2015-04-28 00:52
 Oceń wpis
   

Winien jestem kilka osobistych słów po powołaniu w dniu 26 marca bieżącego roku, umożliwiającym mi powrót do Kobylanki w roli predestynowanej do współkreowania polityki gospodarczej Gminy.

Najprościej byłoby podziękować "Siedmiu" za pozytywne głosowanie i to robię chyląc głowę przed zgodnie świadczącymi i neutralnymi, ale też za głosy przeciwne, które jak nic innego w życiu uczą pokory.

Zapewniam, że wszelką krytykę i konstruktywną opozycję przyjmę z honorem i uzasadnieniem.

Atmosfera tych dni oraz to jak wiele argumentów i osób, jak podejrzewam, było zaangażowanych w demokratyczny proces powołania skarbnika Gminy Kobylanka sprawia, że moja odpowiedzialność za podejmowane zadanie, by nie zawieźć pokładanych nadziei, jest tym większa. Chylę czoła przed Mirosławem Przysiwkiem za zaufanie i determinację, Lilianną Janeczek i Marią Szyndlarewicz za okazaną przyjaźń w ciężkich dniach, przyjaciołom skarbnikom, bezinteresownym tak jak pan Krzysztof Żyto i wielu, wielu innym, mniej lub bardziej ostentacyjnie wspierającym słowem, gestem, uśmiechem.

Zachowuję szacunek wobec tego, co w okresie mojej nieobecności w Gminie poczyniono, w szczególności wobec Ewy Radlińskiej. Resztę podejmuję jako wyzwanie.

Pracę w samorządzie postrzegam jako służbę, a zasługi skarbnika oprócz wymiernych efektów budżetu, w efekcie odbieram nie jako osobisty splendor, a rozkwit wspólnoty i dobro jej mieszkańców.

"Labor omnia vincit improbus"

Tagi: skarbnik Gminy Kobylanka


2015-04-26 23:42
 Oceń wpis
   

W grudniu ubiegłego roku pod obrady organu stanowiącego Gminy Kobylanka wniesiony został program postępowania naprawczego (PPN). Jego lektura przyniosła kilka interesujących wniosków.

Wedle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych program postępowania naprawczego jest przygotowywany i uchwalany przez jednostkę samorządu terytorialnego w ślad za wezwaniem regionalnej izby obrachunkowej, w konsekwencji nie spełniania warunków art.242-244 (nadwyżka z działalności bieżącej i relacja nadwyżek działalności operacyjnej i obciążenia budżetu z tytułu zadłużenia) oraz w przypadku wnioskowania jst o pożyczkę z budżetu państwa w trybie art.224 ust.1 pkt 1. W uzasadnieniu uchwały w sprawie przyjęcia PPN wyczytać można było, iż RIO uchyliło uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2014-2023 z uwagi na niezachowanie relacji, o której mowa w art.243 UOFP, co każe się domyślać, iż jest też powodem skonstruowania programu. Jednakże sama uchwała podjęta miała być na podstawie przepisu art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a także art.224 ust.1 pkt 1, cyt: Art. 224. 1. Jednostce samorządu terytorialnego może być udzielona pożyczka z budżetu państwa, jeżeli: 1) jednostka samorządu terytorialnego realizuje postępowanie naprawcze [...].

Jednocześnie ówczesny inicjator w uzasadnieniu do projektu w tej sprawie nie zawarł wzmianki o wezwaniu RIO i terminie uchwalenia PPN. Zrobił to właściwie - bo taki fakt wcześniej nie miał miejsca. Gmina Kobylanka wciąż bowiem de facto spełniała wymogi w ramach art.243 ustawy o finansach publicznych.

Wątpliwą według mnie jest też formalne dopuszczenie możliwości finansowania Gminy i proponowanego PPN przez środki pochodzące z emisji obligacji. Poza tym jeśli program naprawczy miał naprawić sytuację w zakresie nadmiernego zadłużenia i braku płynności to jak w takiej sytuacji uzasadnić kolejne potrzeby pożyczkowe Gminy Kobylanka?

W podstawach PPN autor pisze o zaostrzonych kryteriach w zakresie, ogólnie rzecz biorąc, reglamentacji poziomu zadłużenia z nastaniem 2014 r., niejako klasyfikując Gminę w kategorii jednostek, które obawiały się nowych przepisów i przewidując nadchodzące problemy w tym zakresie, mającej bowiem problemy z właściwą strukturą budżetu (dodatni wynik na działalności operacyjnej). Już wprowadzenie i podstawy PPN dowodzą o braku rozeznania twórców PPN w rzeczywistej sytuacji GK i jej obecnego i przeszłego potencjału. Generalnie, nowe regulacje ujęte w szczególności w art.243 UOFP, w praktyce działały na korzyść Gminy Kobylanka, bowiem posiadając charakterystyczną dla gmin strukturę budżetu opartą na własnych źródłach finansowania, mogła przeznaczać znaczne środki finansowe na inwestycje, co stanowiło o jej dużym potencjale rozwojowym. To pewnik. Dopóki jednak zasada nadwyżki operacyjnej w działalności była utrzymywana i póki nie dochodziło do zastępowania głównego źródła finansowania zadań przychodami, a także dopóki program inwestycyjny kształtowany był racjonalnie - Gmina Kobylanka nie była zagrożona wskutek nowych regulacji w zakresie finansów publicznych. Tego nie ujęto w tak opracowanym PPN.

PPN wspomina o kompleksowej analizie dochodów i wydatków, nie sięgając jednak do podstawowych, szczegółowych źródeł i kierunków ich wydatkowania, ograniczając je tylko do głównych tytułów dochodów budżetu. Nie wywiedziono skutków finansowych dla budżetu w wyniku zmian w polskim systemie prawnym i podatkowym. W PPN prognozowano wpływy podatkowe analizując jedynie wykonanie dochodów podatkowych i uchwały w sprawie stawek podatkowych, bez analizy podstawy opodatkowania. W ten sposób uzyskano oderwane od rzeczywistości wartości statystyczne.

Postawiono również nieprawdziwą tezę jakoby wydatki planowane z marginesem wpływają na pogorszenie wskaźników relacji (art.243 UOFP). Jednocześnie jednak nie wspomniano o dochodach budżetu planowanych w sposób nierealny, wywindowanych i nie kwestionowano tego faktu jako argumentu polepszającego wskaźnik.

Nie można zgodzić się też z tezą, że: "Gmina ma ograniczone możliwości w zakresie samodzielnego oddziaływania na kształt struktury dochodów budżetowych, ponieważ ich wielkości nie są bezpośrednio zależne od władz". Ten cytat żywcem wyjęty z opisu dochodów jst, ale raczej powiatowych... Dowodząca tej tezy tabela na stronie 21 zestawiona została w sposób celowo ją uzasadniający. Jednak nawet z tych danych wynika, że dochody własne w tym rozumieniu + subwencja, PIT i CIT (środki "nieznaczone") stanowiące niejako pewny dochód to 69,08% dochodów.

PPN zawarł przynosił konstatację: "Wzrost wydatków bieżących w 2014 roku w znacznej mierze wpływa na obniżenie wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia w kolejnych latach, o którym mowa w art.243 UOFP." Właściwa wartość wydatków bieżących jest podstawową kwestią wynikającą z istoty nowych uregulowań w zakresie racjonalizacji działalności operacyjnej. Z kolei jest sprzecznością, bo PPN nie zakładał drastycznego obniżenia wydatków bieżących Gminy Kobylanka.

W PPN wskazano na wzrost wydatków na obsługę zadłużenia jako zjawisko niekorzystnie wpływające na wskaźnik wynikający z art.243 UOFP. Nie wykazano jednak z jakiego powodu ten wzrost następuje. W zakresie analizy wydatków objęto jedynie kwestię cięć w odniesieniu do ogólnych kwot w poszczególnych działach budżetu, bez szczegółowej analizy racjonalności i celowości kierunków wydatkowania, co czyni PPN bardzo pobieżnym, mało konkretnym, o nietrwałym efekcie oddziaływania. Pomimo tego PPN właściwie wskazuje na przerost wydatków bieżących w oświacie, powodowanym nadmiernym w stosunku do liczby uczniów, zatrudnieniem nauczycieli. Podkreślono, że potrzeby oświatowe zostają pokryte subwencją oświatową w 55%.

PPN przytacza wyniki rankingu prof.Swianiewicza za rok 2013, dotyczącego wydatków na administrację w odniesieniu per capita. W tym rankingu Gmina Kobylanka notuje jeden z najgorszych wyników w Polsce. Mimo to cięcia budżetowe PPN w dziale 750 są jedynie symboliczne.

W grudniu 2014 r. nie budziła kontrowersji próba konsolidacji 2 zobowiązań finansowych, pomimo braku pewności na jakich warunkach przeprowadzona zostałaby emisja obligacji. W PPN założono oprocentowanie 4%, ze spłatą do 2025 r. Jednak w obecnym stanie wiedzy poddaję pod wątpliwość racjonalność zamiany jednego z zobowiązań (wobec GBS), a postępowanie w tej sprawie najbardziej zainteresowanego banku będzie tematem innej noty.

Analizując główną część PPN można dojść do wniosku, iż rzeczywistą materię (cięcia budżetowe) traktuje on w sposób śladowy, właściwie pomijając istotę problemu Gminy Kobylanka. Dodatkowo poprzez obwarowania prawne w postaci zakazu finansowania funduszy sołeckich, decyduje o niespołecznym wymiarze budżetu Gminy Kobylanka.

Z rodzaju bajek zatem należy uznać stwierdzenie, że proponowany w grudniu 2014 r. Program Postępowania Naprawczego cokolwiek by naprawił.

Mieliśmy do czynienia z próbą, pod pozorem emisji obligacji na realizację programu naprawczego, zwiększenia deficytu w roku 2014 o kwotę 1.700.000 zł na pokrycie wydatków poniesionych z budżetu bez uprzedniego ich zbilansowania po stronie dochodowej.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, do zawarcia umowy emisji obligacji z bankiem, niezbędna była opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej wydana na podstawie uchwalonej przez Radę Gminy emisji. Mówi o tym przepis art.91 ust.2, cyt.: "W przypadku ubiegania się przez jednostkę samorządu terytorialnego o kredyt lub pożyczkę na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 24 i art. 90, a także w przypadku zamiaru emisji przez jednostkę samorządu terytorialnego papierów wartościowych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 24 i art. 90, zarząd tej jednostki jest obowiązany uzyskać opinię regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu lub pożyczki lub wykupu papierów wartościowych."

W ten sposób podjęto próbę, mając na względzie fakt, iż Gmina nie miała możliwości zaciągnięcia kolejnych zobowiązań w normalnym trybie formalnym (zakaz zaciągania zobowiązań na zadania bieżące wynika wprost z przepisów art.242 ustawy, cyt: "Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki [...]."), w celu zdobycia środków na sfinansowanie wypracowanego w trakcie roku debetu na rachunku bieżącym.

W przypadku oceny przez Regionalną Izbę Obrachunkową tak przedłożonej uchwały w sprawie emisji obligacji w rzeczywistości w zakresie oderwanym od postępowania naprawczego, w związku z art.242 jak i art.243 pozytywne jej zaopiniowanie byłoby formalnie niemożliwe.

Tagi: Gmina Kobylanka, program postepowania naprawczego