2017-02-28 00:18
 Oceń wpis
   

Konstatacją zakończyć można by bieg ostatnich zdarzeń w Gminie Kobylanka, że po raz kolejny jesteśmy świadkami historycznych wydarzeń w życiu małej wspólnoty samorządowej. Czy jednak przysłowie Obyś w ciekawych czasach żył  stanie się jej przekleństwem, naznaczonym tą kadencją organu stanowiącego?

Próba wplecenia w prowokację nieuchwalenia budżetu Gminy na rok 2017 Wójta Gminy tylko laikom może się wydać wiarygodna. Ten bowiem, wykonując wszystkie swoje obowiązki w tym zakresie, jest poza wszelkim nawet pozorem zarzewia konfliktu. To Rada Gminy bowiem władna jest zatwierdzić plan dochodów i wydatków na ten rok, decydując również o kierunkach rozwoju Gminy na lata późniejsze. Jutro nastąpi kolejna jej szansa na pozytywne decyzje, a jakiekolwiek one na pewno będą lepsze niż żadne.

Po raz pierwszy w Gminie Kobylanka jej budżet ustaliło Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. Samo ustalenie tak formalnego dokumentu nie załatwia jednak wszystkiego. O sferze samostanowienia JST i oddania ważnej części suwerenności pisałem wcześniej, poza tym nie jest też tak, że sprawa jest rozwiązana i Gmina może funkcjonować dalej bez przeszkód. Jest wręcz przeciwnie, bowiem oprócz tego, że brak jest podstaw do kolejnych kroków o charakterze inwestycyjnym (rozwojowym), to zachwiane jest również bieżące funkcjonowanie Gminy Kobylanka. W tle majaczy tajemnicą poliszynela rzeczywiste podłoże puczu ze stycznia tego roku, w postaci wyborów uzupełniających do organu stanowiącego i próby rozgrywania tej sprawy przez niektórych. Tych niech jednak oceni sama historia.

Wydawałoby się, że organ wykonawczy zostanie poinformowany o terminie obrad Kolegium w tej sprawie. Tak się jednak nie stało pomimo tego, że Wójt składał merytoryczne wnioski, celem uwzględnienia środków finansowych w budżecie, dla zapewnienia ciągłości działania Gminy. Jak się później okazało, w posiedzeniu Kolegium RIO brali udział nieokreśleni przedstawiciele Rady (Kto? Ilu? W jakim proceduralnym celu?). Przedstawiciele ci nie poinformowali również nikogo w Urzędzie o swojej obecności w czasie procedury w RIO, ani o skutkach działania Kolegium RIO. Czy przedstawiciele Rady Gminy mieli wpływ na tak kształtowany budżet? Czy składali i jakie wnioski? Osobiście dziwi mnie postawa władz RIO w tej sprawie i ich sposób procedowania. Faktem jest, że ustawa o finansach publicznych w ograniczony sposób określa ten przypadek przyjmowania budżetu JST, orzecznictwo jest nader ubogie, a jednak postępowanie Kolegium RIO wydaje się mało przejrzyste. Dokumentacja planistyczna do RIO została przekazana przez Urząd w dniu 09.02., a budżet ustalono już w dniu 15.02.

W dokumencie ustalonym przez Kolegium RIO (uchwała nr IV.23.2017) ujęte zostały wnioski Wójta, jak również wydatki inwestycyjne kontynuowane, zidentyfikowane na podstawie WPF, jednak nie uwzględniono obu autopoprawek Wójta (z dnia 17.01. i 30.01.), w tym autopoprawek uwzględniających sugestie RIO, co do kompletnej poprawności formalnej składanego wcześniej projektu, wskutek czego zastopowano szereg przedsięwzięć o charakterze nieinwestycyjnym. Wadą merytoryczną jest niezgodność załączników nr 2 i 12 w zakresie planów finansowych Funduszy Sołeckich, w wyniku czego wycięto tę część funduszy, które zaplanowane zostały w projekcie Wójta jako wydatki majątkowe. Uniemożliwiono w ten sposób realizację części zadań nałożonych na Gminę i partycypacji społecznej. Ponadto, tym razem ustawową wadą budżetu stanowionego przez Kolegium RIO jest to, iż nie ustalone zostały limity na porozumienia między Gminą Kobylanka a innymi samorządami na takie zadania jak: uczęszczanie uczniów do przedszkoli w innych gminach, zapewnienie miejsca w schroniskach dla bezdomnych zwierząt, zapewnienie edukacji katechetycznej, czy najważniejsze:  komunikację autobusową liniami 4 i 5 do Stargardu. Urząd z dniem 15.02. wstrzymał finansowanie powyższych zadań. Nie mamy więc do czynienia z sytuacją, że w sprawie nieuchwalenia budżetu przez Radę Gminy Kobylanka na rok 2017 nie ma żadnego problemu. Potrzebne są zatem rychłe decyzje w trybie zmiany budżetu, aby nie dopuścić do sytuacji, kiedy mieszkańcy Gminy podróżować będą do Stargardu na... piechotę!

Tagi: budżet, Gmina Kobylanka, Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie