2009-10-27 18:38
 Oceń wpis
   

Budżet Gminy Kobylanka po trzech kwartałach bieżącego roku odnotował deficyt w wysokości 1.495 tys.zł (44% zaplanowanego), na co złożyła się realizacja dochodów w kwocie 10.205 tys.zł oraz wydatków na poziomie 11.700 tys.zł. Deficyt sfinansowany został kredytem obrotowym oraz środkami z emisji obligacji komunalnych. Inwestycje Gminy po trzech kwartałach osiągnęły 2.650 tys.zł i stanowiły 22,65% ogółu wydatków. Poziom zadłużenia liczony do zaplanowanych w tym roku dochodów wynosi po dziewięciu miesiącach - 50,53%.

 

 2009-10-25 13:31
 Oceń wpis
   

Analiza wykonania głównych źródeł dochodów budżetu Gminy wskazuje jednoznacznie, że kryzys finansowy nie do końca imał się gospodarki w Gminie Kobylanka. Z prawdopodobieństwem bowiem można stwierdzić, że roczne plany udziałów w PIT i CIT zostaną wykonane w 90%, co świadczy o dobrej kondycji lokalnych firm i przedsiębiorczości mieszkańców (dodatkowo nieprzeciętne wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych). Pomimo niedogodności w postaci współpracy z Powiatem Stargardzkim w zakresie ewidencji gruntów, będącej podstawą wymiaru podatków lokalnych wszystko wskazuje na to, iż plan wpływów w tym zakresie również zostanie wykonany. Niebezpieczeństwem pozostaje w dalszym ciągu zbyt duży udział w budżecie zaplanowanych środków ze sprzedaży majątku, którego wykonanie zapewne nie przekroczy połowy rocznej prognozy.
Naturalną konsekwencją takiego stanu rzeczy powinna być ujemna korekta po stronie wydatkowej z uwagi na fakt, iż wskazane w tabeli grupy wpływów jak i wpływy ze sprzedaży nieruchomości stanowią aż 64% wszystkich wpływów, co przy maksymalnie wykorzystanym deficycie budżetowym zagraża utrzymaniu ustawowych wskaźników zadłużenia jednostki samorządu. Uwaga zatem na kryzys lecz na własnym organizmie wyhodowany!
 2009-10-23 22:28
 Oceń wpis
   

Inwestycji w infrastrukturę społeczną w Gminie ciąg dalszy. Jednocześnie jest to pierwszy sukces obecnej kadencji w zakresie pozyskiwania środków z budżetu Unii Europejskiej, a dokona się ów fakt poprzez realizację zadania pod nazwą: „Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią w miejscowości Kobylanka”. Nowe boisko powstanie już w I połowie przyszłego roku w miejsce obecnie funkcjonującego przy Szkole Podstawowej w Kobylance i pochłonie 531 tys.zł nakładów inwestycyjnych. Finansowane odbędzie się w głównej mierze z budżetu Gminy Kobylanka przy udziale środków UE w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Umowa pomocy finansowej zawarta z Zachodniopomorskim Urzędem Marszałkowskim w dniu 13 października, przewiduje wsparcie w wysokości 195 tys.zł (nie więcej niż połowa poniesionych kosztów kwalifikowanych).

Grosz do grosza..2009-10-23 01:18
 Oceń wpis
   

W przepastnych zasobach encyklopedycznej rzeczywistości internetowej widnieje kilkanaście definicji polityki. Jest więc polityka:

 • Rodzajem sztuki rządzenia państwem, której celem jest dobro wspólne (Arystoteles).
 • Działalnością polegającą na przezwyciężaniu sprzeczności interesów i uzgadnianiu zachowań współzależnych grup społecznych i wewnątrz nich za pomocą perswazji, manipulacji, przymusu i przemocy, kontestacji, negocjacji i kompromisów, służącą kształtowaniu i ochronie ładu społecznego korzystnego dla tych grup stosownie do siły ich ekonomicznej pozycji i politycznych wpływów. Realia dziejów ludzkości i współczesności dowodzą, że polityki korzystnej dla wszystkich po równo zazwyczaj nie ma (nie do końca podzielam tę tezę).
 • Szerokim wachlarzem sytuacji, w których ludzie kierujący się odmiennymi interesami działają wspólnie dla osiągnięcia celów, które ich łączą i konkurują ze sobą, gdy cele są sprzeczne (Stephen D. Tansey).
 • Dążeniem do udziału we władzy lub do wywierania wpływu na podział władzy, czy to między państwami, czy też w obrębie państwa, między grupami ludzi, jakie to państwo tworzą (Maks Weber).
 • Sztuką bycia wybieranym, zdobywania władzy (wersja amerykańska).
 • Stosunkiem między tym, co rząd próbuje robić, a tym, co się naprawdę dzieje.
 • Działalnością instytucji państwowych, aparatu państwowego (orientacja formalnoprawna).
 • Dowolnym układem stosunków społecznych, w których występuje wyraźna obecność kontroli, wpływu, władzy lub autorytetu (podejście behawioralne).
 • Funkcją systemu społecznego zapewniającą jego rozwój poprzez rozwiązywanie konfliktów (orientacja funkcjonalna).
 • Podejmowaniem decyzji w ramach procesu sprawowania władzy i gry o władzę, w którym biorą udział rozmaite podmioty (podejście racjonalne).
 • Służbą dążąca do zmniejszenia, czy też usuwania ograniczeń w zaspokajaniu potrzeb ludzi (stanowisko postbehawioralne).
 • Działalnością wytyczoną przez ośrodek decyzji sformalizowanej grupy społecznej (organizacji), zmierzającą do realizacji ustalonych celów za pomocą określonych środków (wg prof. K.Opałka).

Mnogość definicji tej wartościowej dziedziny aktywności na pewno prawdziwych, a jednocześnie w znaczeniu niemal skrajnie sobie przeciwstawnych, jak również w zupełnie różnie ważących aspektach pojęć, powoduje nurt wewnętrznych pytań o kierunek w jakim rozwija się ów w naszej (wciąż młodej) demokracji. Rzec by można: „od Arystotelesa do Obamy”, mówiąc o ewolucji ideowych intencji powodujących rządzącymi i rządzonymi, również w naszym kraju. Chciałoby się z jednej strony mieć stuprocentową pewność co do pobudek polskich włodarzy, a z drugiej jako człowiekowi w jakiś sposób współuczestniczącemu w sprawowaniu władzy, pamiętać i umieć wciąż zachowywać tradycje Arystotelesa. Chciałoby się mieć też nadzieję, że dokonywany przez naród wybór jest pełnowartościowym i pod maską z pudru i szminki u Onych (Nas?) kryją się solidne podstawy i pomysły na lepszą (nową) jakość. Określone niegdyś przez Arystotelesa ideowe podłoże polityki głoszone wyborczymi hasłami, w rzeczywistości staje się nie celem, a jedynie narzędziem do tego by skutecznie być wybranym i trwać w piastowaniu stanowisk. Zaprzeczeniem właściwemu znaczeniu polityki jest niewłaściwe zdefiniowanie celów w zdobywaniu władzy, a więc zdobywać ją nie po to by zmieniać rzeczywistość ale by tę władzę zdobyć (lub utrzymać). W życiu liderów dużej rangi w tych czasach niebagatelne znaczenie pełni sfera public relation, wygląd zewnętrzny, ogłada, umiejętności oratorskie. Jednakże nadmierne przywiązanie oraz uzależnianie wszelkich decyzji i poczynań od reakcji szerokich mas opinii publicznej, zaprzestanie realnych działań w sferze powierzonych zadań, tak jak zagubienie idei ciągłej pracy w każdej dziedzinie życia, w rezultacie musi prowadzić do porażki. Powszechne głoszenie haseł, frazesów i kategorycznych poglądów, a jednocześnie zakulisowe poczynania w sposób odwrotny, a nader wszystko oszukiwanie narodu - zwykle mszczą się bezlitośnie. Na tym wszystkim traci przede wszystkim ten ostatni (Naród).
Powstaje również pytanie, czy powyższy sposób sprawowania władzy stanie się kanwą nowych definicji polityki, czy też w ostatecznym rozliczeniu zostanie uznany za jej patologię. Niemniej dusza obywatela wnętrzem mym krzyczy lecz ciągle wierzy, że właściwie pojmowana sztuka rządzenia zawiera cechy korzystne dla wszystkich.
 2009-10-21 08:49
 Oceń wpis
   

Minister finansów poinformował o planowanych w 2010 roku dochodach Gminy Kobylanka z tytułu subwencji ogólnej (część oświatowa), wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz obowiązkowej wpłacie do budżetu państwa (janosikowe).

Przy tak zrealizowanych planach, zmiany w obrębie dochodów i wydatków transferowanych poprzez budżet państwa Gmina zakończy wynikiem +95,6 tys.zł.

Zastanawiająca jest (wskazująca na błędne obliczenia co do roku obecnego, do tej pory nie skorygowane) bardzo ostrożna prognoza wpływów z PIT, tym bardziej że udział Gminy we wpływach na jej terenie wyniesie w przyszłym roku 36,94% i będzie wyższy niż w tym roku o 0,22% (art.89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).2009-10-13 08:20
 Oceń wpis
   

Zespół Szkół Publicznych w Reptowie,
Reptowo dnia 09 października 2009 r.,
w imieniu Wójta Gminy Kobylanka:

Oto dzień wdzięczności, łączności z Janem Pawłem II i promocji jego nauczania.

Dzień pamięci o Wielkim Polaku, synu Narodu Polskiego, który mocą słowa zburzył system totalitarny i berliński mur, który całym swoim życiem dał dowody zwycięstwa wyższych wartości i wiary nad słabościami zwykłego człowieka.
Dziś żyjemy w czasach – z jednej strony wielkiego deficytu autorytetów, a z drugiej – ciągłych prób powodujących deprecjację wartości i człowieka. W tej sytuacji Dzień Papieski z całym bagażem tego, co w swych naukach pozostawił Jan Paweł II, wspaniale wpisuje się w myśl właściwego wypełniania świadomości – przede wszystkim polskiej młodzieży.
Jan Paweł II był człowiekiem wiary i rozumu. Wagę nauki i zrozumienia sensu życia w każdej jego dziedzinie podkreślił w encyklice Fides et ratio (Wiara i rozum), bo wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy, dowodząc o nierozerwalności i wzajemnym uzupełnianiu się tych dwóch wartości.
Dlatego też aby być wiernym jego ideałom, pozostając w łączności z Papieżem Polakiem, należy dążyć do budowania pomników jego pamięci nie tylko z cegły i marmuru, nader wszystko jednak w postaci rozwoju umysłu i społeczeństw, w tym: rzetelnej pracy i nauki na co dzień, edukacji, samorządności, solidarności, maksymalnie angażując dane nam siły i środki.
Tutaj w imieniu Gminy Kobylanka za wkład w budowę tych pomników, Szkole oraz wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękuję.2009-10-06 22:18
 Oceń wpis
   

W BZP oraz BIP Urzędu Gminy Kobylanka opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu publicznym usługi w postaci „Kredytu bankowego na finansowanie inwestycji – Budowa sieci gazyfikacyjnej w miejscowościach Cisewo, Jęczydół, Kunowo”. Zadanie o wartości nakładów 2,3 mln zł finansowane będzie w znacznej części właśnie z kredytu bankowego. W ramach przedsięwzięcia do końca III kwartału przyszłego roku powstanie 16.462 mb sieci gazowej. Inwestycja prowadzona jest w formie „zaprojektuj i wybuduj”.

W specyfikacji przetargowej oprócz warunków spłaty określonych zgodnie z wytycznymi uchwały Rady Gminy, określono również próg oprocentowania warunkujący wybór ofert - na poziomie 7,0% w skali roku. Zważywszy, iż metoda liczenia kosztów oparta będzie na okresach trzymiesięcznych, daje to prócz jednorazowej prowizji -  margines niemal 3% zysku dla kredytodawcy. Cena jest jedynym kryterium wyboru ofert, a środki przeznaczone na realizację zamówienia ściśle ograniczone.

Termin złożenia ofert upływa 14 października.