2009-12-22 07:22
 Oceń wpis
   

 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

 2009-12-11 21:32
 Oceń wpis
   

Poznań stał się chwilowym miejscem ucieczki od gminnej codzienności, a ukojenie przyniosły dźwięki ulubionej muzyki, tym razem w rytmach opowiedzianych historiami rodem z Lizbony lub tamże rozkwitłymi, które środowego wieczora dzięki wykonaniom A.M.Jopek i jej gości, w szczególności: Yami’ego, Beto Betuk’a, czy Ernesto Leite i Henryka Miśkiewicza, tchnęły w licznie zgromadzoną publiczność zadziwiającą energię tak potrzebną w ten grudniowy czas. To był czas niezwykłych doznań.

 fot. źródło: www.wiadomosci24.pl

 


 

 

 2009-12-11 21:00
 Oceń wpis
   

Trwają prace nad zwieńczeniem roku budżetowego, który już teraz oceniam jako najtrudniejszy w ostatnich siedmiu latach gospodarki finansowej w Gminie Kobylanka. Składające się po równo na obraz tegorocznego budżetu: wydatki „przedunijne”, ciągły choć zaplanowany przecież deficyt, niedoszacowanie niektórych dochodów budżetowych oraz przejściowe kłopoty z płynnością finansową, przeistoczą się w niespełna trzy tygodnie w zestawienia słupków, tabel i liczb. Pozostaną po nich zapewne uregulowane prawnie zobowiązania, jednakże czas ich zapłaty rychło nadejdzie, zmniejszając pole manewru w roku przyszłym.

Bieżąca sytuacja finansowa wydaje się być opanowana, ciągle jednak wymaga analizy, co urząd czyni dosłownie z godziny na godzinę, przeliczając stan zapotrzebowania na środki finansowe oraz przewidywane na dzień 31 grudnia wskaźniki zadłużenia.

Niestety ze względu na wysokie wskaźniki długu w przypadku Gminy Kobylanka, w zgodzie z zapisami art.169 i 170 starej uofp, w następnych latach budżetowych nowe zobowiązania finansowe będą mogły być zaciągane jedynie w związku z projektami zawierającymi współfinansowanie ze źródeł bezzwrotnych zagranicznych. Wielkim wyzwaniem więc będzie realizacja budżetu w roku 2010 (odpowiednia dyscyplina) oraz odpowiednie wykonanie dochodów własnych oraz determinacja w pozyskiwaniu dotacji inwestycyjnych.2009-12-08 15:46
 Oceń wpis
   

Wskazówkę ku prawidłowemu sporządzeniu ofert konkursowych w trwających właśnie postępowaniach w sprawie powierzenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w roku 2010 i latach następnych stanowić będą wytyczne wydane przez służby finansowe Urzędu.

Dotacje stanowią sposób dokonywania wydatków ze środków publicznych. Wydatki publiczne mogą być ponoszone w kwotach ustalonych w uchwale budżetowej i planach finansowych jednostek realizujących budżet. Wydatki dokonywane są zgodnie z przepisami dokładnie je określającymi. Powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, w sposób terminowy, z zachowaniem zasad dla zamówień publicznych. Do zadań gminy, zgodnie, z którymi ustalane są wydatki budżetowe należy cały szereg spraw wymienionych w art.6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym, w tym sprawy w zakresie pomocy społecznej, kultury fizycznej i turystyki. Dotacja natomiast (z angielskiego: grant) to bezpośrednia płatność o charakterze niekomercyjnym, przekazana biorcy (np. stowarzyszeniu) przez jednostkę kontraktującą (np. urząd gminy) w celu realizacji konkretnego działania. Działanie to jest ściśle określone w umowie bądź w prawie (ustawa o samorządzie gminnym). Pod rygorem prawa nie można zmieniać przeznaczenia środków i wydać dotacji na inny cel niż przewidziany. Zwykle dotacja służy sfinansowaniu części budżetu. Dotacje podlegają szczególnym zasadom rozliczania. Niewykorzystane środki lub środki wykorzystane w sposób niezgodny z umową podlegają zwrotowi. Dotacja służy spowodowaniu, by biorca wykonał zadania priorytetowe z punktu widzenia dawcy.
Określenie cech wydatków tak jak i szczególnego ich źródła finansowania czyli dotacji, jest niezbędne w celu późniejszego prawidłowego przeznaczenia środków finansowych, czyli wracając do początku – do prawidłowego sporządzenia oferty konkursowej!
Wydatkowanie środków pochodzących z dotacji jest wydatkowaniem z budżetu lecz poprzez pośredników w postaci stowarzyszeń realizujących poszczególne zadania i z uwagi na źródło pochodzenia środków publicznych (budżet) musi być zgodne z przepisami, którymi rządzi się sektor finansów publicznych, a kierunki wydatkowania zbieżne z ustawą o samorządzie gminnym oraz przepisami szczegółowymi. Poniżej opisane zostaną dopuszczalne wydatki w kontekście ich kwalifikowalności (rozliczalności ze środków budżetowych). Do grup wydatkowych zaliczamy:

 • Dotacje i subwencje;
 • Świadczenia na rzecz osób fizycznych;
 • Wydatki bieżące;
 • Wydatki majątkowe;
 • Obsługa długu publicznego.

Grupy 1, 4 i 5 w przypadku realizacji zadań przez organizacje pozarządowe nie mają zastosowania, bowiem trudno przypuszczać, aby podmioty te dotowały ze środków dotacji inne podmioty, realizowały inwestycje czy wykorzystywały środki finansowe na zapłatę odsetek od kredytów czy pożyczek (poza wszystkim w Gminie Kobylanka nie przewiduje się takiego przeznaczenia dotacji). Na szczególne zastrzeżenie zasługują wydatki w grupie 2 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych, które stanowić mogą na przykład ekwiwalenty pieniężne, zasiłki, odszkodowania, odprawy, dodatki, diety, nagrody pieniężne, renty, świadczenia społeczne, stypendia – które to mogą być wypłacane biorąc za podstawę wprost przepisy szczegółowe albo uchwały rady gminy. Obecny stan prawny nie dopuszcza jednak możliwości wykorzystania środków dotacji z budżetu Gminy Kobylanka z przeznaczeniem na różnego rodzaju świadczenia na rzecz osób fizycznych.
Jedyną grupą wydatków, w której nastąpi wykorzystanie środków dotacji z budżetu Gminy Kobylanka w roku 2010 i latach następnych będą wydatki bieżące, jednakże z wyłączeniem dopuszczalności niektórych z nich oraz z zachowaniem ich celowości. Wśród wydatków bieżących w trakcie realizacji zadań publicznych mogą wystąpić:

 • Wszelkiego typu wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia o charakterze cywilnoprawnym (umowy o dzieło i zlecenia);
 • Obowiązkowe opłaty publiczno-prawne z tytułu wynagrodzeń (składki ZUS, podatek PIT);
 • Zakup środków żywności;
 • Zakup leków, wyrobów medycznych, usług zdrowotnych;
 • Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek;
 • Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, dostawy wody, gazu;
 • Zakup usług remontowych;
 • Zakup pozostałych usług służących realizacji zadania;
 • Dostęp do sieci Internet, telefonia komórkowa, telefonia stacjonarna, opłaty za administrowanie i czynsze związane z budynkami, w których realizowane są zadania;
 • Różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia obiektów, w których prowadzona są zadania;
 • Materiały kserograficzne, papier, akcesoria komputerowe i wyposażenie na rzecz realizacji zadań.

Do wydatków bieżących zaliczają się również należności z tytułu podróży służbowych i zagranicznych – tak zwanych delegacji. W przypadku dotacji udzielanych przez Urząd Gminy, rozliczanie delegacji sędziowskich czy ryczałtów samochodowych w kosztach realizowanych zadań jest niedopuszczalne, z uwagi na zapisy rozporządzeń wykonawczych do ustawy o pracownikach samorządowych, gdzie wykluczono możliwość pobierania tego typu świadczeń osobom niebędącym zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy Kobylanka.
W odniesieniu do zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, w ramach dotacji z budżetu Gminy Kobylanka możliwe są do rozliczenia, a więc ujęcia w ofertach konkursowych:

 • organizacja i udział młodzieży w zawodach krajowych i zagranicznych, organizacja świetlic i udział dzieci i młodzieży w zajęciach prowadzonych w tych świetlicach,
 • szkolenie zawodników sportowych, drużyn dziecięcych i młodzieżowych,
 • wydatki bieżące związane z wydatkami z pozycji 1 i 2,
 • wydatki bieżące związane z utrzymaniem urządzeń sportowych, służących uprawianiu i upowszechnianiu sportu, utrzymanie pomieszczeń na terenie Gminy Kobylanka mających ścisły związek z realizowanymi zajęciami i imprezami,
 • wydatki bieżące z tytułu zakupu sprzętu sportowego oraz jego ulepszania, materiałów, pomocy dydaktycznych itp.

Jednocześnie zakaz wykorzystania dotacji ze środków budżetu Gminy Kobylanka dotyczy:

 • wypłaty nagród i wyróżnień pieniężnych przyznawanych zawodnikom sportowym,
 • zapłaty kar, mandatów, kar sanacyjnych nałożonych na klub lub zawodników,
 • odsetek od kredytów i pożyczek,
 • zapłaty odsetek karnych od zobowiązań realizowanych nieterminowo,
 • kosztów niezwiązanych z realizacją zadania.

Oczywiście środki z dotacji z budżetu gminy powinny być dokonywane zgodnie z zasadami gospodarki finansów publicznych, a więc w kwotach nieprzekraczających przyznanych limitów, w sposób celowy i oszczędny, mając na względzie uzyskiwanie najlepszych rezultatów przy danych środkach na poszczególne zadanie. Przytoczone wyżej zasady będą brane pod uwagę przy okazji rozliczeń przyznanych dotacji i ocenie kontrolnej organów kontroli.
Należy również zaznaczyć, iż z celowością wydatkowania wiążą się konkretni beneficjenci końcowi programów, zadań realizowanych przez stowarzyszenia, bowiem zarówno w zadaniach upowszechniania kultury fizycznej i sportu jak i edukacyjnej opieki wychowawczej, Gmina przeznacza środki dla grup będących jej mieszkańcami, a więc dzieci i młodzież zameldowanej i uprawiającej sport na terenie Gminy oraz dzieci z terenu Gminy Kobylanka biorących udział w zajęciach świetlicowych na jej terenie.
Szczególne zasady rozliczania i raportowania zawarte zostaną w umowach dotacji. Należy jednak przypomnieć, że zaniechanie rozliczenia dotacji ze strony urzędu lub ze strony beneficjenta, podobnie jak rozliczenie dotacji po wymaganym terminie może być podstawą postawienia pracownikowi urzędu lub beneficjentowi zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
Rozliczeniu dotacji podlegają jedynie wydatki a nie koszty, a to oznacza że wykorzystanie dotacji następuje przez zapłatę za zrealizowane zadania i wiąże się z tym fakt fizycznego dokonania zapłaty za materiały, usługę, wynagrodzenia itp. (potwierdzony wyciągiem bankowym, raportem kasowym). Ponadto wydatki muszą być dokonane w okresie na który udzielona została dotacja, a więc w danym roku budżetowym.
Podmiot, który w sposób szczególny uchybia prawidłowemu wykorzystaniu dotacji ze środków publicznych, może zostać wezwany do zwrotu tej dotacji w całości lub części, a także pozbawiony możliwości jej pozyskania na okres następnych trzech lat.