2016-01-18 22:33
 Oceń wpis
   

Uchwalony w 2004 r. w Gminie Kobylanka program pomocowy dla rolników, stanowił unikatowe w skali kraju rozwiązanie (jedyny taki program w Polsce, później powstał również w Gminie Stepnica), mające na celu promowanie zachowań ekologicznych w produkcji rolnej, jak też był w pewnym stopniu narzędziem nadającym lokalnemu systemowi opodatkowania gruntów cech sprawiedliwości społecznej. W szczytowym bowiem okresie obowiązywania, program ten, a raczej wysokość stawek opodatkowania gruntów rolnych zastosowana w powiązaniu z nim dla tych gruntów, których zakup stosowany był w celach niejako spekulacyjnych, była [ta wysokość] na poziomie opodatkowania nieruchomości (opodatkowanych podatkiem od nieruchomości). Z przyczyn praktycznych również, program ten był sposobem na redukcję należności wymagalnych, ponieważ rolnik składający wniosek o refundację wydatków na nawozy i środki ochrony roślin, musiał legitymować się czystą kartą podatnika w jakichkolwiek (nie tylko podatkowych) rozliczeniach z Gminą. Nade wszystko jednak program w ewidentny sposób promował tych, którzy wykorzystywali grunty do produkcji, dając możliwość całkowitego lub choćby częściowego zwrotu podatku rolnego. Wspomnieć przy okazji należy wyjątkowy sposób i formę prawną, w jaką ubrana została stosowna uchwała ówczesnej Rady Gminy, wykorzystując obostrzenia ustawowe, związane z położeniem Gminy w strefie ochronnej wód jeziora Miedwie. Oto zatem same korzyści z funkcjonowania tego programu, który w 2004 r. był przeforsowany przez Gminę Kobylanka przed Kolegium RIO w Szczecinie i pozytywny odbiór społeczny powodował, iż był on nowelizowany kilkukrotnie poprzez wydłużenie terminu przyjmowania wniosków oraz uszczegółowienie kategorii długów, które nie wykluczały z uczestnictwa w programie, poprzez zmiany progów wielkości gospodarstw rolnych do uzyskania odpowiedniej wysokości refundacji, a także wydłużenie obowiązywania programu do końca roku 2013. Jedynym sposobem na kontynuację programu aż do dziś, było jego przedłużenie w roku 2013 na dalsze lata, czego niestety nie dokonano. Uchwała utraciła moc wskutek upływu okresu obowiązywania. Jednocześnie z uwagi na nowe otoczenie prawne, ustawę o finansach publicznych oraz obowiązujące orzecznictwo - szanse na sformułowanie nowego rozwiązania, umożliwiającego zwrot środków dla prawdziwych rolników, są zerowe.

Tagi: Gmina Kobylanka, Program Wsparcia Rolnictwa, podatek rolny


2016-01-12 16:19
 Oceń wpis
   

Według tej starej rzemieślniczej zasady realizowane będą zapewne budżety gminne w roku bieżącym, a to z uwagi na konsekwencje przeszłego okresu programowania budżetowanego ze środków UE oraz okresowy brak możliwości finansowania zadań, głównie inwestycyjnych, ze źródeł pozabudżetowych. Gminy zadłużone do granic wyznaczonych ich indywidualnymi wskaźnikami dopuszczalności zadłużenia, potrzebować będą czasu na uporządkowanie poszczególnych gospodarek finansowych. Skutkiem tego będzie widoczny spadek wydatków majątkowych. Sytuacja taka zaistniała również w Gminie Kobylanka, gdzie ponownie zasadą stało się racjonalne gospodarowanie siłami i środkami, tak by środki w ten sposób uzyskane mogły zostać odpowiednio zainwestowane. Jej budżet ukierunkowany został w 2016 r. w głównej mierze na dalszej pracy nad likwidacją zobowiązań z lat ubiegłych, w kierunku odbudowania należnej Gminie podstawy opodatkowania nieruchomości oraz sprawiedliwej redystrybucji wpływów, z szerokim dostępem dla obywateli. W ciągu tego roku trwać będą również prace nad usprawnieniem finansowania oświaty.

budżet GK na 2016 r.

(budżet Gminy Kobylanka na 2016 r.)

Tagi: budżet Gminy Kobylanka 2016