2007-06-27 08:22
 Oceń wpis
   

Gmina Kobylanka to gmina wiejska, położona w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, na Nizinie Szczecińskiej, na południowym skraju Puszczy Goleniowskiej i północnym krańcu jeziora Miedwie. Jej rozwojowy charakter wynika również z jej dogodnego położenia pomiędzy miastami Szczecinem i Stargardem Szczecińskim. Zajmuje obszar 122 km2, jest zorganizowana w 10 sołectwach, liczy według stanu na koniec 2006 roku – 3.573 mieszkańców.


Funkcjami gospodarczymi Gminy Kobylanka jest głównie osadnictwo dla sąsiadujących z nią wielkomiejskich obszarów, turystyka i rekreacja, rzemiosło i usługi oraz gospodarka rolna i leśna. System komunikacyjny Gminy Kobylanka złożony jest z sieci dróg o gęstości 41,64 km/100 km2. Najważniejsze z nich to droga krajowa Nr 10 i wojewódzkie Nr 120 i Nr 143. Gmina prowadzi 3 szkoły, do których uczęszcza ponad czterysta dzieci. Oświata wyposażona jest bardzo dobrze w infrastrukturę edukacyjną. Wychowanie i promocję kultury zapewniają działające w gminie Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury. W jednostkach tych skupia się życie kulturalne lokalnej społeczności. Gmina Kobylanka na podstawie Karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi stworzyła podstawy do szerszego i bardziej aktywnego uczestnictwa w życiu gminy na niwie turystyki i sportu, oświaty, ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa gminy.


Bezpośrednie położenie nad jeziorem Miedwie, korzystny klimat to walory ściągające rzesze turystów. Niski stopień zanieczyszczenia atmosfery w zestawieniu z sąsiadującymi ośrodkami miejskimi Szczecina i Stargardu Szczecińskiego, dogodny dojazd komunikacją miejską, ścieżką rowerową czy komunikacją samochodową, wykreował szczególny rodzaj turystyki – turystykę weekendową.


Gmina Kobylanka, idąc naprzeciw wykształcającemu się charakterowi gminy, sprzyjającemu rozwojowi turystyki oraz rzemiosła i usług, szeroko inwestuje w zakresie zaopatrzenia gminy w urządzenia zapewniające realizację podstawowych potrzeb oraz szereg inwestycji o charakterze infrastruktury komunalnej, nadający jej charakter prorozwojowy gospodarczo. W tym zakresie realizowane są inwestycje o charakterze edukacyjno – oświatowym, wypoczynkowo – turystycznym, kulturalno – sportowym oraz bezpieczeństwa publicznego. Od wielu lat Gmina Kobylanka prowadzi prace inwestycyjne w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej, wodociągowej. Posiada własną oczyszczalnię ścieków. W dziedzinie inwestycji gmina plasuje się na czołowych miejscach w skali kraju. Wymiernym efektem rozwoju gminy jest ciągle wzrastająca liczba przedsiębiorstw na terenie Gminy Kobylanka (410 podmiotów).


Innym pozytywnym efektem rozwoju jest wskaźnik bezrobocia, od dawna najniższy w Powiecie Stargardzkim, obecnie kształtujący się na poziomie 9,9%. Rozwój gospodarczy i spdające bezrobocie, dały wyraz w rosnących wpływach do budżetu gminy.2007-06-12 18:44
 Oceń wpis
   
Witam w tym gorącym, przesyconym atmosferą przedletniej pory, dniu.

Rozpoczynam cykl spotkań, a raczej okazji uzewnętrznienia swych refleksji na temat gospodarki, z perspektywy szefa finansów małej (lecz wielkiej duchem i osiągnięciami) gminy wiejskiej.

Na wstepie jednak pozostawię garść informacji, o tym co bedzie treścią, wielu mam nadzieję przyszłych, not tego dziennika.

Pozostaję z szacunkiem.

Daniel Urbańczyk