2015-12-06 22:47
 Oceń wpis
   

Nabrzmiała od codziennych proceduralnych problemów gminna rzeczywistość skłania do pisania wniosków do instancji wyższych, przynajmniej teoretycznie władnych do naprawy niedogodności i patologii polskiego obrotu prawnego. Cenić trzeba najprostsze rozwiązania i aż dziw bierze, że do dziś nikt nie wpadł na pomysł uproszenia metod w zakresie restrukturyzacji zadłużenia samorządów. W 2015 r. gminy bombardowane były ze strony Ministerstwa Finansów wezwaniami w sprawie przekazania informacji na temat zobowiązań przezeń zaciągniętych, mających charakter - w skrócie: "pozakredytowy". Sam od marca tego roku sporządziłem 5 takowych, informując o zbliżającej się formie subrogacji pożyczki z instytucji parabankowej, czy też o umowach wykupu wierzytelności (które same w sobie nie stanowią zbyt dużego obciążenia budżetu Gminy Kobylanka). Na ile informacje te zostały później rzeczowo wykorzystane przez p.Szczurka, na ile zaś powiększyły zasoby makulaturowe Ministerstwa, pozostaje zagadką, a właściwie po rezultatach działania poznać można, że poskutkowały tylko w drugiej opcji. Instytucja ta jednak nie wpadła na pomysł w sprawie elementarnej zmiany katalogu dług publicznego lub ustawy o finansach publicznych w przepisach art. 243, wyłączających produkty finansowe służące w sposób ewidentny do zmniejszenia kosztów obsługi i samego zadłużenia publicznego. Niejednokrotnie bowiem, a nie są to przypadki odosobnione, dochodzi do sytuacji blokady racjonalności działania gmin, poprzez sztywne zapisy ustawowe w tym zakresie. Szansę na zmianę nieżyciowych przepisów będzie miał zatem już nowy, lepszy rząd.

Jako podobną sytuację do wyżej wymienionej, odbieram przypadek niektórych zapisów Karty Nauczyciela w zakresie uposażeń nauczycielskich (płatne urlopy na poratowanie zdrowia, ponadprzeciętny odpis socjalny, itp.), a także niemal kuriozalnego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i co ważniejsze - jego konsekwencji finansowych dla organów prowadzących. Utrzymywanie przywołanych przywilejów dla jednej grupy zawodowej jest barierą w restrukturyzacji oświaty, jest szkodliwe społecznie, w konsekwencji zaś zmusi mniej zasobne gminy do likwidacji szkół.

Czas na zmiany!

Tagi: karta nauczyciela, Gmina Kobylanka, średnie wynagrodzeń nauczycieli, katalog długu publicznego


2015-12-01 20:10
 Oceń wpis
   

W ślad za nowo podjętymi uchwałami okołobudżetowymi, wzorem sprzed czterech lat ukaże się "Informator podatnika", stanowiący kompleksowe kompendium wiedzy dla mieszkańców-płatników lokalnej społeczności. Podatki to ważny element finansów gminy, a jak ważny niech świadczy fakt, iż łącznie z wpływami z PIT i CIT stanowią one ponad 70% budżetu Gminy Kobylanka, decydując w głównej mierze o potencjale rozwojowym wspólnoty.

Ukształtowane na bazie ustawowych uregulowań podatki i opłaty lokalne, w odróżnieniu od reszty elementów krajowego systemu podatkowego w Polsce co prawda nie domagają się systemowej deregulacji, jednakże zmiany w opodatkowaniu takie jak opłata reklamowa czy stawka opodatkowania gruntów na obszarach rewitalizowanych, po pierwsze wymagać będą od samorządów długiego wysiłku intelektualnego, a w wielu przypadkach z przyczyn indywidualnych pozostaną nieskuteczne. Kosmetyczne zmiany w samym wymiarze zaś, przyniosą zapewne korzyści w zakresie wzmożonego przepływu gotówkowego (podatek do 100 zł płatny w terminie zapłaty pierwszej raty podatkowej) i jego racjonalności (kwota graniczna minimalnego wymiaru podatkowego), okupione nakładem pracy wydziałów ekonomicznych urzędów w pierwszym roku ich wdrażania (łączne opodatkowanie). 

Informator podatnika  GK

Z kolei nowością w Gminie Kobylanka będzie możliwość ponownego indywidualnego postępowania podatkowego, umożliwionego przez organ podatkowy w celu ujednolicenia zasad stosowania opodatkowania nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. W związku z powyższym podatnikom stale zameldowanym na terenie Gminy Kobylanka, którym obciążenia podatkowe wymierzone zostały na podstawie ewidencji gruntów i budynków w wysokości wyższej, niż odpowiadającym nieruchomościom wykorzystywanym na cele mieszkaniowe, umożliwiona zostanie zmiana statusu podatkowego budynków. Nieruchomość rekreacyjna i letniskowa wykorzystywana w celach mieszkaniowych i faktycznie zaspokajająca potrzeby mieszkaniowe podatnika, może być zakwalifikowana i opodatkowana jako budynek mieszkalny w rozumieniu art. 5 ust.1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283) tylko pod warunkiem właściwego udokumentowania faktu zamieszkiwania. Skutek podatkowy w wyniku ponownego postępowania podatkowego obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia 2016 r.

Pro publico bono.

Tagi: Gmina Kobylanka, informator podatnika, podatki i opłaty lokalne