2010-07-28 22:54
 Oceń wpis
   

Ostudziwszy nieco głowę z wrażeń codzienności okraszonej obchodami wyjątkowości Gminy Kobylanka dywaguję o zasadach i prawach demokracji w naszym kraju. Studzenie owo skonsumowane wieczorną przejażdżką rowerową po bezdrożach Gminy polecam wszystkim, którym zależy na rzeczowych argumentach i wymianie poglądów na żyznym gruncie najlepszej gminy w Polsce. Wolność słowa, wyznania i przekonań jest podstawową zasadą i nieodłącznym elementem ustroju demokratycznego, a pokojowa wymiana stanowisk, często mimo różnic w konsekwencji prowadzi do consensusu. Ufam, że do takowych merytorycznych odpowiedzi niebawem dojdzie. Jednakże na szczególne ostudzenie (potępienie) w debacie publicznej, zasługują rozpalone głowy rozwijające swe cykle myślowe w kierunku zawiłych meandrów sądowych korytarzy. Cykle to niebezpieczne dla samorządowych warunków funkcjonowania demokracji.
A choćby i to... lapides clamabunt.
 2010-07-27 22:09
 Oceń wpis
   

W odpowiedzi na wniosek o interpretację przepisów: art.72 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych; rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji; załącznika nr 9 do rozporządzenia w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, Regionalna Izba Obrachunkowa zważyła (K-0542/58/JJ/10), co następuje, cyt.: „W ocenie Kolegium Izby zobowiązania z tytułu kwot wierzytelności z chwilą wykupienia ich przez bank stają się kredytami i wchodzą w skład podstawy obliczania wskaźnika zadłużenia obliczanego zgodnie z przepisami art.170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. w związku z art.121 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Ponadto Izba uznała się jako niekompetentna do oceny zgodności z prawem wydanych przez Ministra Finansów rozporządzeń. Proponuje aby wyrażone przez Pana uwagi i zastrzeżenia w stosunku do przedstawionych w przedmiotowym piśmie rozporządzeń zostały skierowane do Ministerstwa Finansów.”
Nie do końca zgadzam się ze stanowiskiem RIO w sprawie zaliczania niektórych zobowiązań w poczet zadłużenia JST, jednak w ślad za wyrażoną przez Kolegium Izby sugestią, stosowny wniosek o interpretację skierowany został przez Urząd Gminy do Ministerstwa Finansów.

 http://www.mediafire.com/?d39d58zohhye06d

 http://www.mediafire.com/?2ych979vngcdoav

cdn.2010-07-26 22:27
 Oceń wpis
   

Gmina Kobylanka w tegorocznym rankingu samorządów dziennika „Rzeczpospolita” uznana została za II najlepszą gminę wiejską w naszym kraju. Wynik to znaczący tym bardziej, że osiągnięty już trzeci raz z rzędu (w latach 2008 i 2009 pierwsze miejsce).

 źródło: www.rp.pl

„Rzepa” uchyla rąbka tajemnicy, zawierającą metodologię przygotowania zestawienia najlepszych samorządów. Ranking przeprowadzony został w dwóch etapach: pierwszy oparty był na danych finansowych zgromadzonych przez Ministerstwo Finansów, natomiast drugi na analizie danych ankietowych, którą czołowe 250 gmin wypełniało dobrowolnie. Ranking zarówno w części finansowej jak i pozostałych danych rozwojowych obejmował lata 2006 – 2009, zapewnił zatem odpowiednio długi okres, umożliwiający porównanie poziomu funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

Część finansowa rankingu (dane MF) polegała na ocenie (w latach 2006 - 2009):

 • dynamiki wzrostu inwestycji per capita (bez unijnych),
 • wartości środków unijnych per capita (zrealizowanych),
 • wskaźnika zadłużenia,
 • nadwyżki operacyjnej w stosunku do dochodów,
 • dynamiki wzrostu dochodów własnych,
 • relacji inwestycji do przyrostu zadłużenia,
 • dynamiki wzrostu wydatków per capita (wybrane działy: transport i łączność, ochrona środowiska).

W tej klasyfikacji gmina mogła uzyskać maksymalnie 60 punktów, a najlepsza w zestawieniu w I etapie była Ochotnica Dolna (małopolskie) z wynikiem 43,40. Gmina Kobylanka z oceną 35,02 punktów znalazła się dopiero na 198 miejscu (najwyżej oceniono ją za środki unijne oraz dynamikę dochodów własnych), jadnak jak widać do zwycięzcy brakowało jej jedynie 8,32 punkty. W tej wyrównanej stawce, ostateczny zwycięzca – Gmina Zabierzów (małopolskie) uplasowała się na piątym miejscu z oceną 41,10 punktów.

Część rozwojowa (ankietowa) rankingu polegała na ocenie (w latach 2006 - 2009):

 • udziału finansowania z budżetu organizacji pozarządowych,
 • ilości organizacji pozarządowych aspirujących o finansowanie z budżetu,
 • nakładów na gospodarkę mieszkaniową,
 • wyników sprawdzianów uczniów klas szóstych szkół podstawowych,
 • wyników egzaminów gimnazjalnych,
 • stopy bezrobocia,
 • ilości zarejestrowanych podmiotów gospodarczych,
 • funkcjonowania narzędzi zarządzania,
 • skuteczności postępowań administracyjnych,
 • wydatków na promocję gminy,
 • funkcjonowania środków budżetowych dostępnych jednostkom pomocniczym (funduszy sołeckich),
 • zarządzania budżetem,
 • wsparcia przedsiębiorczości.

O ile w części finansowej sukces Gminy Kobylanka należy przypisać głównie ówcześnie największej inwestycji turystycznej w Polsce („Budowa infrastruktury turystyczno – kulturalnej nad jeziorem Miedwie”, promenada, molo, park przyrody, ścieżka edukacyjna, skatepark [...]; w latach 2006 – 2007 nakłady w wysokości niemal 17 milionów złotych przy finansowaniu z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 10,5 miliona złotych), to w części rozwojowej oprócz nowoczesnego kształtowania budżetu doceniono Gminę przede wszystkim za świetnie wyniki oświaty, niską stopę bezrobocia oraz dużą ilość podmiotów gospodarczych.
Zwraca jednak uwagę negatywna ocena zadłużenia Gminy, które niebezpiecznie zbliżyło się do granic jego dopuszczalności.

Wyróżnienie od dziennika „Rzeczpospolita” niech stanie się dla władz GK zobowiązaniem do wytężonej pracy na wielu polach ich samorządowej działalności.2010-07-26 17:31
 Oceń wpis
   

Analiza wykonania dochodów GK w I półroczu tego roku dowodzi, iż kryzys finansowy dotknie - dotychczas skutecznie opierającej się krajowym trendom wpływów budżetowych - Gminy Kobylanka. Wpływy z podstawowych źródeł do budżetu GK w porównaniu z ich rocznym wykonaniem wykazują znaczne dysproporcje. Podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi 25% wpływów z 2009 roku, udziały we wpływach do budżetu państwa z tytułu CIT stanowią 37% wykonania z 2009 roku, natomiast z tytułu PIT 40% ubiegłorocznego wykonania. W stosunku do planu dochodów, szczególnie jeżeli chodzi o CIT i PIT można uznać, iż mniejsze wpływy w I półroczu spowodowały "dziurę" w wysokości 300,4 tys.zł, co dla budżetu tak małej gminy jest kwotą znaczącą. Negatywne skutki kryzysu finansowego są spełnieniem zapowiedzi analityków z ubiegłej jesieni.

Dochody w I półroczu 2010 r.


2010-07-25 01:56
 Oceń wpis
   

EUWT zostały ustanowione w 2006 roku przez Parlament Europejski i Radę Unii z inicjatywy politycznej Komitetu Regionów. Ugrupowania pozwalają władzom regionalnym i lokalnym państw członkowskich na skuteczniejszą współpracę , na przykład poprzez umożliwienie im bezpośredniego stosowania i zarządzania funduszami europejskimi ale nie tylko. EUWT mogą utworzyć partnerzy z co najmniej dwóch państw członkowskich UE (władz lokalnych lub regionalnych), przedstawiciele rządów centralnych, osoby prawne, stowarzyszenia. Typowe problemy, którymi zajmują się Ugrupowania w zachodniej Europie to transport transgraniczny, ochrona zdrowia, gospodarka komunalna, zarządzanie transgraniczne i zrównoważony rozwój (innowacje i nowe technologie, ochrona środowiska), wzmacnianie spójności gospodarczej i społecznej. Komitet Regionów UE opisuje EUWT jako narzędzia ułatwiające współpracę transgraniczną, ponadnarodową o charakterze międzyregionalnym (www.cor.europa.eu).

W dniach 14-16 lipca delegacja polskiej części Euroregionu Pomerania oraz Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, których GK jest aktywną członkinią, uczestniczyła w spotkaniach roboczych we francuskiej Dunkierce, a wymiernym efektem wizyty ma być powstanie polsko – niemieckiego EUWT z siedzibą w Szczecinie.

Prezentacja EUWT Zachodnia Flandria – Dunkierka – Wybrzeże Opalowe, a dzień później EUWT Lille – Kortijk – Tournoi, jako mechanizmów służących koordynacji polityki gospodarczej na obszarze transgranicznym, pozwoliło na skonfrontowanie doświadczeń, osobiście zaś było pouczające w zakresie rozwiązań w tworzeniu struktur organizacyjnych jak też konkretnych pomysłów na zarządzanie terytorialne i gospodarkę finansową.

za Kurierem Szczecińskim, artykuł: "Szczecin - metropolia transgraniczna", Paweł Bartnik2010-07-24 21:43
 Oceń wpis
   

W pierwszym półroczu do budżetu GK wpłynęło 7.197,4 tys.zł (33,41% planu). W tym okresie wydatkowano 8.688,9 tys.zł (28,82%  limitu wydatków). Zaplanowany na ten rok deficyt został wykonany zatem w 17,33%.

Budżet GK w I półroczu
 

W 2010 roku Gmina zrealizowała programy inwestycyjne na kwotę 1.673,3 tys.zł (9,75% planu), które stanowiły 19,26% wydatków ogółem.
Program emisji obligacji komunalnych został poprawiony o dodatkowy milion złotych w porównaniu z rokiem 2009.
Wskaźnik zadłużenia ustawowych zobowiązań wyniósł 48,11%, a wraz z zobowiązaniami z tytułu wykupu wierzytelności - 70,19%.
Niepokojąco zmniejszyła się nadwyżka operacyjna w porównaniu z wynikami za I kwartał, a po I półroczu wyniosła tylko 91,8 tys.zł, wskazując niewątpliwie na konieczność rekonstrukcji planu wydatków w roku bieżącym.
 2010-07-12 05:49
 Oceń wpis
   

[...]

Ma i Gmina Kobylanka w lipcu czas swoich wyborów i podejmowania decyzji, bowiem w dniu trzynastym lipca dwa tysiące dziesiątego roku, dokona się co prawda mniejszej wagi wybór, jednakże w znacznej mierze decydujący w materii gminnej oświaty gimnazjalnej. W tym dniu bowiem specjalna komisja konkursowa przesłucha i zdecyduje o tym, kto pokieruje Zespołem Szkół Publicznych w Reptowie w okresie najbliższych pięciu lat. Wybór ten będzie miał wymiar racjonalny, gwarantujący prawidłowy rozwój oświaty w Gminie Kobylanka ale też wymiar etyczny, o którym napiszę poniżej.

Wspomniany Zespół Szkół pod dyrekcją Lilianny Janeczek, wieloletniego kierownika tej jednostki, mimo problemów specyficznych dla podmiotów oświatowych działających w sferze budżetowej, po wielu latach wytężonej pracy z uwzględnieniem specyfiki pracy w środowisku wiejskim, wspiął się na wyżyny możliwości, stając się jedną z najlepszych szkół w województwie. Od kilku lat sukcesy dydaktyczno-wychowawcze kadry nauczycielskiej potwierdzane są na sprawdzianach oraz egzaminach gimnazjalnych. Szkoła aktywnie uczestniczy w lokalnym życiu społecznym, realizuje projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej, projekty edukacyjne we współpracy z uczelniami wyższymi, a szeroki krąg współpracy z różnymi środowiskami i instytucjami sięga nawet kancelarii polskiego parlamentu. Dyrektor Liliannie zawdzięcza również Gmina Kobylanka bratnią współpracę z Gminą z Boitzenburga, zapoczątkowaną przez ZSP Reptowo na poziomie gimnazjalnym i przeniesioną na samorządowy grunt. Poza wszystkim gospodarka finansowa szkoły prowadzona jest w sposób nienaganny i oszczędny.

źródło:www.kobylanka.pl

Dyrektor Liliannie należy się z mojej strony moralne wsparcie, bo nie byłoby także stypendium budowanego wokół idei „labor omnia vincit improbus”, gdyby nie atmosfera i rozmiar pracy wykonywanej przez nią na co dzień. Dzisiejsze czasy nie obfitują bowiem w ludzi zarażonych pasją swojej pracy i w takim stopniu jej oddanych jak Dyrektor Lilianna, ludzi którzy tworzą, inspirują, motywują, wymagają, w tym od siebie przede wszystkim.

Natomiast wymiar etyczny lipcowych wyborów dotyczy również osoby jej konkurenta, człowieka mniej doświadczonego w kierowaniu placówką oświatową, będącego byłym wizytatorem szkoły, a w mojej pamięci utrwalonym jako człowieka którego długotrwałe wypełnianie procedur biurokratycznych (zgodna z prawem opieszałość) w pracy w administracji kuratoryjnej, innemu dyrektorowi kobylańskiej oświaty odebrało formalne prawo do kontynuowania swojej pracy (dwa tysiące siódmy rok).

W konkursie na stanowisko dyrektora szkoły jednak ma prawo stanąć każdy, szczególnie złożywszy wcześniej wizytę organowi ją prowadzącemu. Jak mniemam brakło konkurentowi cywilnej odwagi, aby wykonać taki gest wobec Dyrektor Lilianny.

Wypowiadam (wypisuję) swoją opinię w powyższej sprawie, mając do tego prawo ale też obowiązek jako osoba, której zależy na przyszłości gminnej oświaty. Wybór przysłowiowego „kota w worku” jako alternatywy dla świetnego i sprawdzonego fachowca byłby zbyt kosztownym skutkiem, na który Gminy Kobylanka nie stać.

Salus populi suprema lex! Vox populi, vox Dei!2010-07-07 23:42
 Oceń wpis
   

Moje miasto Stargard.
Szczeciński, bo winno uzupełniać miasto metropolitalne i być jego naturalnym partnerem, żadne zaś przymiotniki nie zmieniają jego wartości i wyjątkowości.
Moje miasto, w którym spędziłem i daj Bóg spędzę następnych „parę” szczęśliwych lat.
Moja nowa dzielnica śródmieście, tętniąca codziennym życiem, kulturalnym brzmieniem taktów i wyrecytowanych strof, gwarem przekupek i lokatorów „Placu Fachowca”.
Moje miasto, tutaj żyję.
Od lat zauważam jego koncyliacyjność, wskutek czego daremnie szukać wielkich awantur i wojen „na górze”. Jednym słowem: miasto pod szczęśliwą gwiazdą!

źródło:www.stargard.pl
 

I tak też pomyślawszy wypadałoby zaakceptować niewątpliwie trafiony znak towarowy, logo, markę, bo jest to jakiś sposób dla miasta na niepozostanie jedynie kierunkowskazem przy miejskiej obwodnicy. Wypada jednak z żalem przyznać, że dopóki w jego centralnym punkcie stoi pomnik w obecnym kształcie, marketingowe hasło, cyt.: ”...pod szczęśliwą gwiazdą” brzmi cokolwiek groteskowo.
Mam więc marzenie dla następnej kadencji lokalnych władz samorządowych... o moim mieście tylko pod szczęśliwą gwiazdą...

 Kolumna Zwycięstwa (w wojnie 1941-45)
 2010-07-05 00:24
 Oceń wpis
   

Czas wyborów... decyzją Narodu, który w dniu czwartego lipca dwa tysiące dziesiątego roku dokonał wyboru, mamy nowego Prezydenta. Salus populi suprema lex! Vox populi, vox Dei!

[całość publikacji w dniu 13 lipca 2010 r.]