2008-08-24 22:45
 Oceń wpis
   

Półroczna informacja o przebiegu wykonania budżetu, sporządzana właśnie przez wszystkie JST, stanowi wypełnienie ustawowych obowiązków władz wykonawczych gmin, powiatów, województw. Informacja ta, jest zestawem danych finansowych z wykonania budżetów, zawierającym także ich szczegółowy opis oraz dane uzupełniające.

Władze GK dwóch i pół ostatniej kadencji, skwapliwie wykorzystują owe obligatoryjne czynności, do skutecznej realizacji zapisów art.12 ustawy o finansach publicznych, czyli do informacji publicznej o sposobie realizacji zadań publicznych. Może być to również doskonałe narzędzie (w postaci materiałów, które „emigrują” poza siedzibę gminy), do jej okazjonalnej i całkowicie bezpłatnej promocji. A wszystko w imię przejrzystości i jawności!2008-08-23 21:57
 Oceń wpis
   

 Interesująco wybrzmiała wymiana poglądów z Marcinem Murawskim, zastępcą Skarbnika miasta stołecznego, przeprowadzona na łamach periodyka „Wspólnota” (samorządowa, przyp.red.). Wskazał on na możliwe (i stosowane przez stolicę), strategie kształtowania wieloletnich planów inwestycyjnych (i lub finansowych). Odnosząc wspomniane rozważania na grunt wiejski, należałoby skonstatować, co następuje.

Wskazania, co do bieżącej aktualizacji nakładów inwestycyjnych zadań WPI, jakkolwiek zasadne i wydawałoby się racjonalne w kontekście skutecznej ich realizacji, w rzeczywistości gmin wiejskich, mogą pozostać jedynie w sferze teoretycznej. Oczywiście aktualizacja wymaganych wysokości nakładów inwestycyjnych w wyniku analizy cen rynkowych, pozwala na właściwe planowanie poziomu wydatków, jednak nie rozwiązuje problemu braku środków finansowych. W wielu przypadkach małych wiejskich gmin, następstwem drastycznego wzrostu wartości zamówień, będzie wykreślenie zbyt kosztownych zadań lub ich realizacja w okrojonym zakresie. Teza jednakże wydaje się prawidłowa.., analizować zawsze warto!

Sposobem na pozyskanie alternatywnych źródeł finansowania inwestycji gminnych (i uwolnienie części wydatków w budżecie), jest ich realizacja w formule partnerstwa publiczno – prywatnego. Aktualnie trwamy w oczekiwaniu na zmiany w ustawie, regulującej kompetencje w tym zakresie, mając nadzieję na otwarcie nowych możliwości dla gmin wiejskich. W przypadku Gminy Kobylanka, rozważane są takowe rozwiązania, w zakresie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej.

Zgoda gminy na wykup wierzytelności, oprócz sposobu na restrukturyzację długu publicznego, stała się również sposobem na realizację zadań inwestycyjnych. Stosowana w GK ta metoda finansowania, znalazła skuteczne odzwierciedlenie w przypadku czterech realizacji.
Podobnie jak kolejna metoda realizacji inwestycji, od roku 2007 jest stosowana w GK. Nakładowanie finansowania, czyli realizacja w postaci ZAPROJEKTUJ i ZBUDUJ, umożliwia oszczędności kosztorysowe.

Z kolei niezłym sposobem na pozyskanie środków finansowych (tanich), może być pozyskiwanie ich na międzynarodowym rynku finansowym lub w postaci zobowiązań finansowych w walutach obcych. Pierwszy sposób w przypadku małych gmin należy odrzucuć, jednakże drugi z nich, może stanowić przedmiot dalszych analiz.2008-08-11 22:45
 Oceń wpis
   

W tych dniach, nie można pozostać obojętnym w obliczu wydarzeń na zakaukaziu. Szczególnie my Polacy, doświadczeni ponadwiekową walką o samostanowienie narodu, jesteśmy wyczuleni na objawy zbrojnej agresji jednego państwa wobec drugiego, ograniczanie jego wolności i niepodległości, tragedię całych społeczeństw oraz jednostek. Pozostajemy nieobojętni na los słabszego, mając nadzieję na kres umiarkowanej obojętności ze strony wielu silniejszych. Solidarni z Gruzją.2008-08-08 00:30
 Oceń wpis
   

Żniwa na lokalnych użytkach, przyspieszone tego roku z powodu braku obfitych opadów, właściwie dobiegają końca. Tegoroczna sytuacja gospodarcza ugruntowana rynkiem zboża, zapewne w dwójnasób wpłynie i na budżety gmin wiejskich. Po pierwsze, gospodarze powodowani stratami z uwagi na niską „suszową”wydajność z areału, nie bedą w stanie wywiązać się z corocznych zobowiązań podatkowych wobec swoich wspólnot samorządowych, a ich urzędy gmin, dla odmiany zalane zostaną... powodzią wniosków o umorzenie zaległości podatkowych...Po drugie zaś, wskutek subtelnej rynkowej gry popytu i podaży, przy niedostatku tej drugiej na rynku żyta, jego cena ponownie osiągnie niebotyczną wartość 1q, co w konsekwencji spowoduje ustanowienie wysokich stawek za 1 ha i 1 ha przeliczeniowy (podatku rolnego na rok 2009). Wyższe stawki podatków, nie zawsze oznaczają jednak wzrost wpływów z tego tytułu.
Dla wielu wiejskich gmin, mających charakter typowo rolniczy, skutki letniej aury w sposób znaczący wpłyną na poziom wpływów do budżetu.