2010-09-19 22:37
 Oceń wpis
   

Dwumiesięczna analiza potrzeb i możliwości budżetu Gminy Kobylanka w tym roku, zaowocowała stworzonym przez służby finansowe projektem zmian budżetu - podjętym przez właściwy organ stanowiący.
Zmiany budżetowe (uchwała Rady Gminy z dnia 26 sierpnia), będące skutkiem corocznego procesu racjonalizacji zapisów budżetowych, były jednocześnie pierwszym podejściem do urealnienia podejmowanych w 2010 roku zadań. Rada Gminy, oprócz rezygnacji z limitów wydatków na szereg zadań bieżących, zdecydowała o losach trzech przedsięwzięć inwestycyjno – modernizacyjnych. Zadaniami, które wykreślono z budżetu w roku 2010 i przesunięto do realizacji w kolejnych latach są: „Modernizacja i polepszenie stanu dróg gminnych” (wartość około 3,0 mln zł w okresie dziesięciu lat, z tego 100 tys.zł w roku bieżącym, finansowanie własne) oraz „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej w Kunowie” (nakłady 250 tys.zł, finansowanie własne). Inwestycje te, z uwagi na stuprocentowe finansowanie ze środków własnych Gminy, ze względów ekonomicznych znaczyły swą realizację wielkim znakiem zapytania. O zdolności GK do prowadzenia inwestycji bez dofinansowania spoza jej budżetu pisałem już sporo, a oprócz obostrzeń fizycznego ich finansowania dochodzą ograniczenia zadłużenia, co pogorszyłoby sytuację Gminy w tym zakresie. W tej materii budżet został urealniony również celem spełnienia obowiązujących norm i wskaźników.

Prognoza długu w 2010 roku
 
Odpowiedzialność za stan budżetu i stabilność finansową Gminy Kobylanka wymagała rezygnacji z obu powyższych może niewielkich kwotowo lecz w tym przypadku niebezpiecznych projektów. Jak mniemam cięcia limitów stanowią i tak niewielki odsetek przyjętych do realizacji przedsięwzięć, gros zadań jest bowiem daleko zaawansowanych (podjęte zobowiązania). Należy nadto pamiętać, iż w świetle rozpoczęcia inwestycji pn.”Ochrona wód jeziora Miedwie [...]” (umowę z wykonawcą podpisano na początku września br.) o konieczności wypracowania odpowiedniej wysokości wolnej kwoty środków finansowych do sfinansowania tego zadania w roku przyszłym. Gmina jako organizm trwały nie kończy jednak bytu w roku bieżącym, a niezrealizowane pomysły mogą znaleźć skuteczne rozwiązanie także w roku 2011. Nowy budżet wraz z wieloletnim planem finansowym będzie więc okazją do ponownej weryfikacji planów inwestycyjnych i ich racjonalnego ukształtowania.
Ku radości kobylanian z zadań, na które jednak uzupełniono limit wydatków jest „Przebudowa chodników wraz z remontem nawierzchni jezdni ulicy Chrobrego w Kobylance” (koszt do 480,0 tys.zł jako pomoc finansowa w formie dotacji dla inwestora – Powiatu Stargardzkiego). Termin odbioru zmodernizowanej ulicy Bolesława Chrobrego upływa 15 listopada.
Zmiany (cięcia) to przykra lecz konieczna rzeczywistość budżetowa w 2010 roku. A sierpniowe zmiany to ich wyższej konieczności odmiana.2010-09-18 22:58
 Oceń wpis
   

Ministerstwo Finansów z pewnym opóźnieniem bo dopiero 3 września, po raz kolejny opublikowało dane dotyczące wyników operacyjnych JST. Notowania za rok 2009 potwierdziły stopniową poprawę pozycji gmin w porównaniu z wynikami w roku 2008. „Zdrową” sytuację finansową większości samorządów w naszym powiecie potwierdza poniższe zestawienie, sporządzone celem zobrazowania wskaźnika nadwyżki operacyjnej (względem wykonanych dochodów). Zaskakujące, że sąsiadująca z Gminą Kobylanka - Gmina Miasto w tym zestawieniu dołuje, będąc jednym z 223 samorządów nie osiągających nadwyżki operacyjnej.

 Wynik operacyjny 2009
 

Analiza cenna w kontekście przyszłych standardów dopuszczalności finansowania zadań inwestycyjnych ze źródeł przychodowych oraz oceny zdolności finansowej gmin, bowiem osiąganie nadwyżki będzie kluczowym bodźcem ich rozwoju. Wskazuje jednocześnie na konieczność ciągłej dbałości o włąsciwą konstrukcję budżetów jednostek samorządu terytorialnego.2010-09-09 23:13
 Oceń wpis
   

Ostatnie dni przyniosły rozstrzygnięcia w zakresie finalizacji formalności w procesach aplikacji o środki z budżetu Unii Europejskiej. Władze Gminy Kobylanka dokonały bowiem parafowania umów dofinansowania dwóch zadań inwestycyjnych, których odbiór nastąpi w roku przyszłym.
Pierwsza z nich to umowa dofinansowania projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi gminnej Motaniec – Zieleniewo w Gminie Kobylanka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 (Oś 6.”Rozwój funkcji metropolitalnych”; działanie 6.3.”Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym”). Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w tym zadaniu to 1.387,7 tys.zł, zaś wartość dofinansowania z budżetu UE – 1.040,8 tys.zł (75%). Gmina zobligowana została do rozliczenia zadania do dnia 30 kwietnia przyszłego roku.
Drugim zadaniem (budzącym spore zainteresowanie wielu mieszkańców GK) , na które Gmina otrzyma dofinansowanie jest projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013 (Oś 8.”Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”; działanie 8.3.”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”). Całkowita wartość nakładów kwalifikowanych w tym projekcie wynieść ma 2.009,4 tys.zł przy dofinansowaniu z POIG w wysokości 1.708,0 tys.zł (85%). Infrastruktura w tym projekcie odebrana zostanie w roku 2011, natomiast wymagana jest trwałość przez okres pięciu lat.
Wykonanie zadań inwestycyjnych z udziałem finansowania spoza budżetu GK, w obecnej sytuacji finansowej powinno stać się podstawowym priorytetem w realizacji jej polityki inwestycyjnej.2010-09-08 22:39
 Oceń wpis
   

Budżet Gminy Kobylanka po ośmiu miesiącach bieżącego roku zamknął się deficytem w wysokości sięgającej prawie dwóch milionów złotych. O ile sam deficyt jest wielkością z góry zaplanowaną, to niekorzystnym zjawiskiem jest deficyt operacyjny w wysokości ponad stu tysięcy złotych. Niezadowalająca relacja wielkości w realizacji zadań bieżących wynikać może z ciągle nieproporcjonalnego wykonania wydatków inwestycyjnych i zaistniałej struktury kosztów.
Optymistycznym akcentem, oprócz prawidłowej realizacji zaplanowanych dochodów podatkowych, są stopniowo poprawiające się wyniki wpływów z PIT.

 Wyniki budżetu GK w sierpniu
 
Pozostajemy z nadzieją na poprawę koniunktury na rynku nieruchomości, jednak podjęte już i nieuniknione przyszłe zobowiązania Gminy powodują konieczność dalszego monitoringu, celem ewentualnych korekt budżetu. Jego wyniki w sierpniu wskazują bowiem, szczególnie w kontekście wymogów co do nowych reguł bilansowania budżetu, na ryzykowną strukturę po stronie wydatkowej.
 2010-09-08 21:16
 Oceń wpis
   

Opóźnione o niemal dwa miesiące podziękowania za ośmioletnią współpracę ze służbami księgowymi Gminy, wręczone w kolejności ustalonej urzędowym savoir vivre, w ostatnich dniach złożone zostały na ręce Lilianny Janeczek. Wypadałoby życzyć wszystkim, aby każda współpraca zawsze kończyła się takimi sukcesami jakich doświadczyła Szkoła w Reptowie za czasów zarządzania Pani Dyrektor. Owe oraz szczególnie pozytywne wartości przekazane młodzieży w tej jednostce, na długo naznaczą świadomość młodych mieszkańców Gminy Kobylanka.

 pismo z dn.27 lipca br.
 

Życzenia spełnienia oraz dalszych sukcesów na najlepszej z życiowych dróg.