2016-06-05 01:23
 Oceń wpis
   

Wielu postronnych czytających ten post, próbując wysnuć z jego treści jakieś wnioski, zapewne dojdzie do konstatacji podobnej jak tytułowa. Resztę ocen postępowania organów stanowiącego i wykonawczego Gminy Kobylanka, jak również Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie pozostawiam wolnej myśli. Po kolei.

1. W kwietniu bieżącego roku trwał jeszcze przetarg na wykonanie zadania publicznego w zakresie wywozu odpadów komunalnych (chodzi o zadania zapisane w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach).

2. W dniu 18 kwietnia grupa czterech radnych z obozu przeciwnego organowi wykonawczemu i bez uzgodnienia z nim składa projekt uchwały w przedmiocie obniżenia stawek jednostkowych za gospodarowanie odpadami (o 1,50 zł i 3,00 zł na osobę) oraz stawek rocznych opłaty ryczałtowej (o 100,00 zł i 117,00 zł za nieruchomość). Projekt uchwały zakładał wejście w życie nowych stawek i rocznych ryczałtów od dnia 1 maja.

3. Statut Gminy Kobylanka (gminna konstytucja) stanowi, iż uchwała wnoszona w tym trybie do podjęcia wymaga uzyskania opinii organu wykonawczego.

4. W dniu 28 kwietnia podczas posiedzenia sesji organu stanowiącego, dochodzi do uchwalenia nowych stawek wg przedłożonego projektu, bez uwzględnienia opinii organu wykonawczego. Termin na wydanie opinii przez Wójta nie minął, a sesja odbyła się 4 dni przed tym terminem.

5. W dniu 29 kwietnia w przetargu na usługę wywozu odpadów komunalnych, dokonany zostaje wybór najkorzystniejszej oferty, wskazujący na potencjalne znaczne obniżenie kosztów usług nawet do stawek jednostkowych w wysokości 11,00 zł/22,00 zł. Wybór jednak nie jest prawomocny.

6. W dniu 2 maja organ wykonawczy Gminy składa zastrzeżenia do uchwalonych przepisów do organu nadzoru prawnego, w tym przypadku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. Sprzeciw Wójta budzi podjęcie uchwały bez jego opinii wymaganej statutem, niezachowanie zasady uprzedniości budżetu (ponieważ do czasu uprawomocnienia się przetargu Rada Gminy bez uzgodnienia z Wójtem obniżyła wpływy do budżetu i jednocześnie spowodowała konsekwencje wydatkowe w zakresie kosztów administracyjnych związanych z wprowadzeniem nowych stawek), jak również niezgodne z przepisami ustalenie okresu obowiązywania rocznej opłaty ryczałtowej dla nieruchomości wykorzystywanych okresowo od połowy roku. RIO wszczyna postępowanie w sprawie unieważnienia uchwały.

7. W dniu 9 maja przedmiotowa zmiana w uchwale zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Nowe stawki (13,00 zł/26,00 zł) wchodzą w życie w dniu 23 maja z mocą obowiązującą od dnia 1 maja. Obniżone stawki ryczałtowe wchodzą w życie z dniem 1 maja, obowiązują zatem dwie roczne wysokości opłat ryczałtowych (od 1 stycznia do 30 kwietnia - 346,00 zł/396,00 zł zł i od 1 maja do 31 grudnia - 246,00 zł/279,00 zł). Powstaje ogromny bałagan, ponieważ Przewodniczący Rady Gminy (jeden z czterech inicjatorów uchwały) w odpowiedziach na protesty użytkowników nieruchomości sezonowych, oficjalnie podaje nowe niższe wysokości opłat. Urząd Gminy jednak nie jest władny rozstrzygnąć jaka wysokość rocznej opłaty ryczałtowej jest właściwa.

8. W dniu 18 maja odbywa się decydujące posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, podczas którego w głosowaniu uchwała Rady Gminy Kobylanka obniżająca stawki z rażącymi naruszeniami prawa niezgodnie ze statutem Gminy, bez zabezpieczenia budżetu, z błędne określoną roczną opłatą ryczałtową zostaje uznana za podjętą z nieznaczącym naruszeniem prawa. Uchwała wchodzi do obrotu prawnego.

9. Wskutek odwołania się jednego z oferentów od wyników przetargu na zadanie publiczne w zakresie wywozu odpadów komunalnych dochodzi do arbitrażu, w wyniku którego przywrócony zostaje termin z nakazem ponownego rozpatrzenia ofert. Gmina ponownie dokona oceny i wyboru ofert.

Aktualny stan formalny w przedmiocie gospodarki odpadami będzie wymagał zrozumienia i anielskiej cierpliwości mieszkańców i podatników Gminy Kobylanka. Oto bowiem wypełnienie uchwalonych pochopnie przepisów, albo przyszłego obowiązku obniżenia opłat za gospodarowanie odpadami wynikających z przetargu, będzie już trzecią regulacją wprowadzaną w tym zakresie w roku 2016. Dlatego też Urząd Gminy musiałby trzykrotnie wyasygnować zawiadomienia do każdego z właścicieli nieruchomości w tym czasie. Pociągnie to za sobą oczywiście dodatkowy (zbyteczny) nakład pracy i dodatkowe (niezaplanowane) koszty.

Obniżenie stawek opłat za gospodarowanie nieruchomościami spowodowało obniżenie wpływów do budżetu, przy pozostaniu kosztów na dotychczasowym poziomie. Skutkami tego typu działań obciążony zostaje budżet poprzez wymaganą korektę, a de facto wszyscy mieszkańcy składający się na jego roczny wymiar.

Nadto przepis wprowadzający dwie wysokości rocznych ryczałtów dla nieruchomości wykorzystywanych sezonowo uniemożliwia jego wykonanie, a w rezultacie zgodny z prawem pobór opłat z rocznych ryczałtów.

Najważniejszym jednak jest wymiar społeczny źle stanowionego prawa. Skutki takiego obrotu wydarzeń są jednoznacznie niekorzystne dla mieszkańców i budżetu Gminy. Trudno bowiem o pozytywny odbiór społeczny lokalnej władzy publicznej, jeśli rezultat jej działań jest niejasny, a decyzje obu jej organów wzajemnie się wykluczają. Wkraczanie organu stanowiącego w obszar przynależny organowi wykonawczemu jest elementarnym łamaniem praw podstawowych w imię przysłowiowego "postawienia na swoim". Zwracam również uwagę na zachowanie organów nadzoru prawnego, akceptujących łamanie gminnej konstytucji i budżetu Gminy, ograniczających prawa Wójta do prowadzenia gospodarki finansowej za którą jest ustawowo odpowiedzialny. Wskazuje to na potrzebę rychłych zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości.

Tagi: budżet, Gmina Kobylanka, opłaty za gospodarowanie odpadami