2010-02-28 22:24
 Oceń wpis
   

 Pług na ulicy Szkolnej.
 

Zima spłynęła ostatnimi roztopami pośniegowego błota, a oprócz wspomnień wyjątkowo białej tego roku pory, pozostawiła ślad w wydatkach budżetów poszczególnych gmin. Kosztem kilkudziesięciu tysięcy złotych utrzymano stan głównych ciągów komunikacyjnych GK w należytym stanie przejezdności. Oczywiście nie zrobiono w tym względzie nic nadzwyczajnego, bowiem dbałość o ład i porządek na jej terenie jest elementarnym obowiązkiem każdej jednostki samorządowej. Należy jednak pamiętać, że będą jednostki w których szerszy zimowy strumień pieniężny skutkować będzie mniejszym rozmiarem w realizacji innych zadań. Na szczęście ubiegłą już chyba, wspominać będziemy chłodno, acz z nostalgią.
Także ze względu na datę 27 lutego 2010 roku, która to stanie się datą trwale zapisaną w historii naszego kraju po niesamowitym zwycięskim pojedynku biegowym polskiej narciarki.
 fot.:www.interia.pl
 
W dniu tym opatrzność tchnęła nadzieją na zwycięstwo ciężkiej pracy i talentu nad własną słabością, nad trudem i bólem. Świadomy los każdego człowieka wydaje się leżeć w jego własnych rękach, a pomyślność od życia nie przeciw sobie. Dowiodła to sobotniej nocy olimpijka Justyna Kowalczyk.
O wszystkich, którzy zdobywają swój Olimp walcząc ze słabościami - pamiętam, trwam i polecam w modlitwie. Bo kiedyś nadejdzie wiosna...
 2010-02-26 19:45
 Oceń wpis
   

Ostatecznie potwierdzono pomyślne wyniki wykonania najtrudniejszego w ciągu ostatnich kilku lat budżetu Gminy Kobylanka. Budżet w 2009 roku choć deficytowy (2,96 mln zł), został wykonany w sposób zapewniający realizację prawie wszystkich zapisanych w nim wcześniej zadań. Ciągły monitoring zobowiązań pozwolił na utrzymanie wymogów co do poziomu zadłużenia (54,95%). Trwający w 2009 roku kryzys gospodarczy w naszym kraju wpłynął negatywnie na poziom dochodów bieżących i dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Jednoczesny wzrost wydatków bieżących dał obraz z roku na rok zmniejszającej się nadwyżki operacyjnej. Optymistyczny jest jednak wzrost udziału inwestycji w porównaniu z ubiegłymi dwoma wykonanymi budżetami, tj.w 2009 roku stanowiły one 31% ogółu wydatków (5,36 mln zł).

Wysoki poziom długu jednostki samorządu powoduje konieczność dalszego monitoringu jej zobowiązań. Powoduje ponadto, iż główne działania inwestycyjne w 2010 roku realizowane mogą być już tylko przy współfinansowaniu ze źródeł pozabudżetowych. Analiza dopuszczalnego poziomu zadłużenia według zasad ustanowionych w ustawie z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, pomimo negatywnych skutków kryzysu finansowego, potwierdza jednak spore rezerwy Gminy Kobylanka w zakresie możliwości absorpcji przychodowych form finansowania zadań.


Prognoza zadłużenia Gminy w roku bieżącym, według obecnie obowiązującego sposobu obliczania poziomu długu JST, wskazuje na ryzyko przekroczenia wskaźników ustawowych. Zapobiec ma temu skuteczność Gminy w pozyskiwaniu środków z budżetu Unii Europejskiej, ścisła kontrola bieżąca wydatków oraz szczególna dbałość o jej płynność finansową.

 2010-02-07 16:45
 Oceń wpis
   

Wstępna analiza dochodów budżetu w roku ubiegłym wskazuje na prawidłowe wykonanie dochodów własnych Gminy Kobylanka. W zakresie podatku leśnego i rolnego odnotowano wzrost wpływów w odniesieniu do wykonania z lat 2007 i 2008. Źródłem szczególnej troski, jest podatek od nieruchomości, z uwagi jego na duży udział w budżecie ogółem (30%), a także z uwagi na fakt zmian w podstawach wymiaru wprowadzonych przez powiat stargardzki, negatywnie rzutujących na wpływy do budżetu Gminy. W roku 2009 wpływy z tego źródła osiągnęły poziom z 2007 roku. Widoczne jest również, iż rzeczywistym "beneficjentem" kryzysu finansowego w Polsce (Gminie Kobylanka) są przedsiębiorstwa, a w konsekwencji również budżet Gminy poprzez spadające wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. Spadek inwestycji (naturalny w czasach kryzysu) spowodował również niższe dochody majątkowe Gminy oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.