2008-12-30 22:56
 Oceń wpis
   

Rada Gminy Kobylanka uchwaliła dziś budżet na rok przyszły.
Plan dochodów i wydatków na rok 2009, potwierdza determinację Gminy w walce (dosłownie) o realizację zadań współfinansowanych ze środków strukturalnych UE.
Uchwała budżetowa ustaliła dochody na poziomie 24 mln PLN, a wydatki w wysokości 29,5 mln PLN (deficyt 5,5 mln PLN sfinansowany zostanie kredytem oraz środkami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych).
Głównym źródłem dochodów pozostaną dochody własne, a ich najważniejszą pozycją – podatek od nieruchomości. Przewiduje się, iż z tytułu podatków i opłat lokalnych wpłynie do budżetu 5,4 mln PLN.
Najważniejszą część zadań samorządu kobylańskiego na przyszłe lata warunkującą jego dalszy prawidłowy rozwój, wyznacza program inwestycyjny uchwalony na łączną kwotę 29,7 mln PLN. Po raz kolejny Gmina zleci realizację zadań organizacjom pozarządowym (0,3 mln PLN) i deleguje zadania w zakresie kultury do swoich jednostek organizacyjnych (0,47 mln PLN).
Stałym elementem staje się również tzw.janosikowe (0,3 mln PLN), program wsparcia rolnictwa (0,05 mln PLN), fundusze sołeckie (0,07 mln PLN), fundusz profilaktyki przeciwalkoholowej (0,08 mln PLN). Największe wydatki Gmina poniesie na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (11,6 mln PLN), a w strukturze wydatków przeważać mają inwestycje (ponad 62%).
Wykonanie budżetu w 2009 roku, wymagać będzie żelaznej dyscypliny oraz szczególnie aktywnych działań w poszukiwaniu nowych form finansowania, a także zapewnienia płynności finansowej.2008-12-28 03:29
 Oceń wpis
   

Z dniem 19 grudnia bieżącego roku podpisana została (wcześniej anonsowana) umowa emisji obligacji komunalnych, emitowanych przez Gminę Kobylanka. Emisja papierów wartościowych umożliwi jednostce samorządu uzyskanie kapitału w wysokości 10 milionów złotych w latach 2008 - 2010. Umowa z bankiem DnB NORD (poznański oddział banku), zawarta została na czas określony do końca 2021 roku.2008-12-24 21:44
 Oceń wpis
   

W nadchodzących dniach pragnę złożyć świąteczne życzenia wszelakiego dobra rozumianego iście ludzką materią, jak i wzniosłych wrażeń oraz wielu przeżyć duchowych. Niech narodzone Dziecię tchnie nadzieją i mądrością w codziennej rzeczywistości samorządowej. Niech się spełnią jej najpiękniejsze marzenia i sny.

 

"Uśnij że mi Dziecię już oczkami swemi,
śnij o całym świecie, śnij Ty o tej ziemi.
By to była ziemia spokojna i dobra,
ziemia sprawiedliwa, wszystkim ludziom szczodra."2008-12-13 00:32
 Oceń wpis
   

Nowym partnerem Gminy Kobylanka na rynku finansowym prawdopodobnie zostanie Bank DnB NORD. Ta stosunkowo młoda jeszcze instytucja, dynamicznie rozwija ofertę skierowaną do jednostek samorządu terytorialnego. GK zmuszona finansowaniem niedoborów budżetu w roku bieżącym, skorzysta również z emisji obligacji za pośrednictwem DnB NORD w latach 2009 i 2010.
Utworzony przez połączenie banków BISE S.A.oraz DnB NORD Polska S.A.w 2007 roku, oferuje szeroki pakiet usług dla sektora MSP, sektora energetycznego oraz samorządów. Bank nawiązał współpracę już z 800 gminami, a w formie zabezpieczenia finansowania uczestniczy w budowie infrastruktury komunalnej, drogowej, oświatowej, a także telekomunikacyjnej.
W III kwartale 2008 roku udział DnB NORD w rynku obligacji komunalnych wyniósł 34,04% i bank był jego liderem.