2008-09-10 17:00
 Oceń wpis
   

Ponownie przedstawiony projekt ustawy o finansach publicznych (któryż to z kolei?), przynosi wiele zmian w zasadach gospodarki finansowej jednostek sektora samorządowego.
Pomijając zasadność i cel wprowadzenia kolejnych zmian uofp (w Polsce tak fundamentalna ustawa jest wprowadzana właściwie co 3 lata), należy wspomnieć o najważniejszych, rzutujących na rzeczywistość gminy.

Kilka zapisów w tej chwili funkcjonujących jedynie w rozporządzeniach wykonawczych do uofp, zostało przeniesionych do nowej ustawy, co skutkować będzie zwiększeniem odpowiedzialności osób prowadzących gospodarkę finansową.

Utrzymano (likwidowane w ustawie przygotowywanej przez PiS) formy finansów – zakłady budżetowe. Likwidacji ulegną jednak samorządowe fundusze celowe.

Obowiązkiem JST będzie sporządzanie wieloletnich planów finansowych (wraz z budżetem).
Zmienia się (na niniejszych łamach opisany poniżej) sposób reglamentacji poziomu zadłużenia gmin, powiatów, województw, oparty teraz na wypracowywanej przez nie, nadwyżce operacyjnej.
Wójtowie zaś, oprócz sprawozdania z wykonania budżetu, tłumaczyć się również będą z ekonomiczności swych działań, na podstawie przedstawianego Radzie, sprawozdania finansowego, a absolutorium uzyskają do 30 czerwca.

W nowej rzeczywistości otwarto gminom drogę, do tworzenia rezerw budżetowych na wydatki, związane z projektami współfinansowanymi ze źródeł zewnętrznych.
Ciekawym rozwiązaniem, jest ustawowy „zakaz” zaciągania kredytów przeznaczonych na działalność bieżącą, a zarazem obowiązek równoważenia dochodów i wydatków działalności bieżącej.

Rok 2009 upłynie zatem skarbnikom JST pod znakiem opracowywania nowych konstrukcji i zasad gospodarki finansowej, norm kontroli, planów kont i procedur planistycznych budżetu.