2008-04-30 08:46
 Oceń wpis
   
Wykonanie budżetu Gminy Kobylanka za I kwartał bieżącego roku, uznać można za dość zadowalające. Dochody i wydatki (z pominięciem wykonania dotacji inwestycyjnych), wpływały i obciążały rachunek budżetu w sposób proporcjonalny. Dochody osiągnięte zostały w wysokości 3,2 mln zł (z tego podatki i opłaty lokalne 1,18 mln zł), natomiast wydatki w wysokości 3,05 mln zł (z tego inwestycje 0,51 mln zł). W I kwartale dokonano spłat zadłużenia na kwotę 0,20 mln zł. Wskaźnik zadłużenia wyniósł 34,91% (dopuszczalny 60%).


2008-04-28 20:30
 Oceń wpis
   
W Dzienniku Ustaw Nr 63, pod pozycją 393, ukazała się nowela do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Co ciekawe, a sygnalizowane już wcześniej przez niektórych wykładowców, zmianie ulega przepis art.11, przy wprowadzeniu dodatkowego Rozdziału 8a, pod nazwą „Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych”.

Dla porównania:
obecne brzmienie art.11 ust.3 - „Księgi rachunkowe mogą być prowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza siedzibą jednostki (oddziału, zakładu), w przypadku określonym w art. 13 ust. 2 i 3 oraz w razie powierzenia ich prowadzenia osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce nieposiadającej osobowości prawnej, uprawnionej do świadczenia takich usług”.

brzmienie art.11 ust.3 po 1.01.2009 r. - „Księgi rachunkowe mogą być prowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza siedzibą jednostki (oddziału, zakładu), w przypadku określonym w art. 13 ust. 2 i 3 oraz w razie powierzenia ich prowadzenia podmiotowi, prowadzącemu działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych”.

Natomiast nowy art.76a ust.1, brzmi następująco: „Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, polegającą na świadczeniu usług w zakresie czynności, o których mowa w art.4 ust.3 pkt 2 – 6”.

Niby nic, a podejrzewam, że zmiana będzie miała duży wpływ na organizację gospodarki finansowej w gminach wiejskich.

Inną rzucającą się w oczy nowością, jest to iż z dniem 1 stycznia 2009 r., certyfikat księgowy uzyskają osoby spełniające odpowiednie wymagania i po złożeniu z wynikiem pozytywnym, egzaminu sprawdzającego (co wynika z brzmienia art.76b.ust.1 znowelizowanej ustawy).


2008-04-25 08:02
 Oceń wpis
   
Na mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 r., gmina stanowi wspólnotę samorządową, realizującą ogół zadań nałożonych na nią w przepisach art.7, art.8 ustawy o samorządzie gminnym. W wyniku realizacji powyższych zadań, w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r., pobiera opłatę skarbową, której podlegają w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej (m.in.):
 • dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
 • wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
Przepisy ustawy o opłacie skarbowej precyzują również sposób jej zapłaty: w kasie organu podatkowego lub na jego rachunek, z możliwością poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.

Nowelizacja ustawy o opłacie skarbowej, przyniosła zmiany brzmienia art.8. Poprzednie brzmienie art.8, określało sposób zapłaty opłaty skarbowej gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tegoż organu. Poprzez określenie zaliczenia bezgotówkowego na rachunek bankowy, ustawodawca ograniczył sposób zapłaty tylko i wyłącznie do tych dwóch form zapłaty, wykluczając inne pośrednie formy, co spowodowało konieczność ustalenia Agencji banku obsługującego budżet, jako inkasenta opłaty skarbowej. Jednakże nowelizacja ustawy z dnia 13 czerwca 2007 r., wniosła zmianę określenia dopuszczalnej formy wpłat opłaty skarbowej, rozszerzając katalog form dokonywania jej zapłaty.

W związku z powyższym powstało pytanie, czy jest podstawa prawna ku funkcjonowaniu inkasenta opłaty skarbowej w przypadku, gdy pośrednia forma pobierania opłaty skarbowej świadczona przez niego (Agencja banku obsługującego budżet Gminy, przyjmująca wpłaty na rachunek bankowy Urzędu), spełnia wymogi art.8 ust.1 ustawy o opłacie skarbowej.

TEZA: „Z uwagi na znowelizowane brzmienie art.8 ustawy o opłacie skarbowej, nie ma potrzeby organizacji poboru opłaty poprzez ustanowienie Agencji banku obsługującego budżet gminy jako jej inkasenta.

Gmina Kobylanka, zgodnie z ustawą pobiera należne jej dochody z tytułu opłaty skarbowej. Pobór opłaty skarbowej odbywa się poprzez bezpośrednie zaliczenie rachunku bankowego Gminy (przelew) lub za pośrednictwem inkasenta, którym jest jednocześnie Agencja banku prowadzącego obsługę budżetu Gminy. W myśl art.8 ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek. Jednocześnie ust.2 tegoż artykułu określa, iż rada gminy może zarządzić pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczyć inkasentów oraz określić wysokość wynagrodzenia za inkaso. W takim stanie prawnym, nie ma potrzeby organizacji poboru opłaty skarbowej, poprzez ustanowienie Agenta banku obsługującego budżet gminy (Agencja PKO BP) jednocześnie inkasentem opłaty skarbowej. Ustawa z dnia 13 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej, spowodowała zmianę określenia dopuszczalnej formy zapłaty opłaty: „w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek”. W przypadku Gminy Kobylanka funkcję kasy organu podatkowego, na podstawie osobnej umowy z bankiem, pełni Agencja banku. Natomiast agencja ta, również na podstawie powyższej umowy, dokonuje przyjęcia wpłat opłaty skarbowej, zarachowując ją bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy. W związku z powyższym, spełnione są oba warunki zawarte w art.8 ust.1 ustawy. Nie ma więc, konieczności ustanawiania Agencji banku, jako inkasenta opłaty skarbowej.

CND


2008-04-24 07:50
 Oceń wpis
   
WSTĘP

Planowane i ciągle w ostatnich latach zapowiadane reformy finansów publicznych, później powtarzające się w postaci kolejnych zmian ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, stały się główną determinantą przeprowadzenia zmian w systemie finansów publicznych Gminy Kobylanka, a jednocześnie były okazją do jego gruntownej restrukturyzacji. Głównym powodem, powodującym konieczność zmian w zasadach funkcjonowania finansów jednostek samorządu terytorialnego takich jak Gmina Kobylanka, są zapowiadane przeobrażenia w zakresie form organizacyjnych finansów publicznych. Podjęcie działań na polu gospodarki finansowej naszej Gminy jeszcze przed rokiem 2008, zapobiegło niepotrzebnym niedogodnościom natury organizacyjnej.

Gmina Kobylanka choć, przeobrażając w roku 2003, funkcjonujące właściwie w strukturze wydziałowej Urzędu - Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną, w samodzielnie funkcjonujące samorządowe instytucje kultury, w świetle ówcześnie funkcjonującej ustawy o finansach publicznych oraz ustawy z o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej czy ustawy o bibliotekach, nie dokonała jakichś rewolucyjnych zmian, to jednak w skali tak małego samorządu było to posunięcie o charakterze awangardowym. W wielu bowiem lokalnych samorządach porównywalnych do Gminy Kobylanka, do dziś działalność kulturalna prowadzona jest bezpośrednio w ramach planu finansowego wiodącej jednostki organizacyjnej – Urzędu. Natomiast samodzielna gospodarka finansowa instytucji kultury, choć wymagająca większej kontroli w zakresie monitoringu poszczególnych operacji gospodarczych, kontroli zobowiązań i wymagalnych należności, to jednak zgodnie z zasadą publicznego outsourcing'u, poprzez skupienie działań w ściśle wyspecjalizowanej materii (organizacyjnej, gospodarczej, finansowej, rachunkowej), sprzyja osiągnięciu lepszych rezultatów w dziedzinie kultury. Osobną kwestią pozostaje w tej mierze czynnik ludzki, który bywa zawodny, jednakże zadaniem samorządu lokalnego jest oprócz działania w zgodzie z obowiązującym prawem, także stworzenie mechanizmów i warunków samoeliminujących ewentualne negatywne oddziaływanie, jak i nieporządane zjawisko niegospodarności.

Podobnie nowoczesne rozwiązania, poprzez delegowanie zadań do stowarzyszeń sportowych i ochotniczej straży pożarnej, Gmina Kobylanka stosuje od 2003 roku, w zakresie realizacji obowiązków nałożonych ustawą o upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu oraz ustawą o ochronie przeciwpożarowej.

Powyższe rozwiązania, będące w istocie sposobami budżetowania zadań, a także tzw. Fundusze Sołeckie, Program Wsparcia Rolnictwa w Zakresie Ochrony Środowiska, system partycypacji mieszkańców w budowie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska, aktywna współpraca gospodarcza i finansowa z innymi jednostkami samorządu terytorialnego naszego województwa, rozwój infrastruktury społecznej, Program Poprawy Efektywności Oświetlenia, stały się obok wielkich przedsięwzięć inwestycyjnych, rzeczywistymi składowymi sukcesu gospodarczego Gminy Kobylanka na arenie regionalnej i krajowej.

Sygnalizowane na wstępie zmiany w systemie finansów publicznych, a także wymagania jakie stawiają Gminie nowe wyzwania na polu inwestycyjnym, powodują konieczność podjęcia kroków w celu doprowadzenia jej gospodarki finansowej, także w sferze organizacyjnej, do jak największej wydolności zasobów, poprzez stworzenie określonych ram systemowych i wprowadzenia działania maksymalnego efektu.

Zwieńczeniem niniejszej restrukturyzacji systemu finansowego Gminy, stanie się w przyszłości wprowadzenie norm jakości ISO oraz systemu monitoringu finansów.

DIAGNOZA ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU FINANSÓW GMINNYCH

Dla przeprowadzenia gruntownej diagnozy systemu finansów gminnych, niezbędne było przeprowadzenie analizy jego aktualnego stanu pod względem przyjętych w Gminie Kobylanka form finansów w oparciu o ustawę o finansach publicznych, posiadanych zasobów służących realizacji zadań, w tym w szczególności zasobów kadrowych, a także przyjętych metod obiegu i kontroli dokumentacji.
Zarówno przyjęte formy finansów jak i metody obiegu i kontroli dokumentacji finansowo – księgowej, służyć powinny jak najbardziej skutecznej realizacji zadań nałożonych na Gminę, przy jednoczesnym spełnieniu wszelkich wymogów formalno – prawnych.
Na system finansów publicznych Gminy Kobylanka składają się:
 • Wiodąca jednostka organizacyjna – Urząd Gminy w Kobylance, której kierownikiem jest Wójt Gminy, posiadająca strukturę wydziałową i z samodzielnych stanowisk, prowadząca gospodarkę finansową Funduszy Sołeckich (sołectwa stanowią jednostki pomocnicze Gminy). Urząd prowadzi wszelkie zadania, nie zlecone do realizacji innym podmiotom i jednostkom organizacyjnym.
 • Jednostki budżetowe Gminy Kobylanka – powołane uchwałami Rady Gminy w Kobylance, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, tj.: Szkoła Podstawowa w Kobylance, Szkoła Podstawowa w Kunowie, Zespół Szkół Publicznych w Reptowie, a także zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, tj.: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylance.
 • Samorządowy fundusz celowy – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nie posiadający osobowości prawnej. Jego gospodarkę i ewidencję prowadzi Urząd Gminy.
 • Samorządowe instytucje kultury, powołane uchwałami Rady Gminy w Kobylance, zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i ustawą o bibliotekach publicznych, tj.: Gminny Ośrodek Kultury w Kobylance i Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylance.

Podstawą działania jednostek organizacyjnych Gminy Kobylanka, są uchwały Rady Gminy które to powołują jednostki budżetowe i samorządowe instytucje kultury, jako podmioty realizujące zadania Gminy w zakresie pomocy społecznej, oświaty publicznej i wychowania oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Jako jednostki budżetowe, finansowane na zasadzie budżetowania brutto, powołane zostały: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylance, Szkoła Podstawowa w Kobylance, Szkoła Podstawowa w Kunowie, Zespół Szkół Publicznych w Reptowie. Natomiast jako samodzielne samorządowe osoby prawne, całkowicie samofinansujące się (z uwzględnieniem dotacji od organizatora), powołane zostały: Gminny Ośrodek Kultury w Kobylance oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylance.
Na podstawie funkcjonujących w Polsce norm prawnych regulujących gospodarkę finansową jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności zaś jednostek organizacyjnych sektora samorządowego, prawidłowe ich funkcjonowanie powinny charakteryzować następujące cechy:

 • powołanie jednostki na podstawie uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego,
 • istnienie statutu jednostki lub regulaminu organizacyjnego,
 • powołany kierownik jednostki, który odpowiada jednoosobowo za gospodarkę finansową jednostki,
 • jednostka samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową, w powiązaniu z budżetem poprzez budżetowanie brutto lub dotację od organizatora,
 • rachunkowość jednostki prowadzi główny księgowy (w urzędzie – główny księgowy budżetu), z zastrzeżeniem niemożliwości łączenia funkcji głównego księgowego budżetu i głównego księgowego jednostki budżetowej lub gminnej jednostki organizacyjnej,
 • główny księgowy w sektorze samorządowym spełnia warunki kwalifikacyjne wymienione w ustawie o finansach publicznych,
 • gospodarka finansowa jednostek organizacyjnych gminy prowadzona jest na podstawie planu finansowego, zgodnego z uchwalonym budżetem i układem wykonawczym do budżetu,
 • kierowników gminnych jednostek organizacyjnych obligują przepisy dotyczące zasad przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
 • gospodarka finansowa jednostek organizacyjnych musi spełniać wymogi przejrzystości, jawności, gospodarności, racjonalności, ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o stan finansów publicznych.

W odróżnieniu do sformalizowanych kroków podjętych przez kolejne rozwiązania stosowane w Gminie Kobylanka, na ogół spełniających wymogi ogólnie pojętego prawa finansowego, dostosowanie prawidłowej realizacji gospodarki finansowej przyjętych form finansów publicznych, pozostawała wiele do życzenia. Należy zauważyć, że generalnie gospodarka finansowa Gminy nie została od 1999 roku dostosowana do wprowadzonych przez samą Gminę uregulowań. W analizie stanu formalno – organizacyjnego Gminy i Urzędu odnosi się wrażenie, że zmiany w funkcjonowaniu wprowadzane były wbrew wewnętrznym komórkom finansowym, a przynajmniej bez uzgodnienia z nimi, albo przed uchwaleniem zmian w gminnym systemie finansowym, nie przemyślano dokładnie konsekwencji jakie one przyniosą.
W odniesieniu do Gminy Kobylanka, występuje następujący stan organizacji finansów publicznych:

 • Gmina Kobylanka jako jednostka samorządu terytorialnego (organ finansowy), posiadająca wyodrębniony rachunek bankowy i wydzieloną ewidencję bilansową. Kieruje nią Wójt Gminy. Głównym księgowym jest Skarbnik Gminy – Główny księgowy budżetu. Organ finansowy gromadzi dochody budżetu gminy oraz dokonuje przekazywania środków na realizację zadań gminy przez Urząd i gminne jednostki budżetowe.
 • Jednostką wiodącą jest Urząd Gminy, będący jednostką organizacyjną służącą wykonywaniu zadań w imieniu gminnej wspólnoty samorządowej. Kierownikiem jednostki jest Wójt Gminy. Głównym księgowym jest Skarbnik Gminy. Urząd posiada wydzielony rachunek bankowy i ewidencję bilansową.
 • Szkoła Podstawowa w Kobylance, powołana jako jednostka budżetowa przez Radę Gminy, Kierownikiem jednostki jest Dyrektor szkoły, głównym księgowym pozostawał jednak Skarbnik Gminy, co było sprzeczne z obowiązującym prawem. Jednostka nie posiadała wyodrębnionego rachunku bankowego i wyodrębnionej ewidencji bilansowej.
 • Szkoła Podstawowa w Kunowie, powołana jako jednostka budżetowa przez Radę Gminy, Kierownikiem jednostki jest Dyrektor szkoły, głównym księgowym pozostawał jednak Skarbnik Gminy, co było sprzeczne z obowiązującym prawem. Jednostka nie posiadała wyodrębnionego rachunku bankowego i wyodrębnionej ewidencji bilansowej.
 • Zespół Szkół Publicznych w Reptowie, powołana jako jednostka budżetowa przez Radę Gminy, Kierownikiem jednostki jest Dyrektor szkoły, głównym księgowym pozostawał jednak Skarbnik Gminy, co było sprzeczne z obowiązującym prawem. Jednostka nie posiadała wyodrębnionego rachunku bankowego i wyodrębnionej ewidencji bilansowej.
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylance, powołany jako jednostka budżetowa przez Radę Gminy, Kierownikiem jednostki jest Kierownik Ośrodka, głównym księgowym pozostaje jednak Skarbnik Gminy, co jest sprzeczne z obowiązującym prawem. Jednostka nie posiadała wyodrębnionego rachunku bankowego i wyodrębnionej ewidencji bilansowej.
 • Gminny Ośrodek Kultury w Kobylance, powołany uchwałą Rady Gminy jako samorządowa instytucja kultury. Kierownikiem jednostki jest Dyrektor Ośrodka, jednostka posiada głównego księgowego. Ośrodek jest w pełni samodzielny organizacyjne, posiada swój odrębny rachunek bankowy, otrzymując dotację od organizatora za pośrednictwem Urzędu Gminy.
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylance, powołana uchwałą Rady Gminy jako samorządowa instytucja kultury. Kierownikiem jednostki jest Kierownik Biblioteki, jednostka posiada głównego księgowego. Biblioteka jest w pełni samodzielna organizacyjne, posiada swój odrębny rachunek bankowy, otrzymując dotację od organizatora za pośrednictwem Urzędu Gminy.
 • Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będący funduszem celowym bez osobowości prawnej. Nie posiada kierownika, a jego obsługę i dyspozycję środkami celem realizacji zadań celowych, prowadzi Urząd Gminy. Gromadzi przychody, a rozliczenia następują metodą kasową.
(Z dniem 1 września 2007 roku, w efekcie zmian w systemie finansowym Gminy, oświatowe jednostki budżetowe zostały wyodrębnione bilansowo i organizacyjnie. Natomiast obsługe finansową GOPS, w dalszym ciągu świadczy Urząd Gminy – o tym dalej).

W zakresie gospodarki finansowej, w szczególności zaś w zakresie ewidencji księgowej Urzędu mającej wpływ na kształt bilansu Gminy, funkcjonują wydzielone ewidencje (również przy pomocy wyodrębnionych rachunków bankowych) zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Gminę Kobylanka. Rozwiązanie to, choć umożliwiające dokładniejsze rozliczanie przedsięwzięć inwestycyjnych, to jednak w odniesieniu do zadań finansowanych ze środków własnych nie jest wymagane przepisami a ponadto jest kosztowne, poprzez ponoszone wciąż koszty obsługi bankowej. Jednakże do czasu całkowitego rozliczenia inwestycji, prowadzonych od wielu lat, likwidacja takiego rozwiązania w organizacji finansów, jest niemożliwe.
Należy również wspomnieć, iż Urząd Gminy prowadzi jeszcze inne formy gospodarki finansów, związane ze zwykłą organizacją podmiotu występującego w obrocie gospodarczym. Są to: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Pracownicza Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa, a także quasi rachunek dochodów własnych, dotyczący obsługi dożywiania w szkołach w Gminie.

CELE RESTRUKTURYZACJI

Cele, które stawiane były do osiągnięcia, w wyniku przeprowadzenia zmian w funkcjonowaniu gospodarki finansowej Gminy Kobylanka, to:
 • Osiągnięcie maksymalnej efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w wyniku bardziej wydolnego przebiegu informacji o przebiegu operacji gospodarczych, a także w wyniku właściwego ukierunkowania kosztów i źródeł dochodów.
 • Spełnienie wymogów formalnych w zakresie zasad prowadzenia ewidencji księgowej jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych gminy.
 • Zapewnienie pełnej, określonej w ustawach, samodzielności jednostek organizacyjnych gminy, przy zachowaniu połączenia z budżetem.
 • Właściwe ukierunkowanie odpowiedzialności w zakresie gospodarki finansowej poszczególnych jednostek, w szczególności zaś w odniesieniu do odpowiedzialności dotyczącej dyscypliny finansów publicznych.
 • Spełnienie wymogów formalnych oraz w zakresie sprawozdawczości bilansowej.
 • Osiągnięcie rzeczywistej informacji w zakresie rzeczywistego stanu majątku i rozliczenia zadań inwestycyjnych prowadzonych w latach ubiegłych.

SPOSOBY RESTRUKTURYZACJI

Założone powyżej cele do których należało i w dalszym ciągu należy dążyć, celem całkowitego uzdrowienia sytuacji w zakresie gospodarki finansowej Gminy Kobylanka, mają zostać osiągnięte poprzez odpowiednio:

Wydzielenie gospodarki finansowej jednostek budżetowych Gminy Kobylanka, tj.: Szkoły Podstawowej w Kobylance, Szkoły Podstawowej w Kunowie, Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance (stało się to z dniem 1 IX 2007 r., a wcześniej bo już od 2001 roku, jednostki te wydzielone były w sposób analityczny, włącznie z określeniem układów wykonawczych), poprzez wydzielenie aktywów i pasywów poszczególnych jednostek organizacyjnych z ewidencji w ramach Urzędu Gminy w Kobylance. Delegowanie wszelkich obowiązków w zakresie gospodarki finansowej, poszczególnym jednostkom (w przypadku jednostek oświatowych stało się to z dniem 1 IX 2007 r.). Przyporządkowanie wszystkich źródeł dochodów, a także wszelkich kosztów w odniesieniu do konkretnych pozycji wpływów i do każdej z jednostek z osobna. Dokładne rozliczanie kosztów jednostki, a poprzez właściwe zdiagnozowanie ich, umożliwienie odzyskiwania kosztów nie będących właściwymi dla każdej jednostki.

W wyniku restrukturyzacji, powstały cztery kolejne „gospodarki finansowe”, rezultatem czego są nowe ewidencje księgowe jednostek. Sprawozdawczość finansowa spełnia wymogi ustawy o rachunkowości, tj. Zasady rzetelności.

Wydzielone ze wspólnej gospodarki finansowej jednostki budżetowe, osiągnęły pełną finansową samodzielność. Dyrektorzy przy pomocy głównych księgowych prowadzą jednostki w powiązaniu z budżetem, na całość realizowanych w imieniu gminy zadań otrzymując dotację od jednostki samorządu terytorialnego i odprowadzając pobrane w imieniu gminy dochody budżetowe.

Kierownicy jednostek budżetowych, dysponując środkami publicznymi w ramach planów finansowych swoich jednostek, ponoszą pełną odpowiedzialność w zakresie podejmowanych przez siebie decyzji – i tylko w zakresie decyzji podejmowanych tylko i wyłącznie w swoich samodzielnych już jednostkach.

Wydzielenie ewidencji poszczególnych jednostek budżetowych Gminy Kobylanka i Urzędu Gminy w Kobylance, spowodowało spełnienie wymogów stawianych przez ustawę o rachunkowości, właściwe ujmowanie aktywów i pasywów, a także możliwość okresowego poddawania się badaniu sprawozdań finansowych jednostki samorządu terytorialnego.

Celem uzyskania rzeczywistego obrazu stanu majątku Gminy Kobylanka, niezbędna jest dogłębna analiza wszelkich nakładów poniesionych w latach poprzednich, z przeznaczeniem na przedsięwzięcia inwestycyjne. W związku z tym, przeprowadzona zostanie inwentaryzacja inwestycji w toku, dla całkowitego rozliczenia zadań inwestycyjnych, ujęcia w ewidencji majątku wytworzonego w wyniku porozumień z podmiotami zewnętrznymi, ujęcia w ewidencji środków trwałych przekazanych nieodpłatnie.

Niejako potwierdzeniem kierunku zmian w gospodarce finansowej Gminy, są tegoroczne zmiany wprowadzone w ustawie o rachunkowości, a dotyczące form prowadzenia rachunkowości jednostek (Dz.U.z 2006 r. Nr 63, poz. 393).

System finansów gminnych może ulegać dalszym przeobrażeniom, w związku z ewolucją rozwiązań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.


2008-04-23 09:08
 Oceń wpis
   
Do polskiej rzeczywistości administracyjnej, zbliża się wielkimi krokami wirtualny urząd, który od miesiąca maja bieżącego roku, zacznie powszechnie obowiązywać na terenie kraju. Celem systemu, będzie zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat działalności władz samorządu lokalnego, w szczególności zaś umożliwienie „załatwienia” spraw drogą elektroniczną. Miejmy nadzieję, iż powyższe „e-pokowe” zmiany w zakresie funkcjonowania administracji, wymuszą racjonalizację i funkcjonalność, także w polskim systemie prawnym.


2008-04-22 18:21
 Oceń wpis
   
Punktem wyjścia do niniejszych rozważań jest stwierdzenie, iż istotą działania administracji samorządowej jest działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, w ramach granic obowiązującego prawa. Na Gminie (Radzie Gminy, Wójcie), spoczywa obowiązek stanowienia prawa, w sposób zapewniający podstawowy ład prawny.

Czym jest opłata adiacencka? Otóż jest to opłata, dotycząca właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, których wartość (nieruchomości) wzrosła na skutek następujących zdarzeń:
 • scalania nieruchomości,
 • podziału nieruchomości,
 • budowy urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się urządzenie bądź modernizację drogi; wybudowanie pod ziemi, na ziemi lub nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych).
Podstawowe regulacje prawne dotyczące opłat adiacenckich zawarte są w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji wójta, w związku z :
 • podziałem nieruchomości,
 • stworzeniem warunków do połączenia nieruchomości,
 • umożliwienia korzystania z wybudowanej drogi,
 • rozwoju zaplecza infrastruktury technicznej.
Fundamentalne znaczenie, pomocne w zrozumieniu istoty opłaty adiacenckiej, ma brzmienie przepisu art.144 ustawy o gospodarcze nieruchomościami, gdzie czytamy, cyt.: „Właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich”. Tutaj w przypadku opłaty nałożonej w związku z rozwojem zaplecza infrastruktury technicznej, analogicznie jednak w przypadku pozostałych rodzajów opłaty adiacenckiej (w tym nakładanej przez Gminę Kobylanka), ustawodawca wskazuje jednoznacznie na iście wspólnotowy obowiązek rozkładania nakładów na rozwój Gminy, na wszystkich jej mieszkańców.

W przypadku Gminy Kobylanka, ze względów racjonalno – formalnych, opłata adiacencka w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie została skonsumowana. Idea wspólnego budowania gminnej infrastruktury zaś, realizowana jest poprzez system partycypacji w budowie sieci kanalizacyjnej, gazowej, wodociągowej.

Pozostałe z rodzajów opłaty adiacenckiej, są nadal pewną nowością w tzw. „gminnym systemie podatkowym” (choć sama opłata, na gruncie prawa podatkiem nie jest) i mogą stać się dodatkowym źródłem finansowania inwestycji. Na tym więc, powinno zależeć wszystkim członkom samorządowej wspólnoty.

Wracając do sentencji rozważań, w obliczu obowiązku działania jednostki samorządu terytorialnego w zgodzie z obowiązującym prawem, owo prawo nakłada na władze gminy obowiązek dochodzenia wpływów do wspólnego budżetu w ramach jego dopuszczalności, celem zapewnienia podstaw powszechnego funkcjonowania na jej terenie. Odstąpienie od inicjatywy uchwałodawczej w tym zakresie, jest (także w mniemaniu organów nadzoru) postępowaniem niedopuszczalnym i na szkodę wspólnoty.
Projekt uchwały w sprawie opłaty adiacenckiej dla Gminy Kobylanka, dotyczy opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości po jej podziale i zakłada wymiar w wysokości 20% różnicy wartości.
Opłatę z tego tytułu, wprowadziło już większość gmin naszego województwa.