2009-08-31 16:56
 Oceń wpis
   

W ubiegły piątek w Toruniu w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego, podpisany został aneks do umowy finansowania inwestycji pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Reptowo”. Gmina w ten sposób zapewniła płynne zakończenie finansowania prac przy świetlicy, której odbiór ma nastąpić na jesieni bieżącego roku, a okres nakładów inwestycyjnych sięgać będzie stycznia 2018 r.
Łączne wydatki na to przedsięwzięcie przekroczą 1,3 mln zł w ciągu niespełna 10 lat.
 2009-08-30 21:39
 Oceń wpis
   

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2009 roku relacjonuje wykonanie dochodów i wydatków w minionym już okresie. W tym czasie wpłynęło do budżetu 6,43 mln zł, przede wszystkim z tytułu dochodów własnych (63,53%), w tym z podatku od nieruchomości (31,06%). Wydatki budżetu wyniosły 7,98 mln zł (najwięcej na bieżące utrzymanie). W związku z powyższym wyniki potwierdzają deficyt w wysokości 1,55 mln zł. Gmina w I półroczu emitowała papiery wartościowe, zaciągnęła również kredyt na bieżące regulowanie płatności, dokonała spłat zobowiązań finansowych na kwotę 0,42 mln zł. Realizacja zadań gminnych w I półroczu następowała bez przeszkód. Zarysowała się jednak niekorzystna tendencja w realizacji dochodów własnych, zaś w budżecie pewna już jest zbyt duża dysproporcja w realizacji dochodów majątkowych, powodująca nagłą konieczność korekt budżetu. Niepokoi również zwłoka Ministra Finansów w zmniejszeniu planu dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach do budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wśród wydatków daje się zauważyć malejący udział wydatków inwestycyjnych w budżecie ogółem. Duży udział dochodów majątkowych pochodzących głównie ze źródeł pozabudżetowych (w tym dotacji rozwojowych), będących źródłem finansowania zawartych po stronie wydatkowej zadań, przy braku realizacji tych pierwszych, skutecznie odbiera prawo kontrasygnaty skarbnika. Z tego względu, dla prawidłowej realizacji planu dochodów i wydatków, rekonstrukcja budżetu Gminy Kobylanka w najbliższym czasie wydaje się niezbedną koniecznością.