2010-01-12 21:39
 Oceń wpis
   

W tych dniach małą konsternację spowodował brak w zreformowanej ustawie o finansach publicznych zapisów o układzie wykonawczym do uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Przepisy artykułu 249 przewidują jedynie obowiązek przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu. Powstaje pytanie, jak to zrobić w sposób formalnie prawidłowy, w przypadku kiedy uchwała organu stanowiącego w sprawie uchwalenia budżetu określa wydatki w szczegółowości jedynie dział-rozdział, dając jednocześnie upoważnienie do dalszego rozporządzania budżetem organowi wykonawczemu?
Faktem jest, że formalnie układu wykonawczego w nowej procedurze wykonywania budżetu już nie ma. Czy jednak sprawne zarządzanie budżetem jest możliwe bez właściwego uszczegółowienia planu dochodów i wydatków, będącego w kompetencjach organu wykonawczego? W moim przekonaniu odpowiedź na tak postawione pytanie jest negatywna. Jednocześnie, czyż taka zmiana nie jest próbą przeniesienia uprawnień do całkowitego zarządzania budżetem do rad gmin (itd.) i w ten sposób ograniczenia uprawnień wójtów (itd.)? W tej chwili pozostaje do rozwiązania obranie formy tego uszczegółowienia oraz oczekiwanie na zajęcie stanowiska w sprawie przez Regionalną Izbę Obrachunkową.2010-01-10 23:18
 Oceń wpis
   

Nowy budżet (pobierz) z rodzaju kosmicznych (a były już w Gminie Kobylanka podobnie zrealizowane) zawiera 30,25 mln zł wydatków, z których 18,31 mln zł to inwestycje (w tym 10,64 mln zł w infrastrukturę komunalną). Doprowadzenie wszystkich zapisanych zadań iwestycyjnych do szczęśliwego rozliczenia w dniu 31 grudnia tego roku, wydaje się fantazją (choć nie mrzonką) i rzeczywiście z kilku względów może być poczytywane jako znaczące w historii tej gminy.
Jednakże realizacja aż tak fantastycznego planu dochodów i wydatków wymagać będzie, oprócz nadzwyczajnych starań o płynność finansowania budżetu, także determinacji i wytrwałości w przygotowaniu i przeprowadzeniu przedsięwzięć z udziałem środków pomocowych. Nie można również dopuścić do ich przerostu w porównaniu z bieżącymi obowiązkami samorządu. Wydaje się, iż w niedalekiej przyszłości czeka Gminę poszukiwanie rozwiązań w zakresie adekwatności finansowania oświaty jak również nowych źródeł dochodów budżetu.
Z początkiem roku służby finansowe ponownie wprowadzą monitoring limitów wydatków za pomocą kart kontroli, służyć temu będzie również harmonogram budżetu, a zarządzanie jego zmianami oraz wymiana informacji z podległymi jednostkami odbywać się będzie w sposób elektroniczny. Bez tych narzędzi, co pokazało wykonanie budżetu w roku ubiegłym, skuteczna gospodarka finansowa przy tak zakrojonych działaniach nie byłaby możliwa. Nadzieja w tym i nieodłączne przeczucie (ufność), że tegoroczna rzeczywistość pomimo roku wyborczego, okaże się dla Gminy Kobylanka łaskawa. Tego wszystkim oraz sobie życzę.2010-01-09 22:36
 Oceń wpis
   

Z uwagi na dużą popularność Gminy Kobylanka, skutkującą wzrastającą ilością osób poszukujących informacji na temat budżetu i gospodarki finansowej samorządu, w zakładce "O mnie" uruchomiony został dostęp do najważniejszych dokumentów dotyczących Gminy w powyższym zakresie (zobacz). Życzę owocnej lektury.