2017-04-18 23:29
 Oceń wpis
   

Gminy złożyły sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016. W Gminie Kobylanka w ubiegłym roku po raz kolejny główny nacisk w realizacji budżetu położono na redukcję długów odziedziczonych z poprzednich kadencji samorządowych. Odnotowano rekordowo wysokie dochody i wydatki niefinansowane deficytem, a wykonanie budżetu w roku ubiegłym podniosło go o poziom wyżej niż w roku 2014. Wspomniany dług obniżono z 23,4 mln zł (rejestrowanych i ujawnionych) do 11,06 mln zł (48,27% dochodów ogółem).

Dochody w 2016 r. wykonano na poziomie 22.907.782,07 zł, tj. w 91,2% planu, z tego : dochody własne (podatki i opłaty, dzierżawy, usługi, sprzedaż nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami) 13.605.510,05 zł; subwencje 4.632.093,00 zł; dotacje celowe z budżetu państwa 4.573.227,93 zł; dotacje rozwojowe i inne 96.951,09 zł. Największym źródłem dochodów w Gminie Kobylanka był podatek od nieruchomości w wysokości 5.848.387,42 zł, następnie udziały we wpływach z podatku PIT w kwocie 4.674.684,00 zł, wpływy z opłaty śmieciowej i innych za gospodarowanie odpadami 807.241,66 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych 363.835,99 zł oraz z podatku leśnego 250.486,15 zł i podatku rolnego 241.920,53 zł.

Wydatki w 2016 r. wykonano na poziomie 22.448.406,69 zł, tj. w 90,17% planu, z tego: wynagrodzenia i pochodne - 7.028.211,99 zł (w tym w szkołach 4.132.083,53 zł), wydatki bieżące 5.484.398,35 zł, świadczenia (zasiłki z pomocy społecznej i dodatki dla nauczycieli) 4.501.066,00 zł, inwestycje 3.076.866,53 zł, dotacje (przedszkola, stowarzyszenia, porozumienia z innymi samorządami) 1.981.471,13 zł, obsługa długu 376.392,69 zł. Największa część wydatków budżetu poniesiona została w dziale 801 Oświata i wychowanie (szkoły i przedszkola), tj. 6.142.922,04 zł (27,36% wydatków ogółem).

W ubiegłym roku udało się znacznie obniżyć koszty obsługi zadłużenia jak też utrzymać pozytywną tendencję w budżetowaniu oświaty.

Dług Gminy na koniec 2016 r. wynosi 11.058.324,71 zł, z tego: kredyty, pożyczki i emisja obligacji 10.279.234,42 zł; umowy wykupu wierzytelności i inne 779.090,29 zł (w tym 439.637,68 zł tytułem kosztów oświetlenia na drodze krajowej nr 10 za lata 2010-2014).

Wynik budżetu w kwocie 459.375,38 zł wykonano na koniec roku w 204,18% planu. Nadwyżka operacyjna budżetu wyniosła +3.504.287,89 zł, tj. 15,30% dochodów. Wyniki te decydują o odzyskaniu dużej wiarygodności i zdolnościach finansowych Gminy Kobylanka.

Tagi: Gmina Kobylanka, dług Gminy Kobylanka, budżet Gminy Kobylanka

Komentarze