2010-05-18 17:00
 Oceń wpis
   

Internetowe wydanie Rzeczpospolitej donosi o precedensowym wyroku dolnośląskiego WSA w sprawie (tamtejsza RIO przeciw powiatowi świdnickiemu) inwestycji drogowej w ramach projektu konsorcjum pięciu powiatów i sześciu gmin w zakresie modernizacji 300 km połączeń komunikacyjnych, realizowanej poprzez wykup wierzytelności przez bank finansujący przedsięwzięcie. „Wicestarosta świdnicki Ryszard Wawryniewicz podpowiedział kilkunastu dolnośląskim gminom i powiatom proste, choć w Polsce pionierskie rozwiązanie […]” - komplementuje dziennik.

źródło: www.rp.pl

Przedsięwzięcie po stronie powiatu świdnickiego (100 mln zł) próbowała zablokować Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, unieważniając uchwałę Rady upoważniającą Zarząd Powiatu do realizacji inwestycji. RIO uznała bowiem, że zabieg z wykupem wierzytelności to rodzaj kreatywnej księgowości, gdyż w istocie wykup stanowi pożyczkę. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał jednak, że samorządy mogą realizować przedmiotową inwestycję w ramach wykupu wierzytelności. Rzeczpospolita pisze również o innych samorządach, które w ślad za tym postanowiły zastosować podobny sposób finansowania.
Wyrok WSA stanowi kolejny „etap” akceptacji tej kontrowersyjnej metody realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, przypomnę iż wcześniej popartej przez instytucje wdrażające programy finansowane ze środków budżetu UE jak również poszczególne Regionalne Izby Obrachunkowe, w tym szczecińską.
Znaczące (miłe) jest również to, że to „proste, choć w Polsce pionierskie rozwiązanie” jako jedna z pierwszych wprowadzała w życie Gmina Kobylanka (pierwsza umowa pochodzi z września 2002 r.).(czytaj)
 2010-05-16 21:47
 Oceń wpis
   

Na naszych oczach następuje wyjątkowa weryfikacja autorytetów polskiego życia publicznego. Tragiczne wydarzenia których wszyscy doświadczyliśmy w ostatnim czasie, dostarczają przykładów wielu postaw, stanowisk i poglądów. Oczywistym jest, że nikt z nas szeregowych obywateli państwa nie ma prawa odmawiać bohaterom, zasłużonym dla jego wolności i niepodległości miejsca na cokołach czy choćby paradoksalnie miejsca w kryptach katedry wawelskiej. Niestety jednak swoimi postawami należny im szacunek odbierają sobie same. To co się dzieje w tak ważnym dla Polski czasie tuż po katastrofie, powoduje samostną weryfikację owych autorytetów, w wyniku tego co owe czynią i co mówią. Władysław Bartoszewski, Andrzej Wajda, Stefan Niesiołowski i inni to wybitni ludzie którzy życiem i talentem udowodnili gotowość poświęcenia wszystkiego dla wspólnego dobra Polaków. Za to należą im się wielkie zaszczyty, w tym pochówek w honorowym miejscu. Jednakże obwołani autorytetami mają obowiązek ciągłego służenia przykładem młodemu pokoleniu Polaków, a takim nie są słowa używane w konkretnym kontekście, cyt.: „nekrofilia”, „psychopata”, „hodowca zwierząt futerkowych”, czy też awantury wszczynane nad trumnami poległych. Czegóż wymagać od dzisiejszej młodzieży skoro dyskurs na szczytach życia publicznego sięga takiego poziomu? Wstyd Panowie Autorytety!
Z drugiej strony jawi się obraz: człowiek wyciszony i zadumany, może świadomy popełnionych błędów których nie zdążył naprawić przed końcem ich życia, może doświadczający właśnie sensu istnienia, a może wspominający zaciekły konflikt z dawnymi przyjaciółmi i doznane rany, pogrążony w modlitwie siedząc w ostatniej ławce gdańskiego kościoła, podczas ostatniego pożegnania Anny Walentynowicz.
To Lech Wałęsa, któremu w ostatecznej chwili nie brak ludzkiej przyzwoitości i mądrości.
To Lech Wałęsa, Człowiek.2010-05-13 19:34
 Oceń wpis
   

Dziennik „Rzeczpospolita” po raz kolejny pisze o skutkach wyroku Trybunału Konstytucyjnego sprzed ponad roku (sygnatura TK K/28/08), uchylającego art.103 Kodeksu pracy, w rezultacie czego straciły moc przepisy dotyczące dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników (nie dotyczy podnoszenia kwalifikacji nauczycieli). Dotychczas obowiązujące przepisy szczegółowe w zakresie doskonalenia zawodowego, do których odnoszą się zapisy art.21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwolnienia przedmiotowe), straciły moc w dniu 11 kwietnia br., zaś nowe uregulowania są w trakcie uchwalania przez parlament. Proces legislacyjny ma trwać jeszcze przynajmniej dwa miesiące.
Skutkiem nie ustalenia nowych przepisów szczegółowych w powyższym zakresie (szczególnie chodzi o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej) w ciągu ubiegłego okresu rocznego, jest czasowa dziura w polskim prawie, która bynajmniej nie promuje  pracowników chcących nabywać wiedzę. W przypadku bowiem dofinansowania dokształcania lub skierowania na szkolenia zawodowe po dniu 11 kwietnia tego roku, nie będą oni zwolnieni z zapłaty podatku dochodowego od korzyści osiągniętej w wyniku podwyższenia swoich kwalifikacji zawodowych. Pozostaje więc liczyć na stanowczość Ministerstwa Finansów, tym bardziej że w jego pisemnym wystąpieniu wydanym w tej sprawie czytamy, cyt: „[...] Niezbędne jest dokonanie stosownych zmian podczas prac legislacyjnych w Senacie, w uchwalonej 9 kwietnia 2010 r. ustawie, których skutkiem powinno być uregulowanie kwestii stosowania przepisów dotychczasowych w okresie pomiędzy 11 kwietnia 2010 r. a wejściem w życie tej nowelizacji. Ponadto w ocenie Ministerstwa Finansów równie istotne jest skrócenie określonego w art.4 ustawy z 9 kwietnia terminu jej wejścia w życie, tak aby jak najszybciej zaczęły obowiązywać przewidziane w niej unormowania. Zwrócono również uwagę, że pozostawienie omawianej nowelizacji w obecnym brzmieniu spowoduje zróżnicowanie pod względem podatkowym pracowników, którym przyznano świadczenia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych w tym samym roku podatkowym. Zróżnicowanie to polegałoby na tym, że przywołanym wyżej zwolnieniem od podatku byłyby objęte świadczenia przyznane do 10 kwietnia 2010 r. oraz od dnia wejścia w życie omawianej nowelizacji, natomiast świadczenia przyznane przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika w okresie od 11 kwietnia 2010 r. do dnia poprzedzającego wejście w życie nowelizacji, podlegałyby opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach przewidzianych dla dochodów ze stosunku pracy.”(źródło: www.inforlex.pl).