2009-05-24 00:20
 Oceń wpis
   

Wybory do Parlamentu Europejskiego za pasem.
Po raz kolejny Polacy wybiorą przedstawicieli narodu do Parlamentu Europejskiego. Krajowym kandydatem na fotel przewodniczącego PE jest profesor Jerzy Buzek - orędownik solidarnego pojednania i bezsprzecznie można rzec, że promotor czterech reform ustrojowych naszego państwa.
W odniesieniu do sfery finansów, w następnej kadencji powinno dojść do wejścia Polski do strefy EURO, co jest oczywistą konsekwencją polskiej akcesji i warunkiem dalszego rozwoju. Wypada jedynie zadbać o właściwe i szybkie wykorzystanie funduszy strukturalnych, płynne przeprowadzenie finansowanych z nich przedsięwzięć inwestycyjnych, a potem jedynie oczekiwać na właściwe efekty wzrostu.2009-05-23 21:26
 Oceń wpis
   

Analiza wykonania dochodów budżetu Gminy Kobylanka za I kwartał bieżącego roku i wnioski z niej płynące niepokoją możliwymi skutkami dalszego rozwoju niekorzystnych zjawisk, powodujących dzisiejszą sytuacją na rynkach finansowych.

Wykonanie najważniejszych źródeł finansowania zadań GK (tj.podatków od nieruchomości, rolnego i od czynności cywilnoprawnych, udziałów w PIT i CIT), choć wyższe w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, to jest nieproporcjonalne w stosunku do założonego w budżecie planu. Już w pierwszych trzech miesiącach tego roku nastąpił spadek wpływów z PIT i CIT, a widoczną oznaką zastoju gospodarczego są niższe o połowę w porównaniu z rokiem 2008 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. Wątpliwe wpływy majątkowe budżetów (sprzedaż nieruchomości) mogą z czasem zagrozić prawidłowej realizacji zadań, stąd jednostki posiadające w stanie budżetu duży ich udział, powinny dążyć do korekt i racjonalizacji wydatków lub poszukiwania nowych źródeł finansowania. Ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa wpływów jest prawidłowa egzekucja należności, zapewniająca stały dopływ środków finansowych. Stabilną sytuację finansową powinny również zapewnić Gminie Kobylanka stosowne kontrakty z instytucjami finansowymi o odpowiedniej wiarygodności (z gwarancjami budżetu państwa) oraz zapewnione wcześniej umowami środki kredytowe. Nie mniej w sposób ciągły należy monitorować bieżącą sytuację finansową.2009-05-22 14:09
 Oceń wpis
   

Rzeczywistość kryzysowa roku 2009 ale i charakter tegorocznego budżetu Gminy Kobylanka spowodowały specyficzną sytuację w pierwszych miesiącach roku. Dochody za I kwartał w odniesieniu do wykonanych wpływów budżetowych w analogicznym okresie roku poprzedniego były wyższe o 5,8%, zaś wydatki w porównywanym okresie były wyższe o 45,7%. Analiza poszczególnych źródeł dochodów w odniesieniu do sytuacji gospodarczej kraju powinna stać się przedmiotem odrębnej analizy.

Nieproporcjonalne wykonanie dochodów oraz konieczność wydatkowania głównie w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych spowodował powstanie deficytu budżetowego w wysokości 1,08 mln zł. Pokryty on został przede wszystkim wpływami z emisji obligacji komunalnych oraz kredytem bieżącym.

Kolejnym etapem efektywnego zarządzania budżetem, w obliczu obiektywnych trudności w sytuacji kryzysu finansowego, powinny być kroki w celu ograniczenia wydatków bieżących i racjonalizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.