2008-01-25 20:54
 Oceń wpis
   
Gmina Kobylanka, jak przystało na stały element wirtualnej rzeczywistości, widnieje również w serwisie wikipedia.org (zobacz tutaj).
Uwagę zwraca notka, dotycząca cen nieruchomości, cyt.: „Gmina Kobylanka posiada najdroższe grunty w całym powiecie Stargardzkim, wahające się średnio w granicach 165 zł za metr kwadratowy, w samej Kobylance ("stolica" gminy), cena za metr kwadratowy wynosi ok. 200zł na "przedmieściach" Kobylanki, do nawet 350 zł w jej centum (ul. Bolesława Chrobrego, ul. Szczecińska).
Natomiast liczba ludności w Gminie, podawana przez ten serwis (5 512 osób) wskazuje, że chyba jeszcze nie wszyscy jej mieszkańcy, dokonali w tut.Urzędzie meldunku... ;-) Aktualnie liczba kobylanian nie przekracza 3 700 osób ale prognozy demograficzne, skorelowane ze zwykłą obserwacją boom'u budownictwa jednorodzinnego na terenie gminy, wypełnią dane statystyczne Wikipedii w ciągu kilku lat.

Hmm, przy okazji lektury encyklopedii dowiedzieć się można, że Kobylanka to, cyt.: 
"1.Kobylanka - wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Grudziądz.
2.Kobylanka - wieś w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Gorlice.
3.Kobylanka - wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Dobre.
4.Kobylanka - wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Michałowo.
5.Kobylanka - wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Kobylanka.
"


2008-01-12 22:06
 Oceń wpis
   

Słowotok mnie ogarnia powyższy, wścieklicy wszechogarniającej zwoje podczaszkowe, zważywszy sposób tłumaczeń urzędników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (tym razem tych ze Szczecina), po kolejnych kolizjach i wypadkach, na drodze ciągle przecież pozostającej w zarządzie tejże Dyrekcji. Czytającym mój słowotok, polecam artykuł „Tir wjechał im do ogródka”, zamieszczony w Głosie Szczecińskim. Oto w artykule tym, wspomniany urzędnik Grzegorz Dziedzina dywaguje, cyt.: „Odcinek drogi od Motańca do Zieleniewa (Gmina Kobylanka!!, przyp.red.), po wybudowaniu obwodnicy, przestał być drogą krajową. Wysyłamy tam sprzęt, jeżeli pojawia się zagrożenie wywołane pogodą. Kierowcy muszą pamiętać, że standard utrzymania tej drogi się zmniejszył.” Pomijając fakt nielogiczności wypowiedzi (skąd przeciętny kierowca ma wiedzieć jaki charakter ma ta droga i dlaczego akurat na drodze „niekrajowej” dopuszczalny jest gorszy stan nawierzchni?), należy podkreślić rzecz najważniejszą – odcinek drogi od Motańca do Zieleniewa (Gmina Kobylanka!!, przyp.red.), po wybudowaniu obwodnicy, przestał być drogą krajową ale nadal pozostaje pod zarządem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad!

Natomiast między bajki trzeba włożyć stwierdzenie, że warunki drogowe na przedmiotowym odcinku, pogorszyły się wraz z otwarciem obwodnicy miejscowości Kobylanka. Niestety setkami należy liczyć liczbę stłuczek, wypadków czy też ludzi, którzy złożyli ostatnie tchnienie na tym odcinku krajowej dziesiątki i to nie tylko z winy miejscowych piratów drogowych. Nagminne stały się doniesienia mediów o kolejnych ofiarach i poszkodowanych, zaś koleiny wypaczone na całej jej długości, są w stanie profesjonalnie poprowadzić skład kolejowy relacji Szczecin – Stargard. I tutaj dochodzimy do sedna sprawy... Kiedyś trzeba będzie tę drogę przekazać na majątek właściwym samorządom (przecież to droga gminna!) i wypadałoby ją wcześniej nieco podretuszować...2008-01-08 21:57
 Oceń wpis
   

Wykonanie budżetu gminy, uzależnione w trakcie jego realizacji od wielu czynników wewnętrznych jak i zewnętrznych, uwarunkowane bywa niekiedy, uprzednią identyfikacją jego mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń. Tak metodyczne podejście w realizacji corocznego planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Gminy Kobylanka, pozwalało jak dotychczas, skutecznie zaspokajać potrzeby i sprawnie wykonywać zadania samorządu lokalnego.

Uproszczona analiza budżetu, jako informacja strategiczna, posegregowana zostanie według opisanych kryteriów na cztery grupy, a następnie zapisana w czterodzielnej macierzy strategicznej, w której lewa połowa zawiera dwie kategorie czynników pozytywnych a prawa - dwie kategorie czynników negatywnych. Analiza taka, przybierająca bardzo powierzchowną postać - to jest: wypisania przekonań wykonawcy (tutaj: skarbnika) na temat słabych/silnych stron oraz szans i zagrożeń dla budżetu - bez faktycznej analizy merytorycznej lub ilościowej, często jest także stosowana przy planowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego. A więc:

Strengths:
1.Stałość i pewna wysokość wpływów budżetowych, w zakresie własnych dochodów bieżących.
2.Realnie zidentyfikowane potrzeby wydatkowe w zakresie zadań bieżących Gminy.
3.Mocna podstawa realizacji zadań, w postaci istniejącej licznej dokumentacji planistycznej.
4.Stabilna sytuacja finansowa Gminy i duże bezpieczeństwo w zakresie zaciąganych zobowiązań finansowych.
5.Relatywnie wysoko wykwalifikowana kadra urzędnicza, umożliwiająca realizację zadań.
6.Stabilna sytuacja polityczna.

Weaknesses:
1.Wysoki udział dochodów majątkowych, zapisanych w planowanych wpływach do budżetu.
2.Ryzyko niewłaściwej alokacji środków inwestycyjnych.
3.Groźba niedoszacowania wydatków majątkowych, w związku z przyszłymi postępowaniami przetargowymi na zadania inwestycyjne Gminy.
4.Ryzyko „awspólnotowej” redystrybucji własnych dochodów budżetowych.
5.Zatory organizacyjne i błędy w wewnętrznej komunikacji pionowej Urzędu oraz w przekazywaniu informacji.
6.Konieczność zastosowania dodatkowych procedur monitorujących, w trakcie wykonania budżetu.

Opportunities:
1.Możliwość uzyskania znacznych środków zewnętrznych z budżetu Unii Europejskiej.
2.Rozwojowy charakter Gminy, powodowany także rozbudzoną koniunkturą w okresie rozwoju regionu i kraju.
3.Zwiększone wpływy do budżetu, pochodzące ze sprzedaży majątku komunalnego, uzależnione od sprzyjających warunków panujących na rynku nieruchomości.

Threats:
1.Ryzyko nieskuteczności aplikacji o środki zewnętrzne z budżetu Unii Europejskiej.
2.Przeszkody w realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych, poprzez częściowe lub całkowite niewywiązywanie się z zobowiązań przez kontrahentów i wykonawców zewnętrznych.
3.Ryzyko niskiego popytu na rynku nieruchomości.2008-01-06 20:58
 Oceń wpis
   
Narodziła się nowa gminna tradycja, ukuta czteroletnim corocznym wydarzeniem, w postaci staropolskiej rzymskokatolickiej mszy świętej, celebrowanej w kościele parafialnym w Kobylance. Stała się ona ważną uroczystością, w której mieszkańcy, ludzie związani z gminą, pracownicy urzędu oraz włodarze Gminy Kobylanka, ofiarują swą mądrość, rezultaty dążeń, przyszłość małej Ojczyzny - przychylności Mocy Najwyższej.
Wyjątkowe nabożeństwo, zgromadziło w niedzielne przedpołudnie (6 stycznia 2008 roku), liczną grupę gminnych „przyjaciół”, potwierdzając potrzebę afirmacji wiary w życiu wspólnoty samorządowej.


2008-01-02 22:37
 Oceń wpis
   

Początek nowego roku sprzyja spojrzeniu w gminną przyszłość i podjęciu na jej niwie postanowień, planów i zamierzeń, których pomyślna realizacja przysporzy rozwojowi samorządu, nowych bodźców.
Jak zwykle oprócz zwyczajnych zmagań z wykonaniem budżetu, borykać się będziemy w bieżącym roku ze skutkami spełniania się pierwszych powyborczych cudów, czyli w tym przypadku... ze skutkami wzrostu płac w oświacie, które jak zwykle swym rozmiarem obciążą budżety polskich gmin i powiatów. Nic to, zapewne podołamy.
Jak zwykle realizacja polityki inwestycyjnej, w dużej mierze uwarunkowana będzie możliwościami pozyskania kapitałów spoza lokalnego budżetu (patrz środki UE... oby kolejny rok nie był pod tym względem stracony...).
Zapewne ciągle borykać się będziemy z problemem polityki kadrowej (także płacowej).
Przejdziemy również maraton kontroli (wskazane!), zmian organizacyjnych i porządkowania spraw.
Zdobędziemy nowe doświadczenia, poznamy kolejne formy finansowania zadań, pozyskamy szacunek bądź pogrążymy się w hańbie (i tak czasami w samorządach bywa). ..."sis qui es pro publico bono"...!

Najważniejsze jednak, wydaje się i kluczowe w osiągnięciu sukcesu, w tworzeniu „nowej jakości”, jest zachowanie pewnego... czasami nieokreślonego „clue”, wartości, idei = utrzymanie poprawnego kursu filozofii kierowania złożonym lokalnym mechanizmem i to na wsze strony.

Tegoż, życząc sobie na ten rok, stawiam również za środek do spełnienia rzeczy wielkich!
Cyt.:
„[...] trzymam kurs swojej podróży
zadanie ważne nawet małe [...]”2008-01-02 09:41
 Oceń wpis
   
Od ponad miesiąca znamy stawki podatków i opłat lokalnych, które obowiązywać będą w Gminie Kobylanka w 2008 roku. Nowe stawki, uchwalone z końcem listopada ubiegłego roku, obwieszczone zostały w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 124 z dnia 17 grudnia 2007 roku.
Gminny system podatkowy, skonstruowany według zasad ukształtowanych przez Gminę Kobylanka, w praktyce stanowić będzie główne ze źródeł finansowania zadań, a wpływy pochodzące z jego tytułu szacowane są na 5,26 mln zł (około 1.500 zł per capita). Generalną zasadą stosowaną przez kobylańską wspólnotę, jest nakładanie obciążeń podatkowych równo wobec wszystkich podmiotów jak i osób fizycznych. Temu służyć ma także fakt, nie obniżenia ceny skupu żyta, będącej podstawą wymiaru podatku rolnego.
Dodać należy również, że w trakcie funkcjonowania systemu, wielkości podatków, które podlegają umorzeniu przez Gminę Kobylanka, stanowią naprawdę wielkości śladowe. Na podstawie uchwał w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, zwalniane są z tego obowiązku jedynie jednostki budżetowe Gminy, niektóre stowarzyszenia i podmioty służące obsługą mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, kulturalnej, sportowej. Natomiast w przypadkach, dotyczących osób fizycznych, umorzenia uzależnione są głównie od przypadków losowych, z przyczyn ważnego interesu publicznego lub sytuacji podatnika. Ich liczba, w zależności od danego roku podatkowego, waha się w granicach od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Gmina nie posiada uchwalonego programu pomocy publicznej, co nie przeszkadza jednak w rozwoju przedsiębiorczości na jej terenie.