2010-11-18 18:33
 Oceń wpis
   

Polemizując na temat systemu kontroli i informacji finansowej w jednostce samorządu terytorialnego, należałoby podnieść zarówno aspekt odpowiedniego doboru narzędzi informacyjnych warunkujących działanie mechanizmów podejmowania decyzji przynoszących skutki finansowe, jak też zdolność jednostek ludzkich do właściwego odbioru i przetwarzania dostarczanych doń informacji. Podstawą uzyskania właściwych informacji mogą być zarówno rozwiązania ustawowe, z góry narzucone przez system prawny, jak też autonomicznie opracowane mechanizmy monitoringu i kontroli. W zakresie gospodarki finansowej GK funkcjonowały dotychczas:

 • Karty kontroli wydatków – system limitów wydatkowych budżetu rozpisanych na poszczególne zadania, przypisane jednocześnie pracownikom prowadzącym powierzone sprawy, podlegające kontroli przełożonych, opracowane w formie arkuszy kalkulacyjnych i udostępnione w sieci komputerowej Urzędu, dające możliwość wójtowi dokonującemu zamówienia ze środków publicznych sprawdzenia - czy ma do tego upoważnienie i sprawiające, że żadne zobowiązanie pieniężne nie było dokonane bez jego decyzji (przy braku, a tym bardziej po uzyskaniu kontrasygnaty).
 • Wnioskowanie i kontrola zobowiązań – uniemożliwiająca zaciąganie zobowiązań pozostających bez limitu budżetowego i wcześniejszego jego zapewnienia.
 • System sprawozdawczości budżetowej – szczególnie kwartalnej, półrocznej i rocznej, składanej do Regionalnej Izby Obrachunkowej, obejmujący zarówno realizację dochodów, wydatków, zaciągniętych zobowiązań oraz wyników budżetu.
 • System monitoringu budżetu z wykorzystaniem harmonogramu z aktualizacją dzienną, w wyniku którego uzyskać można rzeczywisty obraz kasowego wykonania budżetu dzień po dniu, pozwalającego planować zapotrzebowanie na środki pieniężne w ciągu całego okresu, pozwalającego również prognozować wykonanie roczne budżetu oraz stan i wskaźniki zadłużenia na koniec roku budżetowego.
 • Uproszczone wyniki budżetu naliczane i publikowane codziennie.
 • Krótkoterminowa prognoza przepływów finansowych, celem określenia zapotrzebowania na środki pieniężne na przykład w okresie od 21 do 90 dni.
 • Okresowe sprawozdania i informacje z wykonania budżetu, podlegające ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz organu stanowiącego.
 • Kontrola bieżąca, następcza, funkcjonalna, sprawdzająca, wewnętrzna, zewnętrzna jednostek organizacyjnych.
 • Opracowania i analizy zdolności płatniczych przy zaciąganiu dodatkowych zobowiązań wraz z przewidywanymi skutkami, sporządzane na użytek własny lub jako odpowiedź na interpelacje i zapytania.
 • Bezpośredni podgląd rachunków bankowych przez decydentów oraz zapewnienie zasady oddzielenia wykonania budżetu od jego kasowej realizacji, przy zastosowaniu bezpośredniej kontroli płatności przez decydentów w systemie iPKObiznes sprawiający, że żadna złotówka z budżetu nie zostaje wyasygnowana bez udziału lub wiedzy wójta, dająca również możliwość kontroli nawet z domowego fotela poprzez sieć internetową.
 • Polityka rachunkowości oraz regulaminy regulujące gospodarkę finansową.
 • Mechanizm kontrasygnaty, z zastrzeżeniem przepisu art.262 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Oznaczone bold'em rozwiązania wprowadzone zostały przy użyciu zasobów własnych Urzędu GK, nie są stosowane w sposób powszechny w tego typu podmiotach, być może jednak sposób zarządzania i wielkość niektórych nie wymagają wprowadzania dodatkowych sposobów informacji finansowej, będącej podstawą podejmowania decyzji i planowania budżetu. Gmina Kobylanka wymagała kompleksowej i zróżnicowanej informacji finansowej, a obiektem jej szczególnej troski było zadłużenie. Wysoki od dawna poziom zobowiązań finansowych (od 1998 r.) oraz stosunkowo niewielki nominalnie budżet, a także podejmowane ciągle nowe przedsięwzięcia, szczególnie od 2008 roku powodowały występowanie okresowych zatorów płatniczych, co wymusiło konieczność systematycznego monitoringu budżetu oraz prognozowania potrzeb gotówkowych. Wprowadzone mechanizmy wyszczególnione powyżej, nie byłyby możliwe bez aktywnego udziału wszystkich pracowników Urzędu GK, a przy założeniu właściwego ich wykorzystywania – egzamin zdałyby doskonale.
Co najważniejsze, sporną pozostaje kwestia z jednej strony wykorzystania mechanizmów, zdolności wnioskowania i identyfikacji zagrożeń przed podejmowaniem decyzji, a z drugiej działań pomimo własnych wewnętrznie ustanowionych uregulowań wymienionych powyżej.
Polemika z dywagacjami typu „wprowadzenia w błąd” w zakresie zaciągania zobowiązań, wykorzystania środków z emisji obligacji i stanu zadłużenia, przy jednoczesnym strumieniu codziennej, kompleksowej informacji ze strony służb finansowych - rozmija się z celem merytorycznej dyskusji. Polemiki zatem brak.2010-11-17 21:52
 Oceń wpis
   

W odpowiedzi na pismo Urzędu skierowane do szczecińskiej RIO, organ nadzoru wypowiedział się w sprawie przyszłego traktowania tak kontrowersyjnych w ostatnim czasie zobowiązań wierzytelnych. W ocenie kolegium Regionalnej Izby w Szczecinie, jak również w świetle ustaleń Krajowej Rady RIO, podstawą weryfikacji poziomu zadłużenia samorządów winno być brzmienie art.72 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Natomiast pozostałe umowy wieloletnie powinny być objęte informacją służącą określeniu zdolności płatniczych gminy. Takie stanowisko w wielu przypadkach umożliwi jednostkom samorządu terytorialnego skuteczne finansowanie podjętych w tym roku zadań inwestycyjnych.
 2010-11-17 00:46
 Oceń wpis
   

W nerwowej atmosferze spowodowanej napiętym harmonogramem budżetowym, w trudzie powstają plany finansowe polskich samorządów na rok 2011.

Analiza sytuacji finansowej

Dość powiedzieć, że na sporządzenie kilku kluczowych dla działania samorządu dokumentów takich jak uchwała w sprawie uchwalenia budżetu oraz uchwały okołobudżetowe, a także wieloletni plan finansowy, ustawodawca i właściwy minister wyznaczył skarbnikom okres nie przekraczający 14 dni. Niestety budżet GK na rok przyszły uwarunkowany będzie skutkami sytuacji w roku bieżącym i niewykluczone, że konieczne będą stanowcze ograniczenia wydatków, celem zminimalizowania ryzyka utraty płynności finansowej Gminy.  Potwierdzałoby to stan jaki zasygnalizowany został w opracowaniu sporządzonym przez służby finansowe Urzędu i przekazanym do Rady Gminy przed jej ostatnią sesją w dniu 4 listopada, w odpowiedzi na interpelację jej członkini (Finanse Gminy Kobylanka w latach 2006 – 2010, analiza sytuacji finansowej).

Dotychczasowym efektem prac nad budżetem na rok 2011 jest:

 •  planowana nadwyżka operacyjna w wysokości niemal dwukrotnie wyższej niż w trzech ostatnich latach budżetowych,
 •  utrzymanie wysokiego udziału inwestycji w wydatkach Gminy,
 •  spełnienie wymogów związanych z art.169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (starej),
 •  spełnienie wymogów związanych z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (nowej),
 •  ograniczenie wydatków na administrację i promocję,
 •  utrzymanie dotychczasowego poziomu dofinansowania kosztów funkcjonowania oświaty,
 •  utrzymanie jedynie niezbędnych i już podjętych zadań bieżących oraz programów.

Negatywnymi skutkami zaistniałej w roku 2010 sytuacji mogą być jednak:

 • konieczność rezygnacji z realizacji przynajmniej jednej umowy w zakresie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 • konieczność pozyskania dodatkowych przychodowych źródeł finansowania budżetu w określonej wysokości, z przeznaczeniem na finansowanie zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej,
 • konieczność restrukturyzacji zobowiązań z tytułu niektórych zadań inwestycyjnych, z założeniem ich spłaty w kilku kolejnych latach.

 Projekt budżetu na rok 2011
 

Podkreślić należy, iż w przedmiotowym przypadku zadaniem służb finansowych jest przedstawianie rzetelnej informacji, celem właściwego zdiagnozowania sytuacji i ograniczania niepożądanych zdarzeń w funkcjonowaniu samorządu. W pracy skarbnika zasada ta jest najważniejszym obowiązkiem, co starałem się czynić niezależnie od otoczenia i przełomów kadencji, a jego przynależność do określonej grupy wpływów jest wykluczona, działanie zaś powinno być zbieżne jedynie z interesami gminy. Skarbnik nie jest jednak ostatecznym decydentem w zakresie gospodarki finansowej. Na podstawie wniosków wypływających z tak sporządzanych informacji wynikają powyższe propozycje budżetowe złożone organowi wykonawczemu, do którego należeć będzie decyzja w sprawie kształtu projektu przedłożonego Radzie Gminy. Skarbnik Gminy postulował będzie ponadto o swoją obecność i gotowość służenia informacją przed komisjami organu stanowiącego, rozpatrującymi projekt budżetu Gminy Kobylanka na rok 2011.2010-11-10 23:07
 Oceń wpis
   

Minister Finansów w ustawowym terminie opublikował informacje na temat transferów przysługujących każdemu z samorządów w przyszłym roku. Dane niezbędne zaprojektowaniu budżetów miast i gmin, z roku na rok utwierdzają w przekonaniu o kontrowersyjności metody finansowania części równoważącej subwencji ogólnej, szczególnie w zakresie premiowania samorządów aktywnych, opodatkowania transferów oraz późniejszego wykorzystania tzw. janosikowego.

Transfery w 2011 r.
 

W 2011 roku, z uwagi na wartość wskaźnika G (podstawowe dochody podatkowe przypadające na mieszkańca Gminy) wynoszącego 2.031,70 zł (172,15% wskaźnika krajowego), Gminie Kobylanka przysługiwać będzie jedynie część oświatowa subwencji ogólnej (2.674.835 zł). Gmina według danych za 2009 r. przekroczyła próg „janosikowego” o kwotę 1.095.527 zł, tym samym w przyszłorocznym budżecie zaplanowano 219.105 zł tytułem 20% podatku od wzbogacenia względem innych gmin.
W porównaniu z rokiem bieżącym subwencja oświatowa dla GK wzrasta o 222 tys.zł, zaś udział w PIT o 509 tys.zł. W 2009 roku mieszkańcy Gminy Kobylanka wypracowali należny podatek od osób fizycznych w wysokości 6.993.782 zł, w rezultacie skutkujący wzrostem transferów do jej budżetu w roku 2011.2010-11-06 16:08
 Oceń wpis
   

Ustalone zostały jednostkowe stawki podatków i opłat lokalnych, które obowiązywać będą w Gminie Kobylanka w przyszłym roku. System podatkowy został zachowany zgodnie z przyjętymi w Gminie zasadami, dokonano jednak niewielkich korekt w zakresie zwolnień podatkowych (likwidacja zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych). Stawki podatku od nieruchomości podwyższone zostały o 2,6% w stosunku do obowiązujących w roku 2010.
Podatkowa wartość 1 ha przeliczeniowego gospodarstw rolnych wzrośnie o kwotę 8,85 zł do wysokości 94,10 zł, zaś wartość innych gruntów rolnych wyniesie 188,20 zł za 1 ha.
Stawka podatku leśnego wzrośnie o 3,99 zł za 1 ha i wyniesie 34,02 zł.
Bez zmian pozostaną stawki podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej i miejscowej (broszura, informator)
Przewidywane wpływy do budżetu w 2001 roku przy tak ustalonych stawkach wynoszą 5.679 tys.zł.

Podatki w na rok 2011
Stawki podatkowe