2009-11-27 19:16
 Oceń wpis
   

Zapewne z dużym zdziwieniem przyjęli rolnicy z naszej Gminy sposób w jaki otrzymują, a w zasadzie w jakiej wysokości wypłacane im są kwoty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Łączne zapotrzebowanie na zwrot podatku akcyzowego w II półroczu bieżącego roku, udokumentowane poniesionymi przez rolników wydatkami z tego tytułu (dodam, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, Dz.U. Nr 52, poz.379), ponad dwukrotnie przewyższa środki przyznane na ten cel przez Wojewodę. Jednocześnie do Urzędu wpłynęła odpowiedź Ministra Finansów udzielona Wojewodzie (jako dysponentowi środków) w dniu 18 listopada, w którym czytamy, cyt.: „uprzejmie informuję, że przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej na 2009 r. środki zostały już w całości rozdysponowane […] W związku z powyższym istnieje możliwość, że zaspokojenie zgłoszonych z tego tytułu potrzeb będzie mogło nastąpić w przyszłym roku, w ramach budżetu na 2010 r.

Wcześniej na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego przyznana została Gminie dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na powyższy cel w wysokości jedynie 27 tys.zł (około 49% kwoty należnej rolnikom). Państwo przekazało Gminie w ten sposób część zadania, nie zapewniając jego finansowania.

Wobec prawdopodobieństwa braku dotacji w bieżącym roku na pozostałą część zwrotu akcyzy, podjęto decyzję o wypłacie rolnikom w Gminie Kobylanka należności w częściach proporcjonalnych do otrzymanych z budżetu państwa środków pieniężnych.

 2009-11-19 21:27
 Oceń wpis
   

Czterdziesta sesja tej kadencji obfitowała w decyzje w znaczący sposób rzutujące na najbliższą przyszłość Gminy, w tym również budżetową. Rada Gminy na wniosek Wójta ustaliła stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na rok 2010. Jednocześnie wysokość danin w przypadku podatku rolnego i leśnego została ustalona poprzez rezygnację z obniżenia podstawy opodatkowania. Stawki jednostkowe opłat od posiadania psów, targowej, miejscowej postanowiono pozostawić bez zmian.

Podwyższenie stawek jednostkowych podatku od nieruchomości ma charakter właściwie kosmetyczny, uwzględniający ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Utrzymano wypracowany od kilku lat „gminny system podatkowy”, z zastosowaniem - ze względów społecznych - dwóch stawek preferencyjnych (w przypadku podatku od nieruchomości). Od lat w praktyce tego systemu, cechą jest niewielkie stosowanie ulg, umorzeń, a w szczególności według zasady równości wobec prawa i konkurencyjności (ale też specyfiki gminy i przyjętej polityki gospodarczej) – nie stosowanie programów pomocowych dla podmiotów gospodarczych. Strategie gospodarcze dotychczas nie wymuszają zmian dotychczasowej polityki Gminy w tej dziedzinie.

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Innym ważnym wydarzeniem było uaktualnienie wykazu zadań ujętych w formie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, rozpisanie go na lata 2010 – 2020, określenie wysokości nakładów i źródeł finansowania. Uchwalony dziś ambitny (jak to zwykle w Gminie Kobylanka) WPI zawiera 42 zadania na łączną kwotę ponad 87 mln zł.

Z radością przyjmuję decyzję o podjęciu poszukiwań nowych form lokalnego transportu zbiorowego w Gminie, bedąc w pełni przekonanym o jej racjonalności.2009-11-17 21:09
 Oceń wpis
   

W dniu wczorajszym, po ostatnich szlifach natury edytorskiej, złożony został budżet Gminy Kobylanka na rok 2010. Ambitny i zapewne trudny w realizacji - nabył następujących cech:

 • Dochody w kwocie 21,6 mln zł, w tym 8,6 mln zł z dochodów majątkowych.
 • Wydatki w kwocie 30,2 mln zł, w tym 18,2 mln zł na inwestycje.
 • Przychody w kwocie 10,1 mln zł.
 • Rozchody w kwocie 1,5 mln zł.
 • Limity wydatków związane z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym – 44,4 mln zł.

Na wpływy złożą się w roku przyszłym dochody własne w wysokości 9,6 mln zł (w tym między innymi 4,9 mln zł z podatku od nieruchomości), subwencja oświatowa w kwocie 2,5 mln zł, dotacje celowe z budżetu państwa 2,1 mln zł i dotacje inwestycyjne – 7,4 mln zł.
Największe wydatki Gmina poniesie na swoje inwestycje – 18,2 mln zł, które stanowić będą jednocześnie 60% jej budżetu. Pozostałe grupy to wynagrodzenia i pochodne w kwocie 5,5 mln zł (w tym 3,4 mln zł w szkołach ), dotacje 0,9 mln zł, koszty odsetek od pożyczki, kredytów i obligacji – 0,4 mln zł oraz wydatki na bieżące funkcjonowanie Gminy i jej jednostek – 5,2 mln zł. Najbardziej kosztochłonną w rocznym planie wydatków będzie gospodarka komunalna i ochrona środowiska, drogownictwo oraz oświata. Na finansowanie wszystkich zadań założono pozyskanie 8,1 mln ze źródeł pozabudżetowych, reszta zaś uzupełniona zostanie z emisji obligacji i preferencyjnych kredytów.

Budżet za rok 2010 zakłada ponadto:

 • Program Wsparcia Rolnictwa w zakresie ochrony środowiska.
 • Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom i organizacjom pożytku publicznego.
 • Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy.
 • Zapewnienie ciągłości lokalnego transportu zbiorowego.
 • Prace nad planem zagospodarowania przestrzennego.
 • Program walki z nowotworem szyjki macicy.
 • Program przeciwdziałania uzależnieniom i alkoholizmowi.
 • Działanie Gminnego Centrum Informacji.
 • Działania instytucji kultury oraz cykl imprez „Miedwiańskie Lato 2010”.
 • Organizację imprez kulturalnych i integracyjnych.

Prognoza łącznej kwoty długu wydłużona została do roku 2024 i spełnia wymogi art.169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.

Projekt skierowany został do prac w Radzie Gminy i powinien zostać uchwalony do końca bieżącego roku.2009-11-12 23:10
 Oceń wpis
   

Wszystko wskazuje na to, iż przyszłoroczny budżet będzie jednym z bardziej odważnych (oby nie okazał się szalonym) w tej kadencji samorządu. Rekordowa ilość zadań inwestycyjnych zaplanowana została przede wszystkim z myślą o realizacji zadań współfinansowanych z funduszy pozabudżetowych, a kluczową dla przyszłości Gminy inwestycją będzie budowa kanalizacji i przesył ścieków do Stargardu Szczecińskiego. Niezbędne do domknięcia całego budżetu będzie też zaplanowanie nowych źródeł finansowania w postaci zobowiązań finansowych, przy założeniu wydłużenia prognozy długu.

Zapewne ku uciesze niektórych rodziców, jedną z pozycji budżetowych w 2010 roku będzie po raz pierwszy – dotacja dla niepublicznej jednostki prowadzącej punkt przedszkolny lub przedszkole. W wymaganym terminie wpłynęły bowiem do Urzędu trzy wnioski (informacje) o tworzących się tego typu placówkach (łącznie dla 80 uczniów). Urząd pracuje również nad projektem zapewniającym darmowy internet dostarczany drogą radiową dla mieszkańców na terenie całej Gminy.

Gmina po raz kolejny będzie tzw.janosikiem i w przyszłym roku odprowadzi do budżetu państwa ponad 134 tys.zł.

Utrzymane zostały wszystkie dotychczasowe programy i działania we wszystkich dziedzinach samorządowej rzeczywistości w Gminie Kobylanka.

Tak skonstruowany plan roczny, wymagać będzie szczególnej dyscypliny i wyjątkowego rozsądku przy jego wykonywaniu.2009-11-09 18:49
 Oceń wpis
   

Proces planowania dochodów i wydatków na rok przyszły niemal dobiega końca. Równolegle do niego przygotowywane są uchwały okołobudżetowe, wprowadzające skutki niedługo podejmowanego budżetu lub zapewniające odpowiedni i pewny strumień środków pieniężnych zasilających budżet.

Stawki jednostkowe podatków i opłat lokalnych na 2010 rok (właściwie tylko podatku od nieruchomości) zapewne wzrosną, do czego wymagana będzie zgoda organu stanowiącego. W przygotowywanych projektach nowych stawek nie ma jednak rewolucji, a zaplanowany wzrost ich wysokości spowodowany został skutkami wzrostu cen towarów i usług. Wcześniej ukształtowana polityka podatkowa Gminy zostaje utrzymana, bez  różnicowania (w tym przypadku szkodliwego społecznie) stawek dla niektórych grup posiadaczy nieruchomości.

Niech więc tak ustalone daniny publiczne posłużą dalszemu rozwojowi Gminy Kobylanka.

 2009-11-03 19:42
 Oceń wpis
   

Częsta dyskusja w zakresie przebiegu inwestycji realizowanych poprzez zgodę na sprzedaż wierzytelności przez ich wykonawców, zwróciła ponownie moją uwagę na ujęcie księgowe tegoż zagadnienia. Z pokorą i świadomością daleką od wszechwiedzy w dziedzinie rachunkowości po raz kolejny, zatem wracam do przemyśleń w kwestii właściwego ujmowania kosztów obsługi spłat, które rozkładają się nierzadko na dziesiątki lat. Bazową do dalszych rozważań będzie dokładne zdefiniowanie charakteru operacji występujących przy tego typu przedsięwzięciach.
Traktując rzecz z dużym uproszczeniem, schematy operacji gospodarczych przy inwestycjach z udziałem „trzeciej strony” wyglądają w sposób następujący:

 •  Faktura za roboty budowlane, usługi - 080/201
 • Akceptacja zobowiązania z tytułu inwestycji i przekazanie na podstawie wcześniej podpisanej umowy trójstronnej do instytucji finansującej - 201/240
 • Spłata wierzytelności do instytucji finansującej - 240/130
 • Przypis odsetek z tytułu obsługi spłacanej inwestycji - 080/240
 • Spłata odsetek z tytułu obsługi spłacanej inwestycji - 240/130
 • Odbiór wytworzonego środka trwałego lub przewartościowanie z tytułu dodatkowych kosztów (obsługa spłat) - 011/080

W przypadku zadań inwestycyjnych bezspornym jest ujmowanie spłat należności głównej wykupionych wierzytelności w §§ 605, 606 itd. (raczej z prefiksem, „0” bowiem tego typu sposobu finansowania nie da się powiązać z finansowaniem ze źródeł pozabudżetowych, np. z budżetu UE). Problematyczne jest jednak ujmowanie odsetek od odroczonych płatności, jako kosztów inwestycji w całym okresie spłat (na koncie „080 – Inwestycje (środki trwałe w budowie)”, §§ 605 i 606). Niewątpliwie rozporządzenie (MF z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych – Dz.U. Nr 142, poz.1020 z późniejszymi zmianami) w opisie konta „080” wskazuje, cyt.: „Na stronie Wn konta 080 ujmuje się w szczególności: poniesione koszty dotyczące inwestycji prowadzonych zarówno przez obcych wykonawców, jak i we własnym zakresie […]”. W tym przypadku odsetki od płatności z tytułu inwestycji rozłożonych w dłuższym okresie zapewne będą kosztami dotyczącymi inwestycji. Podobnie w komentarzu [do rozporządzenia] autorstwa Marii Augustowskiej czytamy, że: „na koncie „080” ewidencjonuje się ogół kosztów dotyczących realizowanych inwestycji poniesionych przez jednostkę na mające powstać nowe podstawowe środki trwałe lub zwiększające wartość istniejących podstawowych środków trwałych […]”. W tym przypadku znów nie da się uzyskać efektu w postaci ulepszenia lub nowego podstawowego środka trwałego bez poniesienia kosztów obsługi spłat.
W komentarzu czytamy również, iż: „odsetki od kredytów zaciągniętych przez jst na finansowanie inwestycji zalicza się do wydatków budżetu w § 8060 lub § 8070, a nie do wydatków inwestycyjnych”. Jednakże finansowanie inwestycji ze źródła uzyskanego przez sprzedaż wierzytelności, w ujęciu budżetowym nie ma formy kredytu, a więc w jst może być zaksięgowane w paragrafach inwestycyjnych wydatków.
Nie ma również innego sposobu (pozainwestycyjnego) ujęcia kosztów obsługi spłat, bowiem konta zespołu „7 – Przychody i koszty ich uzyskania” planu kont gdzie zwykle ujmuje się też koszty finansowe, przeznaczone są do ewidencji operacji związanych jedynie z działalnością podstawową.
Przytoczone sposoby interpretacji przepisów rozporządzenia wydają się, więc zbieżne z założonym ujęciem kosztów obsługi, jako nakładów w całym okresie spłat. Niemniej z uwagi na „świeżość” tematu zewsząd przyjmę wszelkie do niego zastrzeżenia.

 2009-11-02 21:55
 Oceń wpis
   

System kontroli limitów wydatków w Urzędzie Gminy od początku bieżącego roku został wzbogacony o tzw.karty kontroli wydatków, opracowane przez służby finansowe, a wprowadzone oficjalnie w zarządzeniu Wójta Gminy Kobylanka nr 31/2008. Na tej podstawie każdy z odpowiedzialnych za prowadzenie spraw urzędnik, prowadzi kartę zadania gdzie odnotowuje zaangażowanie środków budżetowych, co pozwala na bieżący monitoring zużywania się limitów wydatków. Proces aktualizacji kart kontroli wydatków odbywa się na bieżąco, a pracownicy czynią to dzięki sieciowemu udostępnieniu odpowiedniego folderu z kartami kontroli - bezpośrednio z HD skarbnika. Taki system monitoringu obok kontrasygnaty, stanowi dodatkowe oręże w materii utrzymania dyscypliny budżetowej, a także umożliwia Wójtowi na uzyskanie szybkiej informacji co do przebiegu zleconych pracownikom zadań i wykorzystania finansów. Jest to jednocześnie pierwszy krok ku podobnemu ukształtowaniu zakładowego planu kont na potrzeby planowania zadaniowego.2009-11-02 18:00
 Oceń wpis
   

Mija już tydzień od kiedy Wojewoda Zachodniopomorski poinformował o planowanych na rok przyszły kwotach dotacji celowych. Nie ujęte we wstępnej prognozie środki z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, realizację rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", pomocy materialnej dla uczniów, jak zwykle przekazane zostaną w trakcie wykonywania tychże zadań.

W konsekwencji zmian w ustawach szczegółowych, zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej pozostaną w przyszłym roku tylko zadania zlecone przez wojewodę i świadczenia rodzinne. Reszta zadań przeszła definitywnie na gminny wikt.