2016-02-18 22:40
 Oceń wpis
   

W dniu 11 lutego Sejm uchwalił ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Kluczowy w obecnej sytuacji dla rozwoju Polski program gospodarczy powinien być w długiej perspektywie bodźcem wzrostu demograficznego, a w powiązaniu ze źródłem finansowania programu, wpłynąć pozytywnie na wzmocnienie rodzimego kapitału i pobudzenie popytu wewnętrznego w kraju.

mpips.gov.pl

Zgodnie z programem świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie w wysokości 500,00 zł na drugie i każde kolejne dziecko do 18 roku życia, będące w rodzinie, a w przypadku kiedy dochód przypadający na 1 osobę nie przekroczy 800,00 zł - również na pierwsze dziecko. Niestety na obsługę świadczeń wychowawczych polskie gminy otrzymają 2% przysługującej im dotacji. Zapis ustawowy wyznacza jednak taką wielkość dla roku 2016, co budzi nadzieję, iż w latach przyszłych wysokość dotacji na obsługę wzrośnie, pozwalając na zabezpieczenie płynnej realizacji wypłat.

Program wejdzie w życie w dniu 1 kwietnia roku bieżącego. Za chwilę zatem budżety każdej z gmin wzrosną o kilka do kilkudziesięciu milionów rocznie z tytułu dotacji celowych, przeznaczonych na wypłatę świadczeń wychowawczych i obsługę systemu. W związku z tym, szacuje się, że w tym roku budżet Gminy Kobylanka wzrośnie o ponad 2 miliony zł.

Realizacja "Rodziny 500+" zapisana została w budżecie państwa w dziale 852 - Pomoc społeczna. Przyjmując, że klasyfikacja budżetowa stosowana powinna być zgodnie z zakładanymi celami podejmowanych działań, a także istotę programu założoną na rozwój społeczny, uplasowanie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci poza strategicznymi działaniami polityki społecznej jest de facto jej deprecjonowaniem. Cele programu powinny być realizowane w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Tagi: Gmina Kobylanka, Rodzina 500+, świadczenie wychowawcze