2015-08-31 15:30
 Oceń wpis
   

Wyjątkowy przykład przyjaźni pomiędzy miejscowościami od wielu lat stanowi relacja pomiędzy dwiema Kobylankami: zachodniopomorską i małopolską. Gorliczanie gościli w Kobylance zachodniopomorskiej na odpuście w miejscowej parafii w dniu 13 czerwca. Skutkiem tej wizyty była lipa, darowana i przewieziona na znak przyjaźni na południe Polski. Dzięki uprzejmości pani sołtys Kobylanki zachodniopomorskiej Danuty Bagińskiej, która przekazała nam  egzemplarz Gazety Gorlickiej, mamy okazję przekonać się , w jaki sposób fakt ten udokumentowano. Lipę przyjaźni zasadzono koło Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Kobylance, czyli 800 km od lipy matki.

 Uroczyste zasadzenie lipy

 

Artykuł w Gazecie Gorlickiej
Tagi: Kobylanka, Gmina Kobylanka, lipa


2015-08-27 22:48
 Oceń wpis
   

Diametralnie inna jest sytuacja finansowa Gminy Kobylanka po I półroczu 2015 roku w porównaniu z końcem roku poprzedniego. Nie napawający optymizmem ubiegły grudzień, z niespłaconymi zobowiązaniami finansowymi, zobowiązaniami wymagalnymi i nie wypłaconymi wynagrodzeniami, utratą płynności, nade wszystko z kryzysem wiarygodności władzy publicznej, na czarno rokował kobylańskiej wspólnocie samorządowej. Po pół roku można stwierdzić jednak, że bieżąca sytuacja finansowa wróciła do normy, a reszta problemów podlegać będzie stabilizacji w dłuższej perspektywie. Świadczą o tym wyniki I półrocza: wykonanie budżetu z nadwyżką 2.817.830,56 zł, spłata zaległych zobowiązań finansowych i wymagalnych, sukcesywne regulowanie ujawnionych zobowiązań i roszczeń z lat ubiegłych, pełna realizacja podstawowych i fakultatywnych zadań, czy nadwyżka w działalności operacyjnej w wysokości 4.413.286,73 zł.
Szczególnie ta ostatnia wartość, z pewnością będąca najlepszym wynikiem operacyjnym w jakimkolwiek okresie sprawozdawczym w historii Gminy Kobylanka zasługuje na podkreślenie, tym bardziej w odniesieniu do kwoty wykonanych dochodów (13.247.498,17 zł) w stosunku 33,31%. Mierzona [ta wartość] różnicą dochodów bieżących i wydatków bieżących, powiększoną o dochody ze sprzedaży majątku, jest odzwierciedleniem racjonalności polityki finansowej.

Wyniki w działalności operacyjnej


Pozytywnym objawem realizacji budżetu jest także progres w wykonaniu głównych źródeł finansowania, a wśród nich dochodów podatkowych.
W dalszym ciągu do poprawienia pozostaje struktura wydatkowa budżetu, ale procesy zmian w tym zakresie dadzą wymierny efekt w pełnym okresie budżetowym.
Najbardziej kosztownym działem budżetu nadal jest gminna oświata, a pokrycie wydatków subwencją oświatową wyniosło 71,89% (w roku 2014 było to 64,61%).
Gmina w okresie ostatniego półrocza zmniejszyła swoje zadłużenie o 1.331.821,27 zł, posiada pełną płynność finansową i lokuje w sposób ciągły środki pieniężne w celu optymalizacji działalności finansowej.

Tagi: budżet, wykonanie budżetu, Gmina Kobylanka, nadwyżka operacyjna