2015-07-30 22:21
 Oceń wpis
   

Wobec jakości dyskusji panującej na forum gminnym, daleki jestem od polemizowania z poglądami co poniektórych. Skoro jednak pojawia się celowa dezinformacja, wyjaśnię wszystkim innym zainteresowanym mieszkańcom Gminy Kobylanka sprawę zawarcia umowy z rzeczoną firmą doradczą.

O zawarciu umowy w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oczywiście poinformowani zostali rajcy na ostatniej sesji Rady Gminy Kobylanka.

Konstrukcja podatku od towarów i usług, szczególnie w zakresie jakim nakreślone zostały ramy działania gminy (art.7 ustawy o samorządzie gminnym) sprawia, iż możliwość odliczania podatku naliczonego i tym samym obniżania płatności gminy na rzecz budżetu państwa jest trudna. Wiąże się w zasadzie z zestawieniem wykonywanych zadań z czynnościami o charakterze sprzedaży opodatkowanej, znikomej w typowym urzędzie. Większe samorządy (miasta, metropolie), dysponujące odpowiednimi mechanizmami, wykorzystują do wykonywania zadań jednostki utworzone na podstawie prawa handlowego, a te prowadząc de facto komunalną działalność gospodarczą, mają pełne pole do wykorzystania obecnej konstrukcji opodatkowania, kupując w kwotach "netto". Działalność gmin wiejskich jednak rodzi określone ograniczenia w tym względzie.

Jak wiadomo w przeszłości Gmina Kobylanka uzyskała zwrot podatku VAT z tytułu odliczenia w konsekwencji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach słynnego zadania "Ochrona wód jeziora Miedwie, itd.". Łączna odzyskana kwota podatku VAT zamknęła się kwotą około 1,9 mln zł. Sam fakt odliczenia nie był skomplikowany (korekta deklaracji lub właściwe ujęcie w rejestrze) i jest diametralnie różny od usług, które świadczyć będzie budżetowi Gminy Kobylanka firma Deloitte. Zapewne jednak zmartwię wszystkich potwierdzoną przez tę firmę informacją, że dotychczasowe rozwiązania przyjęte przez poprzednie władze w zakresie przyszłości majątku kanalizacyjnego (a raczej brak koncepcji w tym zakresie), po zakończeniu i rozliczeniu finansowym słynnego projektu "Ochrona wód jeziora Miedwie, itd.", grozi koniecznością zwrotu całości lub części odliczonego podatku VAT. Nie trzeba tłumaczyć nikomu możliwych skutków dla budżetu w obliczu nakazu zapłaty na rzecz Urzędu Skarbowego w Stargardzie k.Szczecina, opiewającego na 1,9 mln zł, a to stanie się faktem, jeśli nie przyjęta zostanie odpowiednia strategia w tej materii. To naprawdę poważna sprawa.

Kancelaria Prawnicza Deloitte w ramach zawartej z Gminą Kobylanka umowy dokonała szczegółowej analizy pozostałych źródeł opodatkowania i przeglądu rozwiązań w zakresie wykonywanych zadań. Całodniowy audyt odbył się w Urzędzie Gminy w dniu 29 czerwca br., z udziałem Referatu księgowości oraz kluczowych pracowników merytorycznych. Na podstawie udostępnionej dokumentacji, treści umów inwestycyjnych, rejestrów, umów dofinansowania, analiz i opracowań własnych, sporządzony zostanie raport z audytu, zawierający możliwe scenariusze rozwiązań. W dalszej kolejności Kancelaria, na podstawie decyzji Gminy, dokona wystąpień do sądów, organów albo instytucji, mających na celu uzyskanie rozwiązań formalnych, zgodnych z prawem i polskim orzecznictwem. Kolejnym etapem ma być stosowne skorygowanie deklaracji. Proces to zatem, wielce skomplikowany, a o tym niech świadczy jego czasochłonność, która pozwoli na pierwsze zwroty VAT dopiero w połowie 2016 r. Wynagrodzenie Kancelarii uzależnione zostało z kolei od faktu uzyskania fizycznego zwrotu podatku. Zaangażowanie etatowych pracowników w powyższym zakresie, wymagałoby oderwania ich od podstawowych obowiązków i zagroziło wykonaniu ustawowych zadań Urzędu. Dlatego zawarcie umowy z Kancelarią Prawniczą uznano za racjonalną konieczność.

Kancelaria Prawnicza Deloitte cieszy się renomą w skali kraju. W tym względzie polecana jest również przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie, jako pomocna samorządom w zakresie VAT jak i w sporach ze Skarbem Państwa w kwestiach finansowania zadań zleconych. W województwie zachodniopomorskim współpracuje z wieloma samorządami, również z powiecie stargardzkim. Już dwa lata temu firma ta proponowała Gminie Kobylanka współpracę we wspomnianym zakresie, jednakże z uwagi na niezainteresowanie władz Gminy do niej nie doszło. A szkoda, bo w ten sposób (5-letni okres wstecz na korekty deklaracji) utracono możliwość odzyskania nadpłaconego VAT w kwotach sięgających być może milionów złotych.

Tagi: podatek VAT, Gmina Kobylanka, Deloitte


2015-07-06 23:05
 Oceń wpis
   

W ubiegły piątek opublikowana została długo oczekiwana nowela ustawy z dnia 27 maja 2015 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2015 r. poz. 942). Przypomnę, że zainteresowane nowelą były przede wszystkim gminy, które w znacznym stopniu ponoszą koszty planowania i finansowania oświetlenia dróg krajowych. Niestety jednak wbrew oczekiwaniom, ogłoszona ustawa nie rozwiewa wątpliwości co do zasadności kosztów budżetu państwa, domyka zaś szczelinę interpretacji wynikającą z poprzedniego brzmienia zmienionych nią przepisów. Domyka niekorzystnie dla wielu gmin, w tym również Gminy Kobylanka, a z korzyścią dla budżetu państwa.

 Dz.U. z 2015 r. poz.942

W myśl dotychczas obowiązujących przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, to jednostka samorządu terytorialnego odpowiadała za finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy, za wyjątkiem dróg płatnych ekspresowych. Z kolei ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym w art. 1 ust. 3 stanowi, iż na zasadach określonych w ustawie mogą być budowane i eksploatowane albo wyłącznie eksploatowane jako płatne drogi ekspresowe. Zgodnie z art. 1 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy Rada Ministrów powinna określić w drodze rozporządzenia drogi ekspresowe, które mogą być budowane i eksploatowane albo wyłącznie eksploatowane jako płatne. Poza kilkoma przypadkami obwodnic "autostradowych", drogi ekspresowe nie zostały formalnie wskazane, otwierając w ten sposób furtkę dla obciążania kosztami oświetlenia jednostki samorządu terytorialnego.

Ustawa powyższa odsyła również w zakresie poboru opłat w systemie elektronicznym do przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. W konsekwencji przepisów wykonawczych do tej normy, jedynym odcinkiem przedmiotowej drogi o klasie S jest odcinek od węzła Stargard Szczeciński Zachód do węzła Stargard Szczeciński Wschód (obwodnica Stargardu Szczecińskiego), natomiast kolejny odcinek drogi (w tym obwodnica Kobylanki, Morzyczyna, Zieleniewa z węzłem w Motańcu) do granic miasta Szczecin posiada status drogi krajowej klasy GP i G2. Pomimo tego, że przejazd na wymienionych odcinkach drogi, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów podlega opłatom w formie elektronicznej, nie ma to jednak związku z płatnym charakterem drogi ekspresowej (inna regulacja prawna). Z kolei klasa drogi (droga krajowa GP i G2, nie zaś klasa S), z uwagi jej jedno-jezdniowy charakter, prawdopodobnie stanowi o tym, że mimo noweli Prawo energetyczne w dalszym ciągu pozwoli GDDKiA obciążać Gminę kosztami oświetlenia węzła w Motańcu. Oto bowiem, wedle nowego brzmienia art.18 przedmiotowej ustawy, każda gmina obowiązana będzie finansować oświetlenie znajdujących się na jej terenie: ulic; placów; dróg gminnych; dróg powiatowych i dróg wojewódzkich; dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, przebiegających w granicach terenu zabudowy; części dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, wymagających odrębnego oświetlenia: przeznaczonych do ruchu pieszych lub rowerów, stanowiących dodatkowe jezdnie obsługujące ruch z terenów przyległych do pasa drogowego drogi krajowej.

Tagi: GDDKiA, Gmina Kobylanka, koszty oświetlenia ulicznego, droga krajowa nr 10