansowania zadań będą dochody własne – 51,59% wszystkich dochodów.
Wysoki udział dotacji inwestycyjnych (rozwojowych?), poskutkuje w strukturze wydatków budżetu w 2008 roku, aż 54,68%-owym udziałem wydatków majątkowych.
Największe kwoty Gmina Kobylanka wyda w roku przyszłym na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (6,48 mln zł), oświatę (3,74 mln zł), administrację i sołectwa (2,13 mln zł) oraz kulturę i ochronę zabytków (2,02 mln zł).

Gmina szczyci się również wysoką dopłatą do subwencji oświatowej, od kilku lat nie żałując „grosza” na inwestycje w kapitał ludzki młodego pokolenia, co począwszy od bieżącego roku zaczęło dawać nawet efekty empiryczne, w postaci pozytywnych wyników egzaminów i testów kompetencyjnych.2007-11-10 21:42
 Oceń wpis
   

Do 15 listopada jednostki samorządu terytorialnego zobligowane są do złożenia projektów budżetów na rok przyszły. Proces planowania prognozowanych wpływów oraz limitów wypływów z budżetu trwa od kilku miesięcy, jednak z uwagi powiązanie projektów w aktami okołobudżetowymi, właśnie w ostatnich tygodniach nabiera on szczególnej intensywności.
Po raz kolejny budżety gmin, o ile tylko ich władze snują ambitne plany związane z aplikacją o środki z budżetu Unii Europejskiej, zdominowane zostaną przez wydatki inwestycyjne (przynajmniej w sferze ich planowania).
Borykać się również będą, z rosnącymi wydatkami na bieżące utrzymanie majątku komunalnego, wydatkami na oświatę - w nierównej korespondencji z częścią oświatową subwencji ogólnej (najlepsza oświata w województwie zachodniopomorskim zobowiązuje...) oraz dbałością o sztywne i nieodpowiadające rzeczywistej kondycji finansowej – wskaźnikowe limity zadłużenia.
Jak zwykle pewnie, przykrótka kołdra nie wystarczy by okryć wszystkie członki gminnego organizmu.
Racjonalny wybór w kwestii odpowiedniego zaplanowania wydatków, będącego konsekwencją właściwej redystrybucji gromadzonych dochodów, będzie rzutował na dalszy prawidłowy rozwój samorządu. Czy tak się stanie i czy środki budżetowe zostaną prawidłowo ulokowane, okaże się już za kilka dni...2007-11-05 22:08
 Oceń wpis
   
Program Wsparcia Rolnictwa w zakresie Ochrony Środowiska w Gminie Kobylanka, uchwalony przez Radę Gminy jeszcze w 2004 roku, jako jedyny w swym rodzaju w Polsce samorządowy program promocji i poprawy ekologicznej uprawy rolnej, a przez to ochrony wód zlewni jeziora Miedwie, stanie się w roku bieżącym swoistym wybawieniem dla gospodarstw rolnych w gminie. Program, który w założeniu umożliwiał rolnikom zwrot poniesionych wydatków na: środki ochrony roślin, nawozy wapnowe, utylizację padłych zwierząt itp., w roku 2008 ma być narzędziem wspierającym rozwój gospodarstw poprzez częściowy zwrot podatku rolnego, którego podstawa wymiaru na rok przyszły, wedle Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października br. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku, wyniosła 58,29 zł i była wyższa od odpowiedniej ceny sprzed roku o 22.77 zł (wzrost w ciągu roku o 64,10%!!)
Oczywiście gminy mają prawo obniżyć podstawę wymiaru podatku od gruntów, jednakże w wielu przypadkach wysoka cena 1q żyta w tym roku, może się stać pokusą ku nadmiernemu podwyższaniu wymiaru podatkowego danego samorządu terytorialnego tym bardziej, że i tak potencjalny wymiar należności gminnych wpłynie na wzrost wskaźnika g (w rezultacie zaś, spowodować może potencjalną wpłatę do budżetu – tzw. „janosikowe”).
Za to w Gminie Kobylanka, wzrost wpływów podatkowych, posłuży sfinansowaniu Programu Wsparcia, przez co promowani zostaną właściciele gruntów rzeczywiście je uprawiających. Prosty, aczkolwiek racjonalny gospodarczo mechanizm wsparcia rolnictwa, ściśle powiązany z systemem podatkowym gminy, zredukuje negatywny efekt wzrostu obciążeń podatkowych przez możliwość refundacji wydatków ekologicznych dla producentów, jednocześnie wzbogacając budżet gminy o przynajmniej równoważne wpływy.
Kilka gmin o zbliżonych parametrach geograficzno – demograficznych, wyraziło już zainteresowanie wprowadzeniem podobnych rozwiązań na swoim terenie.
Kobylanka awangardą!