2009-03-31 15:24
 Oceń wpis
   

W drodze realizacji uchwały XXVI/168/08 Rady Gminy w Kobylance w sprawie opłaty miejscowej zarządzono pobór wpływów z tego tytułu sposobem inkasa. Opłatę tę oprócz sołtysów z miejscowości w których pobyt w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych obłożony jest opłatą, pobierają także osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej – prowadzące w tych miejscowościach ośrodki wypoczynkowe, hotele, motele, pensjonaty, kwatery, agroturystykę lub wynajmujące domki letniskowe itp.

Kontrowersje u potencjalnych inkasentów wywołały rozbieżności w interpretacji u zbiegu przepisów dotyczących inkasa, opodatkowania rolników oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Wątpliwości związane są z kwestią opodatkowania przychodów z inkasa (10% zainkasowanych i terminowo odprowadzonych opłat miejscowych; 4% zainkasowanych podatków lokalnych) osiąganych przez osoby prowadzące działalność rolniczą.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji zaniechano poboru podatku. W myśl art. 2 ust. 1 przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej z wyjątkiem działów specjalnych produkcji rolnej. Dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych działalność rolnicza została zdefiniowana w art. 2 ust. 2 wymienionej ustawy, zgodnie z którym działalnością rolniczą jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza, gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb […]. Ustawodawca dla celów podatku dochodowego precyzuje, co należy rozumieć przez działalność rolniczą, a wyliczenie dokonane w tym przepisie ma charakter wyczerpujący, dlatego też działalność związana z rolnictwem ale tam nie wymieniona nie ma charakteru działalności rolniczej w rozumieniu przepisów ustawy. Tym samym wszelkie przychody pośrednio związane z działalnością rolniczą, czy też powstające przy okazji prowadzenia działalności rolniczej - nie stanowią przychodów z tej działalności. Zasada ta dotyczy również osób będących inkasentami opłaty miejscowej, a prowadzących działalność w zakresie agroturystyki (dochody w agroturystyce uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5, są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych). Przychody te, mimo iż są uzyskiwane przez osoby prowadzące działalność rolniczą, pochodzą z innych źródeł niż ta działalność i w związku z tym podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, według zasad określonych w ustawie.

Przychody z inkasa nie są również traktowane w prawie podatkowym jak diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, które to są zwolnione z opodatkowania do wysokości nie 2.280 zł miesięcznie. Stanowisko to potwierdzone zostało licznymi interpretacjami Urzędów Skarbowych.

W związku z powyższym, tytułem naliczonego wynagrodzenia dla inkasenta, Urząd Gminy zobowiązany jest potrącić należną zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT 11), niezależnie od tego czy inkasent do tej pory pozostawał podatnikiem jedynie podatku rolnego.2009-03-30 21:25
 Oceń wpis
   

Jezioro Miedwie w dzień sprzyjającej aury urzeka spokojem nadając swemu otoczeniu przyjazny wiosenny wymiar. Szum fal łagodnie muskających brzeg i delikatny powiew wiatru skutecznie umilają nawet służbowy pobyt wśród gminnego majątku. W przedwiosenny czas na obiekcie nadmiedwiańskiej promenady trwają prace o charakterze konserwacyjnym. uśpiona jeszcze promenada
Koszty utrzymania infrastruktury turystyczno – kulturalnej wchłonięte zostały przez przewyższające je korzyści odniesione w wyniku jej funkcjonowania. Pomijając aspekt medialny związany z powstaniem miejsca dzięki któremu Gmina staje się rozpoznawalna, może ona też pozyskać innych inwestorów skłonnych rozszerzyć infrastrukturę dla turystyki. Największym pozytywnym efektem budowy promenady będzie rychłe zagospodarowanie terenów zajętych obecnie przez OSiR ze Stargardu. Potwierdza się awangardowy charakter przedsięwzięć GK.nowa forma zagospodarowania

 

 2009-03-23 18:16
 Oceń wpis
   

Analiza wykonania wpływów z tytułu dochodów własnych Gminy Kobylanka (art.3 ust.2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) pochodzących z udziałów we wpływach do budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku od osób prawnych, potwierdza prawidłowy kierunek rozwoju samorządu. Stały wzrost wpływów z PIT oraz CIT spowodowany jest zmianami w krajowym systemie podatkowym, wzrostem liczby przedsiębiorstw, a także ich coraz lepszą kondycją finansową.
Wysokość udziału gminy we wpływach z PIT od podatników zamieszkałych na jej obszarze wynosi w roku 2009r.- 36,72%.
Wysokość udziału gminy we wpływach z CIT od osób prawnych mających siedzibę na jej obszarze wynosi 6,71%.
Zauważyć trzeba, że od 2002 roku - roczne wpływy do budżetu Gminy Kobylanka z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrosły o 298%, a z podatku od osób prawnych o 2029%. Udziały te stanowią 17,9% dochodów Gminy.
Również stały trend wzrostowy wykazują inne dochody własne, co jest efektem zmian wymiaru podatkowego, ale także wzrostu od kilku lat wewnętrznie pobudzanej koniunktury czego dowodem jest ciągle spadający wskaźnik bezrobocia w Gminie oraz rosnąca liczba przedsiębiorstw.

Korzystne tendencje w gospodarce gmin w roku bieżącym obarczone są jednak dużym ryzykiem ich pomyślnej kontynuacji z uwagi na trwającą w kraju recesję. Wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw w końcu znajdą odzwierciedlenie w malejących wpływach do budżetu państwa, a w ślad za tym i do budżetów gmin.2009-03-22 16:00
 Oceń wpis
   

Budżet Gminy Kobylanka wykonany został po stronie dochodowej w wysokości 15.757 tys.zł
(95%) oraz 14.025 tys.zł po stronie wydatkowej (86%). W roku ubiegłym odnotowano rekordowe jak na GK spłaty zobowiązań finansowych, w kwocie przypadających rat kredytów i pożyczek, tj. 2.697 tys.zł, z tego 1.435 tys.zł z tytułu pożyczki na prefinansowanie zadania inwestycyjnego pn.”Budowa infrastruktury turystyczno – kulturalnej nad jeziorem Miedwie” (ostateczny zwrot refundacji ze środków Unii Europejskiej).
Również po raz pierwszy pozyskano przychody z emisji obligacji komunalnych (600 tys.zł).
Wśród dochodów dominowały dochody własne (68%), w tym podatki i opłaty lokalne (47%).
Najbardziej znaczącą grupę wydatków stanowiły wydatki bieżące (42%), a najliczniejszy strumień środków publiczych popłynął w dziale budżetu dotyczącym gminnej oświaty.
Na inwestycje rzeczowe wydatkowano 3.030 tys.zł (22%).
Zadłużenie na koniec roku wyniosło 5.774 tys.zł i stanowiło 36,64% wykonanych dochodów Gminy Kobylanka.2009-03-18 09:45
 Oceń wpis
   

Fundusze sołeckie wobec których posłowie na sejm wykazywali ożywioną aktywność ustawodawczą, od lat z powodzeniem funkcjonują w gminach wiejskich w Polsce, w tym w Gminie Kobylanka. Podział środków dla jednostek pomocniczych zapewniony statutem wspólnot samorządowych, stanowi jeden z kierunków redystrybucji gromadzonych dochodów, potwierdzając prawidłowość funkcjonowania demokracji lokalnych.
Gospodarka finansowa funduszy sołeckich regulowana jest prawem budżetowym oraz zapisami statutowymi gmin i jednostek pomocniczych.
Nad całością środków finansowych danej jednostki czuwają sołtysi, mający duży wkład w kreowanie miejscowej polityki. Przedmiot gospodarki funduszami stanowi obiekt ciągłych udoskonaleń i procedur kontrolnych, sprzyjających utrwalaniu mechanizmów zapewniających racjonalne ich wydatkowanie.
W budżecie GK na 2009 rok fundusze sołeckie stanowią wydatki w łącznej wysokości 74,8 tys.zł.2009-03-05 21:50
 Oceń wpis
   

Na pozór w oderwaniu od codziennej rzeczywistości (tej kryzysowej) toczy się życie w państwie – mieście Watykanie. Oświetlane pierwszymi promykami wiosennego słońca ogrody znajdujące się na wzgórzu za Bazyliką Świętego Piotra, ich kręte alejki i dywany z kwiatów, krzewów oraz licznego listowia, podczas ubiegłotygodniowego urlopu pozwalały na chwilowe oderwanie umysłu od zagrożeń kryzysu finansowego. Jednakże i w tamtej rzeczywistości tętniło miarowym rytmem... komunalne życie. Pośród alejek przemykała wozem bojowym watykańska straż ogniowa, ogrodnicy „z zacięciem” przycinali gałęzie drzew, nad parkiem górowały maszty rozgłośni radiowej i stacji telewizyjnej, instytucje kultury otwierały podwoje (Muzea Watykańskie), komunalne lądowisko w ciągłej gotowości, nieopodal malownicza stacyjka kolejowa, u bram dodający kolorytu gwardianie szwajcarscy, zaś poczta watykańska o zasłużonej renomie.

Powrót do rzeczywistości, kryzysowej bo wreszcie potwierdzonej przez ministra finansów, nastąpił na czas by postanowić z początkiem wykonania budżetu w tym roku, właściwą zaistniałej sytuacji ostrożność i dyscyplinę. Pierwsza zapowiedź cięć budżetowych państwa, sformułowana została również w odniesieniu do samorządów, co wynika z lutowego pisma wojewody skierowanego do gmin i powiatów, w sprawie możliwości ograniczenia wysokości dotacji celowych. W istocie stanowi to zapowiedź przerzucenia finansowania zadań rządowych na wspólnoty samorządowe, natomiast z zazdrością obserwować można poczynania współczłonków naszego kraju w UE, działających w kierunku inwestycyjnym, ulg podatkowych, obniżania stóp procentowych czy nawet rozwiązania rezerw banku centralnego.
Dające pierwsze oznaki spowolnienia gospodarczego wyniki budżetu państwa, w konsekwencji spowodują mniejsze wpływy do budżetów gmin (PIT, CIT) oraz wzrost należności. Czas pokaże czy malejące wpływy uda się zrównoważyć oszczędnościami, rezygnacją z inwestycji i jak kryzys finansowy wpłynie na wzrost konkurencji na rynkach.