2016-04-17 22:42
 Oceń wpis
   

W dniu 16 kwietnia 2016 r., czyli w dniach obchodów 1050-lecia Chrztu Państwa Polskiego (14-16 IV), przyjętego przez księcia Mieszka I, przedstawiciele Gminy Kobylanka na czele z Wójtem Gminy Kobylanka uczestniczyli w uroczystościach związanych z jubileuszem państwa w Poznaniu.

Księga złożona w Gnieźnie.

Natomiast księgę z intencjami mieszkańców Gminy, wpisanymi przez nich na tę okoliczność, którą własnoręcznie również opatrzył podpisem pan Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda, złożyli jako wotum w Katedrze Gnieźnieńskiej, dla upamiętnienia jubileuszu i chwałę naszego Narodu oraz Gminy po wieki. Przypomnę, iż wpisów w księdze mieszkańcy dokonywali, począwszy od dnia 3 stycznia bieżącego roku, a księga wystawiona była do kwietnia w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy. Intencje złożyli mieszkańcy, przyjaciele, sołtysi, pracownicy Urzędu, radni oraz władze Gminy Kobylanka. Ku pamięci wiekopomnego wydarzenia na chwałę Ojczyzny i Pana Boga.

Tagi: Gmina Kobylanka, 1050 rocznica chrztu Polski


2016-04-12 22:47
 Oceń wpis
   

W dniu 6 kwietnia br. w auli Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się kolejna z szesnastu debat oświatowych, tym razem na temat jej finansowania. W spotkaniu w Szczecinie udział wziął wiceminister Maciej Kopeć - "Finansowanie oświaty to jeden z kluczowych tematów w edukacji. Wspólnie musimy zastanowić się, czy obecnej formule jest ono wystarczające i czy odpowiada na współczesne wyzwania edukacyjne. Obecny system edukacji wymaga korekty. Dotychczas wprowadzane reformy nie przyniosły oczekiwanego efektu. Konieczne jest prowadzenie szerokiej dyskusji dotyczącej zmian w systemie oświaty. Całość działań zostanie podsumowana pod koniec czerwca. Chcemy, aby o edukacji rozmawiano w całej Polsce. Chcemy wypracować dobre zmiany uwzględniające propozycje i sugestie przedstawiane także podczas naszych wojewódzkich debat"[za men.gov.pl].

Zachodniopomorska debata oświatowa była kapitalnym narzędziem dla Ministerstwa Edukacji Narodowej w pozyskaniu wiedzy na temat mankamentów sektora oświatowego i jego finansowania, w której uczestniczyli przedstawiciele organów prowadzących (głównie), związków zawodowych oraz kierownictwo placówek oświatowych. Czy jednak przyniesie niezbędne oświacie zmiany - okaże się w przyszłości.

Zwrócę uwagę na kilka aspektów, również wynikających z dyskusji panelowych debaty oświatowej w zakresie finansowania sektora samorządowego. Po pierwsze należy podkreślić nowe podejście strony rządowej do partnerów w realizacji zadań publicznych, bowiem tego typu szeroka, wszechstronna i ogólnopolska debata oświatowa zdarzyła się w Polsce zdaje się po raz pierwszy w historii, a po ośmiu latach marazmu i raczej ograniczania praw obywatelskich, należy uznać to wydarzenie za wyjątkowe. Po drugie, co do meritum, pojawiły się propozycje finansowania płac nauczycielskich, a więc największej i najbardziej newralgicznej części finansów oświatowych w gminach, z dotacji celowej z budżetu państwa. Jednakże właściwie nie ujawniono pomysłodawcy tego projektu, nade wszystko nie wskazano sposobu kwalifikacji rzeczonej dotacji pośród zadań zleconych, czy może co gorsza pośród zadań własnych.

Dotacja. Byłoby to być może rozwiązanie idealne, bo skoro gmina nie mając wpływu na wysokość wynagrodzeń zatrudnionych przez siebie nauczycieli, właściwie również niekiedy na stan zatrudnienia, pozbyłaby się problemu dokładania do budżetu wciąż niedofinansowanej oświaty. Nie bądźmy jednak naiwni, bowiem akurat bez szczegółowej standaryzacji zadań przy finansowaniu dotacją, w przeciwieństwie do subwencjonowania, bylibyśmy świadkami tego, co wciąż się odbywa w zakresie realizacji pozostałych zadań zleconych gminom, takich jak zadania wojewodów, świadczenia rodzinne, czy zapewne w Rodzinie 500+, czyli notorycznemu przerzucaniu finansowania kosztów na stronę samorządową. Jednakże jak potwierdzili wszyscy uczestnicy debaty, standaryzacja w oświacie jest w rzeczywistości niemożliwa, a ponadto finansowanie dotacją pociągnęło by za sobą konieczność rozbudowania aparatu kontrolno-rozliczeniowego w administracji.

Pozostaje zatem część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin, dająca szerokie pole manewru i wolności w podziale środków. Oczywiście sama metryczka posiada szereg mankamentów, które wykazano, ale strona MEN jak mniemam stanie na wysokości zadania, dokonując stosownych korekt. Niemniej zdaniem wielu, w tym samych nauczycieli uczestników debaty, skłaniało się ku przekonaniu, iż zbliża się zmierzch legendarnej już Karty Nauczyciela, dającej w obecnych czasach nieograniczone i nieuzasadnione społecznie przywileje jednej z wielu przecież grup zawodowych (wysoki poziom wynagrodzeń, pewność zatrudnienia, niepowiązanie z wynikami pracy, nieprzeciętne wsparcie socjalne, itp.). I to właśnie jest główny problem finansowania oświaty w naszych czasach.

Tagi: oświata, Gmina Kobylanka, Zachodniopomorska debata oświatowa


2016-04-06 00:25
 Oceń wpis
   

Narodowy Dzień Pamięci o nich minął co prawda w ubiegłym miesiącu, kiedy wkroczyli dumnym krokiem w pierwsze w historii obchody święta w Gminie Kobylanka, za sprawą wydarzeń odbywających się w ZSP Reptowo lecz dopiero pod koniec marca Żołnierze Wyklęci wkroczyli na salony, za pośrednictwem wystawy pokonkursowej, eksponowanej w sali obrad Rady Gminy Kobylanka.

Wystawa w UG Kobylanka

Tam wszyscy radni oraz goście, podczas obrad XIX sesji mieli okazję zapoznać się z tą szczytną ideą nowej, prawdziwie wolnej Polski. Piszę o tym małym wydarzeniu po to, żeby podkreślić jak ważną rolę w kształtowaniu tożsamości Narodu, utrwalaniu chwalebnej historii walk o jego niepodległość, nade wszystko odkłamywaniu rzeczywistości i głoszeniu prawdy, pełnią lokalne władze samorządowe. Wreszcie władza bowiem, również lokalna, po latach podtrzymywania prawdy i tradycji przez spadkobierców pozostających w oficjalnie nielegalnym podziemiu, kościele katolickim, pasjonatach i członkach rodzin polskich bohaterów, podejmuje swój obowiązek w tym zakresie.

Wójt M.Przysiwek i Prezes Fundacji "Łączka" - T.Płużański (fot.ks.R.Sorkowicz)

Wymagajmy, by i władze lokalne każdego z nas spełniały tę powinność. To jest bowiem najważniejsze zadanie bez którego żadne reformy i nowe programy, również gospodarcze o skali ogólnokrajowej, nie mogą liczyć na powodzenie. Ku pamięci.

Tagi: żołnierze wyklęci, Gmina Kobylanka