2009-06-19 07:57
 Oceń wpis
   

Kolejny raz uhonorowany został uczeń Gimnazjum Publicznego w Reptowie, a w tym roku była to Paula Kempa. Desygnowana do honorowego stypendium przez Radę Pedagogiczną ZSP w Reptowie absolwentka szkoły, wyróżniła się wysoką średnią ocen (5,1) oraz bardzo dobrym wynikiem egzaminu gimnazjalnego. Paula jest szczególnie uzdolnioną w przedmiotach humanistycznych, finalistką konkursów. Nade wszystko, Jej nienaganna kultura osobista, duże zaangażowanie społeczne oraz koleżeńska postawa, a także godne reprezentowanie społeczności lokalnej Gminy Kobylanka, są wystarczającą rekomendacją dla Jej uznania.
„Ustawiczna praca wszystko przezwycięża” - te słowa wypowiedziane niegdyś przez rzymskiego poetę najbardziej oddają najwłaściwszy ze sposobów ludzkiego postępowania. Idea powszedniego wysiłku w dążeniu do wymarzonego celu staje się realna w chwili jego zwieńczenia i w poczuciu przezwyciężenia własnych słabości. Myśl Wergiliusza niech więc stanie się po raz kolejny przesłaniem w dążeniu młodych ludzi do lepszej przyszłości własnej i wspólnej, w osiąganiu nieprzeciętności. Paula jest tej myśli emisariuszką.
Gratulacje.2009-06-16 12:33
 Oceń wpis
   

Satysfakcję z szans Polski na objęcie wpływowej funkcji przewodniczącego PE odbierają głosy odzywających się różnej maści malkontentów kwestionujących efektywność tego stanowiska, w porównaniu na przykład z przewodnictwem jednej z komisji parlamentu. Choć bezspornym jest fakt wyższości przewodnictwa PE nad przewodnictwem jej komisji, choć bezspornym jest fakt ogromnego prestiżu, z jakim wiąże się fotel „marszałka” PE, choć bezsporny jest fakt większego wpływu na sprawy dotyczące Polski z pozycji szefa parlamentu, nade wszystko w naszym kraju w dalszym ciągu króluje pogląd „szklanki do połowy pustej”.

Jerzy Buzek w "Kropce nad i"
 

Szanse na rozwój zmarnowane przez podobne postawy w życiu publicznym w ostatnich 20 latach wolnej Polski oraz ujemny wynik w bilansie zysków i strat ludzi z wielkim potencjałem pozostających na jego marginesie powoduje, że Polski nie stać już na tak niekonstruktywne dyskusje, zaś Jerzy Buzek będący człowiekiem consensusu jest nadzieją na odnowienie polskiego życia politycznego.

 2009-06-15 22:59
 Oceń wpis
   

Minister ds. rolnictwa w kwietniu bieżącego roku wydał, rozsądne jak się wydaje, stanowisko w sprawie prawa do ubezpieczenia w KRUS sołtysów rolników, będących inkasentami podatków i opłat lokalnych, zgłoszonych do ubezpieczenia w ZUS przez urzędy gmin w związku z zawartymi umowami zlecenia na pobór należności gmin. Stanowisko uzgodnione z ministerstwem ds. pracy jest korzystne dla rolników co nie dziwi, zważywszy kto owo stanowisko wydał.
Rzecz dotyczy tych przypadków inkasa, w których oprócz uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, podstawą wykonywania czynności inkasenta jest umowa na gruncie prawa cywilnego (zlecenia). W skrócie, na podstawie takiej umowy każdy zleceniobiorca (inkasent) podlegałby obowiązkowemu ubezpieczeniu w ZUS, tracąc prawo do ubezpieczenia w KRUS, a jak wiemy ubezpieczenie ubezpieczeniu w naszym kraju nierównie. Kwestią zasadniczą więc, celem zachowania świadczeń w KRUS, stało się uzgodnienie rozwiązań korzystnych dla zainteresowanych.
W związku z powyższym w wystąpieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi czytamy: „[…] w świetle powyższego uchwała rady gminy stanowi konieczny, jak również wystarczający akt, na podstawie którego może być powierzona funkcja inkasenta, w tym wypłacenie wynagrodzenia w związku z pełnieniem tej funkcji. W związku z tym, że jak zostało wskazane, w przedmiotowej sprawie zawarcie umów cywilno – prawnych dotyczących pobierania przez sołtysów podatku rolnego jest niewłaściwe, należałoby rozwiązać te umowy, co pozwoliłoby objąć sołtysów rolników pełniących funkcje inkasentów, ubezpieczeniem społecznym rolników w KRUS, jeżeli utracili prawo do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w związku z zawieraniem powyższych umów.”
I wszystko jasne.2009-06-08 10:24
 Oceń wpis
   

Z kronikarskiego obowiązku:

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Gminie Kobylanka zakończyły się, podobnie jak w całym kraju, zwycięstwem partii rządzącej, na którą głosowało 300 mieszkańców. Niestety frekwencja wyborcza wyniosła niewiele ponad 22% uprawnionych do głosowania.

wyniki